1907. ἐπέχω (epechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1907. ἐπέχω (epechó) — 5 Occurrences

Luke 14:7 V-PPA-NMS
GRK: κεκλημένους παραβολήν ἐπέχων πῶς τὰς
NAS: to the invited guests when He noticed how
KJV: those which were bidden, when he marked how
INT: were invited a parable remarking how the

Acts 3:5 V-IIA-3S
GRK: ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν
NAS: And he [began] to give them his attention, expecting
KJV: And he gave heed unto them, expecting
INT: moreover he gave heed to them expecting

Acts 19:22 V-AIA-3S
GRK: Ἔραστον αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς
NAS: he himself stayed in Asia
KJV: Erastus; but he himself stayed in Asia
INT: Erastus he remained a time in

Philippians 2:16 V-PPA-NMP
GRK: λόγον ζωῆς ἐπέχοντες εἰς καύχημα
NAS: holding fast the word of life,
KJV: Holding forth the word of life;
INT: [the] word of life holding forth for a boast

1 Timothy 4:16 V-PMA-2S
GRK: ἔπεχε σεαυτῷ καὶ
NAS: Pay close attention to yourself
KJV: Take heed unto thyself, and
INT: Give heed to yourself and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page