1941. ἐπικαλέομαι (epikaleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1941. ἐπικαλέομαι (epikaleó) — 30 Occurrences

Matthew 10:25 V-AIA-3P
GRK: οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν πόσῳ μᾶλλον
NAS: If they have called the head of the house
INT: master of the house Beelzebul they called how much more

Acts 1:23 V-AIP-3S
GRK: Βαρσαββᾶν ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος καὶ
NAS: (who was also called Justus),
KJV: Barsabas, who was surnamed Justus, and
INT: Barsabbas who was called Justus and

Acts 2:21 V-ASM-3S
GRK: ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα
NAS: WHO CALLS ON THE NAME
KJV: [that] whosoever shall call on the name
INT: who anyhow shall call upon the name

Acts 4:36 V-APP-NMS
GRK: δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ
NAS: birth, who was also called Barnabas
KJV: the apostles was surnamed Barnabas,
INT: moreover having been called Barnabas by

Acts 7:59 V-PPM-AMS
GRK: τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα
NAS: Stephen as he called on [the Lord] and said,
KJV: Stephen, calling upon [God], and
INT: Stephen invoking and saying

Acts 9:14 V-PPM-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά
NAS: to bind all who call on Your name.
KJV: to bind all that call on thy name.
INT: all who call on the name

Acts 9:21 V-PPM-AMP
GRK: Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα
NAS: those who called on this
KJV: them which called on this
INT: Jerusalem those who called on the name

Acts 10:5 V-PIM/P-3S
GRK: τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος
NAS: who is also called Peter;
KJV: [one] Simon, whose surname is Peter:
INT: a man who is called Peter

Acts 10:18 V-PPM/P-NMS
GRK: Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε
NAS: Simon, who was also called Peter,
KJV: which was surnamed Peter,
INT: Simon who [is] called Peter here

Acts 10:32 V-PIM/P-3S
GRK: Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος οὗτος
NAS: who is also called Peter,
KJV: Simon, whose surname is Peter; he
INT: Simon who is called Peter he

Acts 11:13 V-PPM/P-AMS
GRK: Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον
NAS: and have Simon, who is also called Peter,
KJV: Simon, whose surname is Peter;
INT: Simon who is called Peter

Acts 12:12 V-PPM/P-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου οὗ
NAS: of John who was also called Mark,
KJV: of John, whose surname was Mark;
INT: of John who is called Mark where

Acts 12:25 V-APP-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μάρκον
NAS: with [them] John, who was also called Mark.
KJV: John, whose surname was Mark.
INT: John the [one] having been called Mark

Acts 15:17 V-RIM/P-3S
GRK: ἐφ' οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά
NAS: WHO ARE CALLED BY MY NAME,'
KJV: my name is called, saith the Lord,
INT: upon whom has been called the name

Acts 22:16 V-APM-NMS
GRK: ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα
NAS: your sins, calling on His name.'
KJV: sins, calling on the name
INT: sins of you having called on the name

Acts 25:11 V-PIM-1S
GRK: χαρίσασθαι Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι
NAS: hand me over to them. I appeal to Caesar.
KJV: me unto them. I appeal unto Caesar.
INT: give up To Ceasar I appeal

Acts 25:12 V-RIM-2S
GRK: ἀπεκρίθη Καίσαρα ἐπικέκλησαι ἐπὶ Καίσαρα
NAS: he answered, You have appealed to Caesar,
KJV: answered, Hast thou appealed unto Caesar?
INT: answered To Ceasar you have appealed to Ceasar

Acts 25:21 V-APM-GMS
GRK: δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν
NAS: But when Paul appealed to be held
KJV: when Paul had appealed to be reserved
INT: but Paul having appealed for to be kept himself

Acts 25:25 V-APM-GMS
GRK: δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστὸν
NAS: and since he himself appealed to the Emperor,
KJV: hath appealed to Augustus,
INT: and this one having appealed to the emporer

Acts 26:32 V-LIM-3S
GRK: εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα
NAS: if he had not appealed to Caesar.
KJV: he had not appealed unto Caesar.
INT: if not he had appealed to Ceasar

Acts 28:19 V-ANM
GRK: Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα οὐχ
NAS: I was forced to appeal to Caesar,
KJV: [it], I was constrained to appeal unto Caesar;
INT: Jews I was compelled to appeal to Ceasar not

Romans 10:12 V-PPM-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν
NAS: for all who call on Him;
KJV: unto all that call upon him.
INT: all that call upon him

Romans 10:13 V-ASM-3S
GRK: ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα
NAS: for WHOEVER WILL CALL ON THE NAME
KJV: whosoever shall call upon the name
INT: whosoever anyhow might call on the name

Romans 10:14 V-AIM-3P
GRK: Πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν
NAS: then will they call on Him in whom
KJV: then shall they call on him in
INT: How then shall they call on [him] whom

1 Corinthians 1:2 V-PPM-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα
NAS: place call on the name
KJV: place call upon the name
INT: all those calling on the name

2 Corinthians 1:23 V-PIM-1S
GRK: τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν
NAS: But I call God as witness
KJV: Moreover I call God for a record
INT: God call upon

2 Timothy 2:22 V-PPM-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον
NAS: with those who call on the Lord
KJV: with them that call on the Lord
INT: with those that call on the Lord

Hebrews 11:16 V-PNM/P
GRK: θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν ἡτοίμασεν
NAS: is not ashamed to be called their God;
KJV: not ashamed to be called their God:
INT: God God to be called of them he prepared

James 2:7 V-APP-ANS
GRK: ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ' ὑμᾶς
NAS: name by which you have been called?
KJV: by the which ye are called?
INT: name having been called upon you

1 Peter 1:17 V-PIM-2P
GRK: εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως
NAS: If you address as Father
KJV: And if ye call on the Father, who
INT: if [as] Father you call on him who impartially

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1941

ἐπεκάλεσαν — 1 Occ.
ἐπεκέκλητο — 1 Occ.
ἐπεκλήθη — 1 Occ.
ἐπικαλεῖσθαι — 1 Occ.
ἐπικαλεῖσθε — 1 Occ.
ἐπικαλεῖται — 2 Occ.
ἐπικαλεσάμενος — 1 Occ.
ἐπικαλεσαμένου — 2 Occ.
ἐπικαλέσασθαι — 1 Occ.
ἐπικαλέσηται — 2 Occ.
ἐπικαλέσωνται — 1 Occ.
ἐπικαλοῦμαι — 2 Occ.
ἐπικαλουμένων — 1 Occ.
ἐπικαλουμένοις — 1 Occ.
ἐπικαλούμενον — 2 Occ.
ἐπικαλούμενος — 1 Occ.
ἐπικαλουμένου — 1 Occ.
ἐπικαλουμένους — 3 Occ.
ἐπικέκλησαι — 1 Occ.
ἐπικέκληται — 1 Occ.
ἐπικληθεὶς — 1 Occ.
ἐπικληθὲν — 1 Occ.
ἐπικληθέντα — 1 Occ.
Additional Entries
ἐπιθυμοῦμεν — 1 Occ.
ἐπιθυμοῦσιν — 1 Occ.
ἐπιθυμητὰς — 1 Occ.
Ἐπιθυμίᾳ — 8 Occ.
ἐπιθυμίαι — 1 Occ.
ἐπιθυμίαις — 10 Occ.
ἐπιθυμίαν — 5 Occ.
ἐπιθυμίας — 13 Occ.
ἐπιθυμιῶν — 1 Occ.
ἐπεκάθισεν — 1 Occ.
ἐπεκέκλητο — 1 Occ.
ἐπεκλήθη — 1 Occ.
ἐπικαλεῖσθαι — 1 Occ.
ἐπικαλεῖσθε — 1 Occ.
ἐπικαλεῖται — 2 Occ.
ἐπικαλεσάμενος — 1 Occ.
ἐπικαλεσαμένου — 2 Occ.
ἐπικαλέσασθαι — 1 Occ.
ἐπικαλέσηται — 2 Occ.
ἐπικαλέσωνται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page