1459. ἐγκαταλείπω (egkataleipó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1459. ἐγκαταλείπω (egkataleipó) — 10 Occurrences

Matthew 27:46 V-AIA-2S
GRK: τί με ἐγκατέλιπες
NAS: MY GOD, WHY HAVE YOU FORSAKEN ME?
KJV: God, why hast thou forsaken me?
INT: why me have you forsaken

Mark 15:34 V-AIA-2S
GRK: εἰς τί ἐγκατέλιπές με
NAS: MY GOD, WHY HAVE YOU FORSAKEN ME?
KJV: why hast thou forsaken me?
INT: to why have you forsaken me

Acts 2:27 V-FIA-2S
GRK: ὅτι οὐκ ἐνκαταλείψεις τὴν ψυχήν
NAS: BECAUSE YOU WILL NOT ABANDON MY SOUL
KJV: thou wilt not leave my soul
INT: for not you will leave the soul

Acts 2:31 V-AIP-3S
GRK: ὅτι οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς ᾅδην
NAS: that HE WAS NEITHER ABANDONED TO HADES,
INT: that neither was left in Hades

Romans 9:29 V-AIA-3S
GRK: Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα
NAS: OF SABAOTH HAD LEFT TO US A POSTERITY,
KJV: of Sabaoth had left us
INT: [the] Lord of Hosts had left us a seed

2 Corinthians 4:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι καταβαλλόμενοι ἀλλ'
NAS: persecuted, but not forsaken; struck down,
KJV: but not forsaken; cast down, but
INT: but not forsaken cast down but

2 Timothy 4:10 V-IIA-3S
GRK: γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν
NAS: world, has deserted me and gone
KJV: Demas hath forsaken me, having loved
INT: indeed me forsook having loved the

2 Timothy 4:16 V-IIA-3P
GRK: πάντες με ἐγκατέλιπον μὴ αὐτοῖς
NAS: me, but all deserted me; may it not be counted
KJV: all [men] forsook me:
INT: all me forsook Not to them

Hebrews 10:25 V-PPA-NMP
GRK: μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν
NAS: not forsaking our own
KJV: Not forsaking the assembling
INT: not forsaking the assembling together

Hebrews 13:5 V-ASA-1S
GRK: μή σε ἐγκαταλίπω
NAS: YOU, NOR WILL I EVER FORSAKE YOU,
KJV: thee, nor forsake thee.
INT: not you will I forsake

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page