1904. ἐπέρχομαι (eperchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1904. ἐπέρχομαι (eperchomai) — 10 Occurrences

Luke 1:35 V-FIM-3S
GRK: Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ
NAS: Spirit will come upon you, and the power
KJV: The Holy Ghost shall come upon thee,
INT: Spirit [the] Holy will come upon you

Luke 11:22 V-APA-NMS
GRK: ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν
NAS: someone stronger than he attacks him and overpowers
KJV: than he shall come upon him, and overcome
INT: [one] stronger than he having come upon [him] shall overcome him

Luke 21:26 V-PPM/P-GMP
GRK: προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ
NAS: and the expectation of the things which are coming upon the world;
KJV: for looking after those things which are coming on the earth:
INT: expectation of that which is coming on the earth

Luke 21:35 V-FIM-3S
GRK: ὡς παγίς ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ
KJV: as a snare shall it come on all
INT: as a snare will it come indeed upon

Acts 1:8 V-APA-GNS
GRK: λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου
NAS: Spirit has come upon you; and you shall be My witnesses
KJV: Ghost is come upon
INT: you will receive power having come the Holy

Acts 8:24 V-ASA-3S
GRK: ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ' ἐμὲ
NAS: you have said may come upon me.
KJV: which ye have spoken come upon me.
INT: so that nothing might come upon me

Acts 13:40 V-ASA-3S
GRK: οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον
NAS: of in the Prophets may not come upon [you]:
KJV: therefore, lest that come upon you,
INT: therefore lest it might come that which has been said

Acts 14:19 V-AIA-3P
GRK: Ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ
NAS: But Jews came from Antioch
KJV: And there came thither [certain] Jews
INT: came moreover from

Ephesians 2:7 V-PPM/P-DMP
GRK: αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον
NAS: that in the ages to come He might show
KJV: the ages to come he might shew
INT: ages that [are] coming the surpassing

James 5:1 V-PPM/P-DFP
GRK: ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις
NAS: for your miseries which are coming upon you.
KJV: miseries that shall come upon [you].
INT: of you that [are] coming upon [you]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page