230. ἀληθῶς (aléthós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 230. ἀληθῶς (aléthós) — 18 Occurrences

Matthew 14:33 Adv
GRK: αὐτῷ λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς
NAS: Him, saying, You are certainly God's
KJV: saying, Of a truth thou art
INT: him saying Truly of God Son

Matthew 26:73 Adv
GRK: τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς καὶ σὺ
NAS: to Peter, Surely you too
KJV: and said to Peter, Surely thou also
INT: to Peter Truly also you

Matthew 27:54 Adv
GRK: σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς
NAS: and said, Truly this
KJV: greatly, saying, Truly this was
INT: greatly saying Truly God's Son

Mark 14:70 Adv
GRK: τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν
NAS: to Peter, Surely you are [one] of them, for you are a Galilean
KJV: to Peter, Surely thou art
INT: to Peter Truly from among them

Mark 15:39 Adv
GRK: ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς οὗτος ὁ
NAS: he said, Truly this
KJV: he said, Truly this
INT: he breathed his last said Truly this

Luke 9:27 Adv
GRK: δὲ ὑμῖν ἀληθῶς εἰσίν τινες
NAS: But I say to you truthfully, there are some
KJV: I tell you of a truth, there be some
INT: moreover to you truthfully there are some

Luke 12:44 Adv
GRK: ἀληθῶς λέγω ὑμῖν
NAS: Truly I say
KJV: Of a truth I say unto you,
INT: Of a truth I say to you

Luke 21:3 Adv
GRK: καὶ εἶπεν Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν
NAS: And He said, Truly I say to you, this
KJV: he said, Of a truth I say
INT: And he said Of a truth I say to you

John 1:47 Adv
GRK: αὐτοῦ Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν
NAS: an Israelite indeed, in whom
KJV: Behold an Israelite indeed, in whom
INT: him Behold truly an Israelite in

John 4:42 Adv
GRK: οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ
NAS: that this One is indeed the Savior
KJV: this is indeed the Christ, the Saviour
INT: this is truly the Savior

John 6:14 Adv
GRK: Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης
NAS: This is truly the Prophet
KJV: is of a truth that prophet
INT: This is truly the prophet

John 7:26 Adv
GRK: μή ποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ
NAS: to Him. The rulers do not really know
KJV: this is the very Christ?
INT: not ever Truly have recognized those who

John 7:40 Adv
GRK: Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης
NAS: This certainly is the Prophet.
KJV: this saying, said, Of a truth this is
INT: This is truly the prophet

John 8:31 Adv
GRK: τῷ ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί μού
NAS: in My word, [then] you are truly disciples
KJV: my disciples indeed;
INT: my truly disciples of me

John 17:8 Adv
GRK: καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ
NAS: to them; and they received [them] and truly understood
KJV: have known surely that
INT: and knew truly that from

Acts 12:11 Adv
GRK: Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν
NAS: I know for sure that the Lord
KJV: Now I know of a surety, that the Lord
INT: Now I know truly that sent forth

1 Thessalonians 2:13 Adv
GRK: ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν λόγον
NAS: but [for] what it really is, the word
KJV: as it is in truth, the word of God,
INT: but even as truly it is [the] word

1 John 2:5 Adv
GRK: τὸν λόγον ἀληθῶς ἐν τούτῳ
NAS: of God has truly been perfected.
KJV: in him verily is the love
INT: word truly in him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page