1868. ἔπαινος (epainos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1868. ἔπαινος (epainos) — 11 Occurrences

Romans 2:29 N-NMS
GRK: οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ
NAS: not by the letter; and his praise is not from men,
KJV: whose praise [is] not
INT: of whom the praise [is] not of

Romans 13:3 N-AMS
GRK: καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς
NAS: and you will have praise from the same;
KJV: thou shalt have praise of
INT: and you will have praise from him

1 Corinthians 4:5 N-NMS
GRK: τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ
NAS: each man's praise will come
KJV: shall every man have praise of God.
INT: then the praise will be to each

2 Corinthians 8:18 N-NMS
GRK: οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ
NAS: whose fame in [the things of] the gospel
KJV: whose praise [is] in
INT: of whom the praise [is] in the

Ephesians 1:6 N-AMS
GRK: εἰς ἔπαινον δόξης τῆς
NAS: to the praise of the glory
KJV: To the praise of the glory of his
INT: to [the] praise of [the] glory of the

Ephesians 1:12 N-AMS
GRK: ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ
NAS: in Christ would be to the praise of His glory.
KJV: should be to the praise of his glory,
INT: us to [the] praise of [the] glory of him

Ephesians 1:14 N-AMS
GRK: περιποιήσεως εἰς ἔπαινον τῆς δόξης
NAS: of [God's own] possession, to the praise of His glory.
KJV: unto the praise of his
INT: acquired possession to praise of the glory

Philippians 1:11 N-AMS
GRK: δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ
NAS: to the glory and praise of God.
KJV: the glory and praise of God.
INT: [the] glory and praise of God

Philippians 4:8 N-NMS
GRK: εἴ τις ἔπαινος ταῦτα λογίζεσθε
NAS: anything worthy of praise, dwell
KJV: if [there be] any praise, think
INT: if any [worthy of] praise these things consider

1 Peter 1:7 N-AMS
GRK: εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν
NAS: to result in praise and glory
KJV: might be found unto praise and honour
INT: be found to praise and glory

1 Peter 2:14 N-AMS
GRK: ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν
NAS: of evildoers and the praise of those who do right.
KJV: and for the praise of them that do well.
INT: vengenace [on] evildoers praise moreover well doers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page