1401. δοῦλος (doulos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1401. δοῦλος (doulos) — 126 Occurrences

Matthew 8:9 N-DMS
GRK: καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον
NAS: and he comes, and to my slave, 'Do
KJV: and to my servant, Do this,
INT: and to servant of me Do

Matthew 10:24 N-NMS
GRK: διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν
NAS: nor a slave above
KJV: nor the servant above
INT: teacher nor a servant above the

Matthew 10:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ
NAS: his teacher, and the slave like
KJV: master, and the servant as his
INT: and the servant as the

Matthew 13:27 N-NMP
GRK: δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου
NAS: The slaves of the landowner came
KJV: So the servants of the householder
INT: moreover the servants of the master of the house

Matthew 13:28 Noun-NMP
GRK: οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν
INT: and [the] servants to him said

Matthew 18:23 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ
NAS: to settle accounts with his slaves.
KJV: of his servants.
INT: with the servants of him

Matthew 18:26 N-NMS
GRK: οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ
NAS: So the slave fell
KJV: The servant therefore fell down,
INT: therefore the servant fell on his knees to him

Matthew 18:27 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν
NAS: And the lord of that slave felt compassion
KJV: of that servant was moved with compassion,
INT: master the servant of that released

Matthew 18:28 N-NMS
GRK: δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν
NAS: But that slave went out and found
KJV: the same servant went out,
INT: moreover the servant same found

Matthew 18:32 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ πᾶσαν
NAS: to him, 'You wicked slave, I forgave
KJV: O thou wicked servant, I forgave
INT: says to him servant evil all

Matthew 20:27 N-NMS
GRK: ἔσται ὑμῶν δοῦλος
NAS: among you shall be your slave;
KJV: let him be your servant:
INT: let him be your slave

Matthew 21:34 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς
NAS: he sent his slaves to the vine-growers
KJV: his servants to
INT: he sent the servants of him to

Matthew 21:35 N-AMP
GRK: γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν
NAS: took his slaves and beat
KJV: took his servants, and beat one,
INT: tenants the servants of him one

Matthew 21:36 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν
NAS: another group of slaves larger
KJV: other servants more
INT: he sent other servants more than the

Matthew 22:3 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι
NAS: And he sent out his slaves to call
KJV: his servants to call
INT: sent those servants of him to call

Matthew 22:4 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων Εἴπατε
NAS: out other slaves saying, 'Tell
KJV: other servants, saying,
INT: he sent other servants saying Say

Matthew 22:6 N-AMP
GRK: κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν
NAS: seized his slaves and mistreated
KJV: his servants, and entreated [them] spitefully,
INT: having laid hold of the servants of him mistreated

Matthew 22:8 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ Ὁ
NAS: he said to his slaves, 'The wedding
KJV: saith he to his servants, The wedding
INT: he says to servants of him

Matthew 22:10 N-NMP
GRK: ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς
NAS: Those slaves went
KJV: So those servants went out into
INT: having gone out the servants those into

Matthew 24:45 N-NMS
GRK: ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος
NAS: and sensible slave whom
KJV: and wise servant, whom his
INT: the faithful servant and wise

Matthew 24:46 N-NMS
GRK: μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν
NAS: Blessed is that slave whom his master
KJV: Blessed [is] that servant, whom his
INT: Blessed [is] the servant that whom

Matthew 24:48 N-NMS
GRK: ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν
NAS: that evil slave says
KJV: that evil servant shall say in
INT: the evil servant that in

Matthew 24:50 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν
NAS: the master of that slave will come
KJV: The lord of that servant shall come in
INT: master the servant of that in

Matthew 25:14 N-AMP
GRK: τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν
NAS: his own slaves and entrusted
KJV: his own servants, and
INT: the own servants and delivered

Matthew 25:19 N-GMP
GRK: κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ
NAS: of those slaves came
KJV: the lord of those servants cometh, and
INT: master of the servants of those and

Matthew 25:21 N-VMS
GRK: αὐτοῦ Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ
NAS: and faithful slave. You were faithful
KJV: faithful servant: thou hast been
INT: to him Well done servant good and

Matthew 25:23 N-VMS
GRK: αὐτοῦ Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ
NAS: and faithful slave. You were faithful
KJV: faithful servant; thou hast been
INT: of him Well done servant good and

Matthew 25:26 N-VMS
GRK: αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ
NAS: lazy slave, you knew
KJV: slothful servant, thou knewest
INT: to him evil servant and lazy

Matthew 25:30 N-AMS
GRK: τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς
NAS: out the worthless slave into the outer
KJV: the unprofitable servant into
INT: the worthless servant cast you out into

Matthew 26:51 N-AMS
GRK: πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως
NAS: and struck the slave of the high priest
KJV: struck a servant of the high priest's,
INT: having struck the servant of the high priest

Mark 10:44 N-NMS
GRK: ἔσται πάντων δοῦλος
NAS: among you shall be slave of all.
KJV: the chiefest, shall be servant of all.
INT: will be of all slave

Mark 12:2 N-AMS
GRK: τῷ καιρῷ δοῦλον ἵνα παρὰ
NAS: he sent a slave to the vine-growers,
KJV: the husbandmen a servant, that
INT: at the season a servant that from

Mark 12:4 N-AMS
GRK: αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν
NAS: them another slave, and they wounded him in the head,
KJV: another servant; and at him
INT: them another servant and him they struck on the head

Mark 13:34 N-DMP
GRK: δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν
NAS: and putting his slaves in charge,
KJV: to his servants, and
INT: having given the servants of him the

Mark 14:47 N-AMS
GRK: ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως
NAS: and struck the slave of the high priest
KJV: and smote a servant of the high priest,
INT: struck the servant of the high priest

Luke 2:29 N-AMS
GRK: ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου δέσποτα
NAS: You are releasing Your bond-servant to depart
KJV: lettest thou thy servant depart in
INT: you let depart the servant of you Master

Luke 7:2 N-NMS
GRK: δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων
NAS: And a centurion's slave, who
KJV: a certain centurion's servant, who was
INT: moreover a certain servant sick being

Luke 7:3 N-AMS
GRK: διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
NAS: and save the life of his slave.
KJV: and heal his servant.
INT: he might cure the servant of him

Luke 7:8 N-DMS
GRK: καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον
NAS: and he comes, and to my slave, 'Do
KJV: and to my servant, Do this,
INT: and to [the] servant of me Do

Luke 7:10 N-AMS
GRK: εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα
NAS: they found the slave in good health.
KJV: found the servant whole
INT: found the servant in good health

Luke 12:37 N-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς
NAS: are those slaves whom
KJV: [are] those servants, whom
INT: Blessed [are] the servants those whom

Luke 12:43 N-NMS
GRK: μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν
NAS: Blessed is that slave whom his master
KJV: Blessed [is] that servant, whom his
INT: Blessed [is] the servant that whom

Luke 12:45 N-NMS
GRK: εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν
NAS: But if that slave says in his heart,
KJV: if that servant say in
INT: should say the servant that in

Luke 12:46 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν
NAS: the master of that slave will come
KJV: The lord of that servant will come in
INT: master of the servant that in

Luke 12:47 N-NMS
GRK: δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς
NAS: And that slave who knew his master's
KJV: And that servant, which knew
INT: moreover servant who having known

Luke 14:17 N-AMS
GRK: ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ
NAS: hour he sent his slave to say to those
KJV: sent his servant at supper time
INT: he sent the servant of him at the

Luke 14:21 N-NMS
GRK: παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ
NAS: And the slave came
KJV: So that servant came, and shewed
INT: having come the servant reported to the

Luke 14:21 N-DMS
GRK: εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε
NAS: and said to his slave, 'Go
KJV: said to his servant, Go out quickly
INT: said to servant of him Go out

Luke 14:22 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ δοῦλος Κύριε γέγονεν
NAS: And the slave said, 'Master,
KJV: And the servant said, Lord,
INT: said the servant Sir it has been done

Luke 14:23 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἰς
NAS: said to the slave, 'Go
KJV: said unto the servant, Go out into
INT: to the servant Go out into

Luke 15:22 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ Ταχὺ
NAS: said to his slaves, 'Quickly
KJV: to his servants, Bring forth the best
INT: to the servants of him quickly

Luke 17:7 N-AMS
GRK: ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα
NAS: of you, having a slave plowing
KJV: you, having a servant plowing or
INT: of you a servant having plowing

Luke 17:9 N-DMS
GRK: χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν
NAS: He does not thank the slave because
KJV: thank that servant because he did
INT: thankful the servant because he did

Luke 17:10 N-NMP
GRK: λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν
NAS: We are unworthy slaves; we have done
KJV: unprofitable servants:
INT: say servants unworthy are we

Luke 19:13 N-AMP
GRK: δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν
NAS: ten of his slaves, and gave
KJV: his ten servants, and delivered them
INT: moreover ten servants of himself he gave

Luke 19:15 N-AMP
GRK: αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς
NAS: that these slaves, to whom
KJV: these servants to be called
INT: to him the servants these to whom

Luke 19:17 N-VMS
GRK: Εὖγε ἀγαθὲ δοῦλε ὅτι ἐν
NAS: good slave, because
KJV: thou good servant: because
INT: Well done good servant because in

Luke 19:22 N-VMS
GRK: σε πονηρὲ δοῦλε ᾔδεις ὅτι
NAS: you, you worthless slave. Did you know
KJV: [thou] wicked servant. Thou knewest
INT: you evil servant you knew that

Luke 20:10 N-AMS
GRK: τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα ἀπὸ
NAS: he sent a slave to the vine-growers,
KJV: he sent a servant to
INT: the tenants a servant that from

Luke 20:11 N-AMS
GRK: ἕτερον πέμψαι δοῦλον οἱ δὲ
NAS: another slave; and they beat
KJV: he sent another servant: and they beat
INT: another to send servant but

Luke 22:50 N-AMS
GRK: ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν
NAS: of them struck the slave of the high priest
KJV: smote the servant of the high priest,
INT: high priest the servant and cut off

John 4:51 N-NMP
GRK: καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν
NAS: going down, [his] slaves met
KJV: going down, his servants met him,
INT: as he was going down the servants of him met

John 8:34 N-NMS
GRK: τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς
NAS: who commits sin is the slave of sin.
KJV: sin is the servant of sin.
INT: the sin a slave is of the

John 8:35 N-NMS
GRK: ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει
NAS: The slave does not remain
KJV: And the servant abideth not
INT: and [the] slave not abides

John 13:16 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ
NAS: I say to you, a slave is not greater
KJV: I say unto you, The servant is not
INT: not Is a servant greater than the

John 15:15 N-AMP
GRK: λέγω ὑμᾶς δούλους ὅτι ὁ
NAS: do I call you slaves, for the slave
KJV: you not servants; for the servant
INT: I call you servants for the

John 15:15 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν
NAS: you slaves, for the slave does not know
KJV: servants; for the servant knoweth not
INT: for the servant not knows

John 15:20 N-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ
NAS: that I said to you, 'A slave is not greater
KJV: said unto you, The servant is not
INT: not Is a servant greater than the

John 18:10 N-AMS
GRK: τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν
NAS: the high priest's slave, and cut off
KJV: the high priest's servant, and
INT: of the high priest servant and cut off

John 18:10 N-DMS
GRK: ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος
NAS: ear; and the slave's name
KJV: ear. The servant's name was
INT: name the servant's Malchus

John 18:18 N-NMP
GRK: δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ
NAS: Now the slaves and the officers
KJV: And the servants and officers
INT: moreover the servants and the

John 18:26 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως
NAS: One of the slaves of the high priest,
KJV: of the servants of the high priest,
INT: of the servants of the high priest

Acts 2:18 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ
NAS: EVEN ON MY BONDSLAVES, BOTH MEN AND WOMEN, I WILL IN THOSE
KJV: on my servants and on
INT: upon the servants of me and

Acts 4:29 N-DMP
GRK: δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ
NAS: and grant that Your bond-servants may speak
KJV: grant unto thy servants, that with all
INT: grant to the servants of you with

Acts 16:17 N-NMP
GRK: οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ
NAS: men are bond-servants of the Most High
KJV: are the servants of the most high
INT: men servants of the God

Romans 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: Paul, a bond-servant of Christ Jesus,
KJV: Paul, a servant of Jesus Christ,
INT: Paul servant of Jesus Christ

Romans 6:16 N-AMP
GRK: παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν
NAS: to someone [as] slaves for obedience,
KJV: ye yield yourselves servants to obey,
INT: you yield yourselves servants for obedience

Romans 6:16 N-NMP
GRK: εἰς ὑπακοήν δοῦλοί ἐστε ᾧ
NAS: for obedience, you are slaves of the one whom
KJV: to obey, his servants ye are to whom
INT: for obedience servants you are to him whom

Romans 6:17 N-NMP
GRK: ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας
NAS: be to God that though you were slaves of sin,
KJV: that ye were the servants of sin, but
INT: that you [once] were servants of sin

Romans 6:19 Adj-ANP
GRK: μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ
NAS: your members as slaves to impurity
KJV: members servants to uncleanness
INT: members of you in bondage to uncleanness

Romans 6:19 Adj-ANP
GRK: μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ
NAS: your members as slaves to righteousness,
KJV: members servants to righteousness
INT: members of you in bondage to righteousness

Romans 6:20 N-NMP
GRK: ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς
NAS: For when you were slaves of sin,
KJV: ye were the servants of sin,
INT: when indeed servants you were

1 Corinthians 7:21 N-NMS
GRK: δοῦλος ἐκλήθης μή
NAS: Were you called while a slave? Do not worry
KJV: Art thou called [being] a servant? care
INT: servant [being] were you called not

1 Corinthians 7:22 N-NMS
GRK: κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου
NAS: in the Lord while a slave, is the Lord's
KJV: the Lord, [being] a servant, is
INT: [the] Lord having been called [being] a slave a freedman of [the] Lord

1 Corinthians 7:22 N-NMS
GRK: ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ
NAS: while free, is Christ's slave.
KJV: is Christ's servant.
INT: free having been called a slave is of Christ

1 Corinthians 7:23 N-NMP
GRK: μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων
NAS: do not become slaves of men.
KJV: not ye the servants of men.
INT: not become servants of men

1 Corinthians 12:13 N-NMP
GRK: Ἕλληνες εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι
NAS: Greeks, whether slaves or free,
KJV: whether [we be] bond or
INT: Greeks whether slaves or free

2 Corinthians 4:5 N-AMP
GRK: ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ
NAS: and ourselves as your bond-servants for Jesus'
KJV: ourselves your servants for Jesus'
INT: ourselves moreover servants of you for the sake of

Galatians 1:10 N-NMS
GRK: ἤρεσκον Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν
NAS: men, I would not be a bond-servant of Christ.
KJV: not be the servant of Christ.
INT: I were pleasing Christ's servant not anyhow

Galatians 3:28 N-NMS
GRK: οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος
NAS: there is neither slave nor free man,
KJV: there is neither bond nor free,
INT: neither there is slave nor free

Galatians 4:1 N-GMS
GRK: οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων
NAS: at all from a slave although he is owner
KJV: nothing from a servant, though he be
INT: nothing he differs from a slave owner of all

Galatians 4:7 N-NMS
GRK: οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός
NAS: you are no longer a slave, but a son;
KJV: thou art no more a servant, but a son;
INT: no longer you are slave but son

Ephesians 6:5 N-NMP
GRK: Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς
NAS: Slaves, be obedient to those
KJV: Servants, be obedient
INT: slaves obey the

Ephesians 6:6 N-NMP
GRK: ἀλλ' ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες
NAS: as men-pleasers, but as slaves of Christ,
KJV: but as the servants of Christ, doing
INT: but as servants of Christ doing

Ephesians 6:8 N-NMS
GRK: κυρίου εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος
NAS: from the Lord, whether slave or free.
KJV: whether [he be] bond or
INT: Lord whether slave or free

Philippians 1:1 N-NMP
GRK: ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: and Timothy, bond-servants of Christ
KJV: Timotheus, the servants of Jesus
INT: and Timothy servants of Christ Jesus

Philippians 2:7 N-GMS
GRK: ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών ἐν
NAS: the form of a bond-servant, [and] being made
KJV: the form of a servant, and was made
INT: emptied form of a servant having taken in

Colossians 3:11 N-NMS
GRK: βάρβαρος Σκύθης δοῦλος ἐλεύθερος ἀλλὰ
NAS: Scythian, slave and freeman,
KJV: Scythian, bond [nor] free:
INT: barbarian Scythian slave free but

Colossians 3:22 N-NMP
GRK: Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ
NAS: Slaves, in all things obey
KJV: Servants, obey in
INT: Slaves obey in

Colossians 4:1 N-DMP
GRK: ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε εἰδότες
NAS: grant to your slaves justice
KJV: give unto [your] servants that which is just
INT: [is] equal to the slaves give knowing

Colossians 4:12 N-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: is one of your number, a bondslave of Jesus
KJV: you, a servant of Christ,
INT: of you a servant of Christ Jesus

1 Timothy 6:1 N-NMP
GRK: ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους
NAS: the yoke as slaves are to regard
KJV: Let as many servants as are
INT: under a yoke slaves the own

2 Timothy 2:24 N-AMS
GRK: δοῦλον δὲ κυρίου
NAS: The Lord's bond-servant must
KJV: And the servant of the Lord must
INT: a bond-servant moreover of [the] Lord

Titus 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος θεοῦ ἀπόστολος
NAS: Paul, a bond-servant of God
KJV: Paul, a servant of God, and
INT: Paul servant of God an apostle

Titus 2:9 N-AMP
GRK: δούλους ἰδίοις δεσπόταις
NAS: [Urge] bondslaves to be subject
KJV: [Exhort] servants to be obedient
INT: Servants to their own masters

Philemon 1:16 N-AMS
GRK: οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ' ὑπὲρ
NAS: no longer as a slave, but more than
KJV: Not now as a servant, but above
INT: no longer as a slave but above

Philemon 1:16 N-AMS
GRK: ἀλλ' ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν
NAS: but more than a slave, a beloved
KJV: above a servant, a brother
INT: but above a slave a brother beloved

James 1:1 N-NMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα
NAS: James, a bond-servant of God
KJV: James, a servant of God and
INT: Jesus Christ servant to the twelve

1 Peter 2:16 N-NMP
GRK: ὡς θεοῦ δοῦλοι
NAS: for evil, but [use it] as bondslaves of God.
KJV: but as the servants of God.
INT: as of God servants

2 Peter 1:1 N-NMS
GRK: Συμεὼν ΠΕΤΡΟΣ δοῦλος καὶ ἀπόστολος
NAS: Peter, a bond-servant and apostle
KJV: Simon Peter, a servant and an apostle
INT: Simon Peter servant and apostle

2 Peter 2:19 N-NMP
GRK: ἐπαγγελλόμενοι αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς
NAS: while they themselves are slaves of corruption;
KJV: are the servants of corruption:
INT: promising themselves slaves being

Jude 1:1 N-NMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ
NAS: Jude, a bond-servant of Jesus Christ,
KJV: Jude, the servant of Jesus Christ,
INT: of Jesus Christ servant brother moreover

Revelation 1:1 N-DMP
GRK: δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
NAS: Him to show to His bond-servants, the things which
KJV: unto his servants things which
INT: to show to the servants of him what things

Revelation 1:1 N-DMS
GRK: αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ
NAS: [it] by His angel to His bond-servant John,
KJV: angel unto his servant John:
INT: of him to the servant of him John

Revelation 2:20 N-AMP
GRK: τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ
NAS: and leads My bond-servants astray
KJV: my servants to commit fornication,
INT: my servants to commit sexual immorality and

Revelation 6:15 N-NMS
GRK: καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος
NAS: and every slave and free man
KJV: and every bondman, and every
INT: and every servant and free [man]

Revelation 7:3 N-AMP
GRK: σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ
NAS: we have sealed the bond-servants of our God
KJV: we have sealed the servants of our
INT: we seal the servants of the God

Revelation 10:7 N-AMP
GRK: τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας
NAS: as He preached to His servants the prophets.
KJV: to his servants the prophets.
INT: the of himself servants the prophets

Revelation 11:18 N-DMP
GRK: μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς
NAS: and [the time] to reward Your bond-servants the prophets
KJV: unto thy servants the prophets,
INT: reward to the servants of you the

Revelation 13:16 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς δούλους ἵνα δῶσιν
NAS: and the free men and the slaves, to be given
KJV: free and bond, to receive
INT: and the servants that it should give

Revelation 15:3 N-GMS
GRK: Μωυσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ
NAS: of Moses, the bond-servant of God,
KJV: of Moses the servant of God,
INT: of Moses the servant of God

Revelation 19:2 N-GMP
GRK: αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ
NAS: THE BLOOD OF HIS BOND-SERVANTS ON HER.
KJV: the blood of his servants at her
INT: blood the servants of him out of

Revelation 19:5 N-NMP
GRK: πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ
NAS: all you His bond-servants, you who fear
KJV: all ye his servants, and ye that fear
INT: all [you] the servants of him and

Revelation 19:18 N-GMP
GRK: τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν
NAS: free men and slaves, and small
KJV: [men, both] free and bond, both small
INT: both and slaves and small

Revelation 22:3 N-NMP
GRK: καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν
NAS: and of the Lamb will be in it, and His bond-servants will serve
KJV: and his servants shall serve him:
INT: and the servants of him will serve

Revelation 22:6 N-DMP
GRK: δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
NAS: to show to His bond-servants the things which
KJV: unto his servants the things which
INT: to show the servants of him the things which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page