1870. ἐπαισχύνομαι (epaischunomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1870. ἐπαισχύνομαι (epaischunomai) — 11 Occurrences

Mark 8:38 V-ASP-3S
GRK: γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ
NAS: For whoever is ashamed of Me and My words
KJV: therefore shall be ashamed of me
INT: indeed if might have been ashamed of me and

Mark 8:38 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν
NAS: will also be ashamed of him when
KJV: of man be ashamed, when
INT: of man will be ashamed of him when

Luke 9:26 V-ASP-3S
GRK: γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ
NAS: For whoever is ashamed of Me and My words,
KJV: whosoever shall be ashamed of me
INT: indeed anyhow might have been ashamed of me and

Luke 9:26 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ
NAS: of Man will be ashamed of him when
KJV: of man be ashamed, when
INT: of man will be ashamed of when he shall come

Romans 1:16 V-PIM/P-1S
GRK: οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον
NAS: For I am not ashamed of the gospel,
KJV: not ashamed of the gospel
INT: not indeed I am ashamed of the gospel

Romans 6:21 V-PIM/P-2P
GRK: οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε τὸ γὰρ
NAS: you are now ashamed? For the outcome
KJV: ye are now ashamed? for the end
INT: of which now you are ashamed the indeed

2 Timothy 1:8 V-ASP-2S
GRK: μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον
NAS: Therefore do not be ashamed of the testimony
KJV: therefore ashamed of the testimony
INT: Not therefore you should be ashamed of the testimony

2 Timothy 1:12 V-PIM/P-1S
GRK: ἀλλ' οὐκ ἐπαισχύνομαι οἶδα γὰρ
NAS: these things, but I am not ashamed; for I know
KJV: I am not ashamed: for I know
INT: but not I am ashamed I know indeed

2 Timothy 1:16 V-AIP-3S
GRK: μου οὐκ ἐπαισχύνθη
NAS: refreshed me and was not ashamed of my chains;
KJV: was not ashamed of my chain:
INT: of me not was ashamed of

Hebrews 2:11 V-PIM/P-3S
GRK: αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς
NAS: reason He is not ashamed to call
KJV: he is not ashamed to call them
INT: cause not he is ashamed brothers them

Hebrews 11:16 V-PIM/P-3S
GRK: διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ
NAS: God is not ashamed to be called
KJV: is not ashamed to be called their
INT: therefore not is ashamed of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page