δοῦλοι
Englishman's Concordance
δοῦλοι (douloi) — 22 Occurrences

Matthew 13:27 N-NMP
GRK: δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου
NAS: The slaves of the landowner came
KJV: So the servants of the householder
INT: moreover the servants of the master of the house

Matthew 13:28 Noun-NMP
GRK: οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν
INT: and [the] servants to him said

Matthew 22:10 N-NMP
GRK: ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς
NAS: Those slaves went
KJV: So those servants went out into
INT: having gone out the servants those into

Luke 12:37 N-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς
NAS: are those slaves whom
KJV: [are] those servants, whom
INT: Blessed [are] the servants those whom

Luke 17:10 N-NMP
GRK: λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν
NAS: We are unworthy slaves; we have done
KJV: unprofitable servants:
INT: say servants unworthy are we

John 4:51 N-NMP
GRK: καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν
NAS: going down, [his] slaves met
KJV: going down, his servants met him,
INT: as he was going down the servants of him met

John 18:18 N-NMP
GRK: δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ
NAS: Now the slaves and the officers
KJV: And the servants and officers
INT: moreover the servants and the

Acts 16:17 N-NMP
GRK: οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ
NAS: men are bond-servants of the Most High
KJV: are the servants of the most high
INT: men servants of the God

Romans 6:16 N-NMP
GRK: εἰς ὑπακοήν δοῦλοί ἐστε ᾧ
NAS: for obedience, you are slaves of the one whom
KJV: to obey, his servants ye are to whom
INT: for obedience servants you are to him whom

Romans 6:17 N-NMP
GRK: ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας
NAS: be to God that though you were slaves of sin,
KJV: that ye were the servants of sin, but
INT: that you [once] were servants of sin

Romans 6:20 N-NMP
GRK: ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς
NAS: For when you were slaves of sin,
KJV: ye were the servants of sin,
INT: when indeed servants you were

1 Corinthians 7:23 N-NMP
GRK: μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων
NAS: do not become slaves of men.
KJV: not ye the servants of men.
INT: not become servants of men

1 Corinthians 12:13 N-NMP
GRK: Ἕλληνες εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι
NAS: Greeks, whether slaves or free,
KJV: whether [we be] bond or
INT: Greeks whether slaves or free

Ephesians 6:5 N-NMP
GRK: Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς
NAS: Slaves, be obedient to those
KJV: Servants, be obedient
INT: slaves obey the

Ephesians 6:6 N-NMP
GRK: ἀλλ' ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες
NAS: as men-pleasers, but as slaves of Christ,
KJV: but as the servants of Christ, doing
INT: but as servants of Christ doing

Philippians 1:1 N-NMP
GRK: ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: and Timothy, bond-servants of Christ
KJV: Timotheus, the servants of Jesus
INT: and Timothy servants of Christ Jesus

Colossians 3:22 N-NMP
GRK: Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ
NAS: Slaves, in all things obey
KJV: Servants, obey in
INT: Slaves obey in

1 Timothy 6:1 N-NMP
GRK: ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους
NAS: the yoke as slaves are to regard
KJV: Let as many servants as are
INT: under a yoke slaves the own

1 Peter 2:16 N-NMP
GRK: ὡς θεοῦ δοῦλοι
NAS: for evil, but [use it] as bondslaves of God.
KJV: but as the servants of God.
INT: as of God servants

2 Peter 2:19 N-NMP
GRK: ἐπαγγελλόμενοι αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς
NAS: while they themselves are slaves of corruption;
KJV: are the servants of corruption:
INT: promising themselves slaves being

Revelation 19:5 N-NMP
GRK: πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ
NAS: all you His bond-servants, you who fear
KJV: all ye his servants, and ye that fear
INT: all [you] the servants of him and

Revelation 22:3 N-NMP
GRK: καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν
NAS: and of the Lamb will be in it, and His bond-servants will serve
KJV: and his servants shall serve him:
INT: and the servants of him will serve

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page