1905. ἐπερωτάω (eperótaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1905. ἐπερωτάω (eperótaó) — 56 Occurrences

Matthew 12:10 V-AIA-3P
GRK: ξηράν καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες
NAS: was withered. And they questioned Jesus, asking,
KJV: withered. And they asked him, saying,
INT: withered And they asked him saying

Matthew 16:1 V-AIA-3P
GRK: Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον
NAS: up, and testing Jesus, they asked Him to show
KJV: tempting desired him
INT: Sadducees tempting [him] asked him a sign

Matthew 17:10 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ
NAS: And His disciples asked Him, Why then
KJV: his disciples asked him, saying,
INT: And asked him the

Matthew 22:23 V-AIA-3P
GRK: ἀνάστασιν καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν
NAS: came to Jesus and questioned Him,
KJV: resurrection, and asked him,
INT: a resurrection and they questioned him

Matthew 22:35 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ
NAS: of them, a lawyer, asked Him [a question], testing
KJV: [which was] a lawyer, asked [him a question], tempting
INT: and questioned [him] one of

Matthew 22:41 V-AIA-3S
GRK: τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ
NAS: Jesus asked them a question:
KJV: Jesus asked them,
INT: the Pharisees questioned them

Matthew 22:46 V-ANA
GRK: τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι
NAS: from that day on to ask Him another
KJV: that day forth ask him any more
INT: the day to question him no longer

Matthew 27:11 V-AIA-3S
GRK: ἡγεμόνος καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ
NAS: and the governor questioned Him, saying,
KJV: and the governor asked him, saying,
INT: governor and questioned him the

Mark 5:9 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτα αὐτόν Τί
NAS: And He was asking him, What
KJV: And he asked him, What
INT: And he asked him what [is]

Mark 7:5 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ
NAS: and the scribes asked Him, Why
KJV: and scribes asked him, Why
INT: and questioned him the

Mark 7:17 V-IIA-3P
GRK: τοῦ ὄχλου ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ
NAS: His disciples questioned Him about the parable.
KJV: his disciples asked him concerning
INT: the crowd asked him the

Mark 8:23 V-IIA-3S
GRK: χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτόν Εἴ
NAS: His hands on him, He asked him, Do you see
KJV: his hands upon him, he asked him if
INT: hands upon him he asked him if

Mark 8:27 V-IIA-3S
GRK: τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς
NAS: and on the way He questioned His disciples,
KJV: by the way he asked his disciples,
INT: the way he was questioning the disciples

Mark 8:29 V-IIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς Ὑμεῖς
NAS: And He [continued] by questioning them, But who
INT: And he questioned them you

Mark 9:11 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες
NAS: They asked Him, saying,
KJV: And they asked him, saying,
INT: And they asked him saying

Mark 9:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς Τί
NAS: And He asked them, What
KJV: And he asked the scribes, What
INT: And he asked them What

Mark 9:21 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα
NAS: And He asked his father, How
KJV: And he asked his father,
INT: And he asked the father

Mark 9:28 V-IIA-3P
GRK: κατ' ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν Ὅτι
NAS: His disciples [began] questioning Him privately,
KJV: his disciples asked him privately,
INT: in private asked him Why

Mark 9:32 V-ANA
GRK: ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
NAS: and they were afraid to ask Him.
KJV: and were afraid to ask him.
INT: were afraid him to ask

Mark 9:33 V-IIA-3S
GRK: οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς Τί
NAS: and when He was in the house, He [began] to question them, What
KJV: in the house he asked them, What
INT: house having been he asked them What

Mark 10:2 V-IIA-3P
GRK: προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ
NAS: up to Jesus, testing Him, and [began] to question Him whether
KJV: came to him, and asked him,
INT: having come to [him] the Pharisees demanded of him if

Mark 10:10 V-IIA-3P
GRK: περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν
NAS: the disciples [began] questioning Him about
KJV: his disciples asked him again
INT: concerning the same thing asked him

Mark 10:17 V-IIA-3S
GRK: γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε
NAS: up to Him and knelt before Him, and asked Him, Good
KJV: kneeled to him, and asked him, Good
INT: having knelt down to him asked him Teacher

Mark 11:29 V-FIA-1S
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα
NAS: said to them, I will ask you one
KJV: I will also ask of you one
INT: said to them I will ask you one

Mark 12:18 V-IIA-3P
GRK: εἶναι καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες
NAS: came to Jesus, and [began] questioning Him, saying,
KJV: and they asked him,
INT: there is And they questioned him saying

Mark 12:28 V-AIA-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ἐπηρώτησεν αὐτόν Ποία
NAS: them well, asked Him, What
KJV: them well, asked him, Which
INT: he answered them questioned him Which

Mark 12:34 V-ANA
GRK: ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
NAS: would venture to ask Him any more
KJV: durst ask him
INT: dared him to question

Mark 13:3 V-IIA-3S
GRK: τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ'
NAS: and Andrew were questioning Him privately,
KJV: and Andrew asked him privately,
INT: the temple asked him in

Mark 14:60 V-AIA-3S
GRK: εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: up [and came] forward and questioned Jesus,
KJV: in the midst, and asked Jesus, saying,
INT: in the midst questioned Jesus

Mark 14:61 V-IIA-3S
GRK: ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ
NAS: the high priest was questioning Him, and saying
KJV: Again the high priest asked him, and
INT: the high priest was questioning him and

Mark 15:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ
NAS: Pilate questioned Him, Are You the King
KJV: And Pilate asked him, Art
INT: And questioned him

Mark 15:4 V-IIA-3S
GRK: Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων
NAS: Pilate questioned Him again,
KJV: And Pilate asked him again,
INT: Pilate again questioned him saying

Mark 15:44 V-AIA-3S
GRK: τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ
NAS: the centurion, he questioned him as to whether
KJV: [unto him] the centurion, he asked him
INT: the centurion he questioned him if

Luke 2:46 V-PPA-AMS
GRK: αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς
NAS: listening to them and asking them questions.
KJV: asking them questions.
INT: them and questioning them

Luke 3:10 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ
NAS: And the crowds were questioning him, saying,
KJV: And the people asked him, saying,
INT: And asked him the

Luke 3:14 V-IIA-3P
GRK: ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν
NAS: [Some] soldiers were questioning him, saying,
KJV: likewise demanded of him,
INT: asked moreover him

Luke 6:9 V-PIA-1S
GRK: πρὸς αὐτούς Ἐπερωτῶ ὑμᾶς εἰ
NAS: said to them, I ask you, is it lawful
KJV: unto them, I will ask you one thing;
INT: to them I ask you whether

Luke 8:9 V-IIA-3P
GRK: Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν
NAS: His disciples [began] questioning Him as to what
KJV: his disciples asked him, saying,
INT: asked moreover him

Luke 8:30 V-AIA-3S
GRK: ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν
NAS: And Jesus asked him, What
KJV: And Jesus asked him, saying,
INT: asked moreover him

Luke 9:18 V-AIA-3S
GRK: μαθηταί καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων
NAS: the disciples were with Him, and He questioned them, saying,
KJV: him: and he asked them, saying,
INT: disciples and he questioned them saying

Luke 17:20 V-APP-NMS
GRK: Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ
NAS: Now having been questioned by the Pharisees
KJV: And when he was demanded of
INT: having been asked moreover by

Luke 18:18 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν
NAS: A ruler questioned Him, saying, Good
KJV: a certain ruler asked him, saying,
INT: And asked a certain to him

Luke 18:40 V-AIA-3S
GRK: δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν
NAS: to Him; and when he came near, He questioned him,
KJV: when he was come near, he asked him,
INT: moreover he asked him

Luke 20:21 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες
NAS: They questioned Him, saying, Teacher,
KJV: And they asked him, saying,
INT: And they questioned him saying

Luke 20:27 V-AIA-3P
GRK: μὴ εἶναι ἐπηρώτησαν αὐτὸν
KJV: any resurrection; and they asked him,
INT: not there is they questioned him

Luke 20:40 V-PNA
GRK: γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν
NAS: For they did not have courage to question Him any longer
KJV: they durst not ask him any
INT: moreover did they dare to ask him anything

Luke 21:7 V-AIA-3P
GRK: ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν
NAS: They questioned Him, saying, Teacher,
KJV: And they asked him, saying,
INT: they asked moreover him

Luke 22:64 V-IIA-3P
GRK: πρόσωπον καὶ ἐπηρώτων λέγοντες Προφήτευσον
NAS: and they blindfolded Him and were asking Him, saying,
KJV: on the face, and asked him, saying,
INT: face and were asking saying Prophesy

Luke 23:6 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ
NAS: heard it, he asked whether
KJV: of Galilee, he asked whether
INT: moreover having heard asked whether the

Luke 23:9 V-IIA-3S
GRK: ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν
NAS: And he questioned Him at some length;
KJV: Then he questioned with him in
INT: he questioned moreover him

John 9:23 V-AMA-2P
GRK: ἔχει αὐτὸν ἐπερωτήσατε
INT: he has him ask

John 18:7 V-AIA-3S
GRK: πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς Τίνα
NAS: He again asked them, Whom
KJV: Then asked he them again,
INT: Again therefore he questioned them Whom

Acts 5:27 V-AIA-3S
GRK: συνεδρίῳ καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ
NAS: The high priest questioned them,
KJV: and the high priest asked them,
INT: Council And asked them the

Acts 23:34 V-APA-NMS
GRK: δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας
NAS: When he had read it, he asked from what
KJV: [the letter], he asked of
INT: moreover and having asked of what

Romans 10:20 V-PPA-DMP
GRK: ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν
NAS: TO THOSE WHO DID NOT ASK FOR ME.
KJV: unto them that asked not after me.
INT: me not enquiring after

1 Corinthians 14:35 V-PMA-3P
GRK: ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν αἰσχρὸν γάρ
NAS: anything, let them ask their own
KJV: any thing, let them ask their
INT: own husbands let them ask a shame indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page