1689. ἐμβλέπω (emblepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1689. ἐμβλέπω (emblepó) — 12 Occurrences

Matthew 6:26 V-AMA-2P
GRK: ἐμβλέψατε εἰς τὰ
NAS: Look at the birds of the air,
KJV: Behold the fowls of the air:
INT: Look at the

Matthew 19:26 V-APA-NMS
GRK: ἐμβλέψας δὲ ὁ
NAS: And looking at [them] Jesus said
KJV: Jesus beheld [them], and said
INT: having looked on [them] moreover

Mark 8:25 V-IIA-3S
GRK: ἀπεκατέστη καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα
KJV: and saw every man
INT: he was restored and looked on clearly all

Mark 10:21 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν
NAS: Looking at him, Jesus felt a love
KJV: Then Jesus beholding him loved
INT: moreover Jesus having looked upon him loved

Mark 10:27 V-APA-NMS
GRK: ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ
NAS: Looking at them, Jesus said,
KJV: And Jesus looking upon them saith,
INT: having looked on them

Mark 14:67 V-APA-NFS
GRK: Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει
NAS: warming himself, she looked at him and said,
KJV: warming himself, she looked upon him,
INT: Peter warming himself having looked at him says

Luke 20:17 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν
NAS: But Jesus looked at them and said,
KJV: And he beheld them, and said,
INT: but having looked at them he said

Luke 22:61 V-AIA-3S
GRK: ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ
NAS: turned and looked at Peter.
KJV: turned, and looked upon Peter.
INT: the Lord looked at Peter

John 1:36 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ
NAS: and he looked at Jesus as He walked,
KJV: And looking upon Jesus as he walked,
INT: And having looked at Jesus

John 1:42 V-APA-NMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus looked at him and said,
KJV: And when Jesus beheld him, he said,
INT: Jesus having looked at him

Acts 1:11 V-PPA-NMP
GRK: τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν
INT: why do you stand looking into

Acts 22:11 V-IIA-3P
GRK: δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς
NAS: But since I could not see because
KJV: I could not see for the glory
INT: moreover not I did see from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page