ἀλλὰ
Englishman's Concordance
ἀλλὰ (alla) — 421 Occurrences

Matthew 5:17 Conj
GRK: ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
KJV: come to destroy, but to fulfil.
INT: I came to abolish but to fulfill [them]

Matthew 6:13 Conj
GRK: εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς
KJV: into temptation, but deliver us
INT: into temptation but deliver us

Matthew 6:18 Conj
GRK: ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί
KJV: unto men to fast, but unto thy Father
INT: to men fasting but to Father

Matthew 8:4 Conj
GRK: μηδενὶ εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν
KJV: thou tell no man; but go thy way, shew
INT: no one you tell but go yourself

Matthew 8:8 Conj
GRK: στέγην εἰσέλθῃς ἀλλὰ μόνον εἰπὲ
KJV: my roof: but speak the word
INT: roof you should come but only speak

Matthew 9:13 Conj
GRK: καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
KJV: to call the righteous, but sinners to
INT: to call righteous [ones] but sinners

Matthew 9:17 Conj
GRK: ἀσκοὶ ἀπόλλυνται ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον
KJV: the bottles perish: but they put new
INT: wineskins will be destroyed but they put wine

Matthew 9:18 Conj
GRK: ἄρτι ἐτελεύτησεν ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες
KJV: is even now dead: but come and lay
INT: presently has died but having come lay

Matthew 9:24 Conj
GRK: τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει καὶ
KJV: not dead, but sleepeth. And
INT: the girl but sleeps And

Matthew 10:20 Conj
GRK: οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα
KJV: ye that speak, but the Spirit of your
INT: they who speak but the Spirit

Matthew 10:34 Conj
GRK: βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
KJV: to send peace, but a sword.
INT: to bring peace but a sword

Matthew 11:8 Conj
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε
KJV: But what went ye out
INT: But what went you out

Matthew 11:9 Conj
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε
KJV: But what went ye out
INT: But why went you out

Matthew 13:21 Conj
GRK: ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν
KJV: in himself, but dureth for a while:
INT: in himself but temporary is

Matthew 15:11 Conj
GRK: τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον
KJV: a man; but that which cometh
INT: the man but that which goes forth

Matthew 16:12 Conj
GRK: τῶν ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς
KJV: of bread, but of
INT: of bread but of the

Matthew 16:23 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν
KJV: that be of God, but those that be of men.
INT: of God but the things

Matthew 17:12 Conj
GRK: ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν
KJV: him not, but have done unto
INT: they knew him but did to

Matthew 18:22 Conj
GRK: ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις
KJV: seven times: but, Until
INT: up to seven times but up to seventy times

Matthew 18:30 Conj
GRK: οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν
KJV: he would not: but went and cast
INT: not he would but having gone he cast

Matthew 19:6 Conj
GRK: εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία
KJV: no more twain, but one flesh.
INT: are they two but flesh one

Matthew 20:28 Conj
GRK: ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ
KJV: to be ministered unto, but to minister,
INT: came to be served but to serve and

Matthew 21:21 Conj
GRK: συκῆς ποιήσετε ἀλλὰ κἂν τῷ
KJV: [which is done] to the fig tree, but also if
INT: fig tree will you do but even if to the

Matthew 22:32 Conj
GRK: θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
KJV: of the dead, but of the living.
INT: God of [the] dead but of [the] living

Matthew 27:24 Conj
GRK: οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος
KJV: nothing, but [that] rather
INT: nothing it availed but rather a riot

Mark 1:44 Conj
GRK: μηδὲν εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν
KJV: to any man: but go thy way,
INT: to none you speak but go yourself

Mark 2:17 Conj
GRK: καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
KJV: to call the righteous, but sinners to
INT: to call righteous [ones] but sinners

Mark 2:22 Conj
GRK: οἱ ἀσκοί ἀλλὰ οἶνον νέον
KJV: will be marred: but new
INT: the wineskins but wine new

Mark 3:26 Conj
GRK: δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει
KJV: he cannot stand, but hath an end.
INT: he is able to stand but an end has

Mark 3:29 Conj
GRK: τὸν αἰῶνα ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν
KJV: never forgiveness, but is in danger
INT: the eternity but guilty is

Mark 4:17 Conj
GRK: ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν
KJV: themselves, and so endure
INT: in themselves but temporary are

Mark 5:19 Conj
GRK: ἀφῆκεν αὐτόν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ
KJV: him not, but saith unto him,
INT: he did Let him but says to him

Mark 5:26 Conj
GRK: μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς
KJV: nothing bettered, but rather grew
INT: in no way having benefited but rather to

Mark 5:39 Conj
GRK: οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
KJV: not dead, but sleepeth.
INT: not is dead but sleeps

Mark 6:9 Conj
GRK: ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια
KJV: But [be] shod with sandals;
INT: but wear sandals

Mark 7:5 Conj
GRK: τῶν πρεσβυτέρων ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν
KJV: of the elders, but eat
INT: of the elders but with unwashed hands

Mark 7:15 Conj
GRK: κοινῶσαι αὐτόν ἀλλὰ τὰ ἐκ
KJV: him: but the things which come
INT: to defile him but the things which out of

Mark 8:33 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν
KJV: the things that be of God, but the things that be of men.
INT: things of God but the things

Mark 9:8 Conj
GRK: οὐδένα εἶδον ἀλλὰ μεθ' ἑαυτῶν
INT: no one they saw except with themselves

Mark 9:13 Conj
GRK: ἀλλὰ λέγω ὑμῖν
KJV: But I say unto you,
INT: but I say to you

Mark 9:37 Conj
GRK: ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά
KJV: not me, but him that sent me.
INT: me receives but the [one] having sent

Mark 10:8 Conj
GRK: εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ
KJV: no more twain, but one flesh.
INT: are they two but one flesh

Mark 10:45 Conj
GRK: ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ
KJV: to be ministered unto, but to minister,
INT: came to be served but to serve and

Mark 11:23 Conj
GRK: καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι
KJV: his heart, but shall believe that
INT: heart of him but shall believe that

Mark 11:32 Conj
GRK: ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ
KJV: But if we shall say,
INT: but should we say From

Mark 12:27 Conj
GRK: θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων πολὺ
KJV: of the dead, but the God
INT: God of [the] dead but of [the] living greatly

Mark 13:11 Conj
GRK: οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα
KJV: ye that speak, but the Holy Ghost.
INT: they who speak but the Spirit

Mark 13:20 Conj
GRK: πᾶσα σάρξ ἀλλὰ διὰ τοὺς
KJV: saved: but for
INT: any flesh but on account of the

Mark 13:24 Conj
GRK: Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις
KJV: But in those
INT: But in those

Mark 14:28 Conj
GRK: ἀλλὰ μετὰ τὸ
KJV: But after that I
INT: But after

Mark 14:36 Conj
GRK: ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ
KJV: I will, but what thou
INT: I will but what you

Mark 16:7 Conj
GRK: ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε
KJV: But go your way, tell
INT: But go say

Luke 1:60 Conj
GRK: εἶπεν Οὐχί ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης
KJV: Not [so]; but he shall be called
INT: said No but he will be called John

Luke 5:14 Conj
GRK: μηδενὶ εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον
KJV: to tell no man: but go, and shew
INT: no one to tell but having gone show

Luke 5:31 Conj
GRK: ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς
KJV: a physician; but they that are
INT: are in health of a physician but they who sick

Luke 5:32 Conj
GRK: καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς
KJV: to call the righteous, but sinners to
INT: to call righteous [ones] but sinners to

Luke 5:38 Conj
GRK: ἀλλὰ οἶνον νέον
KJV: But new wine
INT: but wine new

Luke 6:27 Conj
GRK: Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω
KJV: But I say unto you
INT: But to you I say

Luke 7:7 Conj
GRK: σὲ ἐλθεῖν ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ
KJV: unto thee: but say in a word,
INT: you to come but say by a word

Luke 7:25 Conj
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε
KJV: But what went ye out
INT: But what have you gone out

Luke 7:26 Conj
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε
KJV: But what went ye out
INT: But what have you gone out

Luke 8:52 Conj
GRK: γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
KJV: not dead, but sleepeth.
INT: indeed she is dead but sleeps

Luke 9:56 Conj
GRK: ἀνθρώπων ἀπολέσαι αλλα σῶσαι καὶ
KJV: men's lives, but to save [them]. And
INT: of men to destroy but to save And

Luke 11:4 Conj
GRK: εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς
KJV: into temptation; but deliver us
INT: into temptation but deliver us

Luke 11:42 Conj
GRK: ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν
KJV: But woe unto you,
INT: But woe to you

Luke 12:7 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ αἱ
NAS: Indeed, the very hairs
KJV: But even the very hairs
INT: but even the

Luke 16:21 Conj
GRK: τοῦ πλουσίου ἀλλὰ καὶ οἱ
NAS: table; besides, even
KJV: table: moreover the dogs
INT: of the rich man but even the

Luke 20:38 Conj
GRK: ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων πάντες
KJV: of the dead, but of the living:
INT: he is of [the] dead but of [the] living all

Luke 22:36 Conj
GRK: δὲ αὐτοῖς Ἀλλὰ νῦν ὁ
KJV: unto them, But now,
INT: therefore to them however now the [one]

Luke 22:42 Conj
GRK: θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν
KJV: my will, but thine, be done.
INT: will of me but of you

Luke 24:6 Conj
GRK: ἔστιν ὧδε ἀλλὰ ἠγέρθη μνήσθητε
KJV: not here, but is risen: remember
INT: He is here but is risen remember

Luke 24:21 Conj
GRK: τὸν Ἰσραήλ ἀλλά γε καὶ
NAS: to redeem Israel. Indeed, besides all
KJV: have redeemed Israel: and beside all
INT: Israel but really also

Luke 24:22 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ γυναῖκές
KJV: Yea, and certain women
INT: however Moreover women

John 4:14 Conj
GRK: τὸν αἰῶνα ἀλλὰ τὸ ὕδωρ
KJV: never thirst; but the water that
INT: the age but the water

John 4:23 Conj
GRK: ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα
KJV: But the hour cometh,
INT: But is coming an hour

John 5:18 Conj
GRK: τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα
KJV: had broken the sabbath, but said also
INT: the Sabbath but also Father

John 5:22 Conj
GRK: κρίνει οὐδένα ἀλλὰ τὴν κρίσιν
KJV: judgeth no man, but hath committed all
INT: judges no one but judgment

John 5:24 Conj
GRK: οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ
KJV: into condemnation; but is passed from
INT: not comes but has passed out of

John 5:30 Conj
GRK: τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα
KJV: will, but the will
INT: of me but the will

John 5:34 Conj
GRK: μαρτυρίαν λαμβάνω ἀλλὰ ταῦτα λέγω
KJV: from man: but these things I say,
INT: witness receive but these things I say

John 5:42 Conj
GRK: ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς
KJV: But I know you,
INT: but I have known you

John 6:9 Conj
GRK: δύο ὀψάρια ἀλλὰ ταῦτα τί
KJV: two small fishes: but what are
INT: two small fish but these what

John 6:22 Conj
GRK: τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ
KJV: the boat, but [that] his
INT: the boat but alone the

John 6:23 Adj-NNP
GRK: ἀλλὰ ἦλθεν πλοιάρια
KJV: (Howbeit there came other
INT: but other came boats

John 6:27 Conj
GRK: τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν
KJV: perisheth, but for that meat
INT: that perishes but [for] the food

John 6:38 Conj
GRK: τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα
KJV: will, but the will
INT: of me but the will

John 6:39 Conj
GRK: ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ
KJV: nothing, but should raise
INT: of it but should raise up it

John 7:10 Conj
GRK: οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν
KJV: not openly, but as it were in
INT: not openly but as in

John 7:12 Conj
GRK: ἔλεγον Οὔ ἀλλὰ πλανᾷ τὸν
NAS: No, on the contrary, He leads
KJV: Nay; but he deceiveth
INT: said No but he deceives the

John 7:16 Conj
GRK: ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός
KJV: not mine, but his that sent me.
INT: is mine but of the [one] having sent

John 7:24 Conj
GRK: κατ' ὄψιν ἀλλὰ τὴν δικαίαν
KJV: the appearance, but judge
INT: according to appearance but righteous

John 7:27 Conj
GRK: ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν
NAS: However, we know where
KJV: Howbeit we know this man
INT: But this one we know

John 7:49 Conj
GRK: ἀλλὰ ὁ ὄχλος
KJV: But this people
INT: But the crowd

John 8:28 Conj
GRK: ποιῶ οὐδέν ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν
KJV: of myself; but as my
INT: I do nothing but as taught

John 8:37 Conj
GRK: Ἀβραάμ ἐστε ἀλλὰ ζητεῖτέ με
NAS: descendants; yet you seek
KJV: Abraham's seed; but ye seek to kill
INT: of Abraham you are but you seek me

John 8:49 Conj
GRK: οὐκ ἔχω ἀλλὰ τιμῶ τὸν
KJV: not a devil; but I honour my
INT: not have but I honor the

John 8:55 Conj
GRK: ὑμῖν ψεύστης ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν
KJV: like unto you: but I know him,
INT: you a liar But I know him

John 9:9 Conj
GRK: ἔλεγον Οὐχί ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ
INT: saying no but Like him

John 10:1 Conj
GRK: τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν
KJV: the sheepfold, but climbeth up
INT: of the sheep but climbs up another way

John 10:5 Conj
GRK: μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ'
KJV: not follow, but will flee from
INT: not they should follow but will flee from

John 10:26 Conj
GRK: ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ
KJV: But ye believe
INT: but you not

John 10:33 Conj
GRK: λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας
KJV: thee not; but for blasphemy;
INT: we do stone you but for blasphemy

John 11:11 Conj
GRK: ἡμῶν κεκοίμηται ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα
KJV: Lazarus sleepeth; but I go, that
INT: of us has fallen asleep but I go that

John 11:15 Conj
GRK: ἤμην ἐκεῖ ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς
KJV: ye may believe; nevertheless let us go
INT: I was there But let us go to

John 11:22 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ νῦν
INT: nevertheless but even now

John 11:42 Conj
GRK: μου ἀκούεις ἀλλὰ διὰ τὸν
KJV: me always: but because of the people
INT: me you hear but on account of the

John 11:51 Conj
GRK: οὐκ εἶπεν ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν
KJV: of himself: but being high priest
INT: not he said but high priest being

John 11:54 Conj
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν
KJV: among the Jews; but went thence
INT: the Jews but went away from there

John 12:27 Conj
GRK: ὥρας ταύτης ἀλλὰ διὰ τοῦτο
KJV: this hour: but for this cause
INT: hour this But on account of this

John 12:30 Conj
GRK: αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι' ὑμᾶς
KJV: because of me, but for your sakes.
INT: this has come but because of you

John 12:42 Conj
GRK: εἰς αὐτόν ἀλλὰ διὰ τοὺς
KJV: on him; but because of the Pharisees
INT: on him but on account of the

John 12:44 Conj
GRK: εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν
KJV: on me, but on him that sent
INT: on me but on the [one]

John 13:9 Conj
GRK: μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς
KJV: feet only, but also [my] hands
INT: of me only but also the

John 14:24 Conj
GRK: ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός
KJV: not mine, but the Father's which
INT: is mine but of the having sent

John 15:21 Conj
GRK: ἀλλὰ ταῦτα πάντα
KJV: But all these things
INT: But these things all

John 16:4 Conj
GRK: ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα
KJV: But these things have I told
INT: But these things I have said

John 16:25 Conj
GRK: λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ
KJV: in proverbs: but the time cometh,
INT: I will speak to you but plainly concerning

John 16:33 Conj
GRK: θλίψιν ἔχετε ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ
KJV: tribulation: but be of good cheer;
INT: tribulation you have but be of good courage I

John 17:9 Conj
GRK: κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν
KJV: for the world, but for them which
INT: world make I request but concerning whom

John 17:20 Conj
GRK: ἐρωτῶ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ
KJV: these alone, but for them also
INT: make I request only but also for

John 18:28 Conj
GRK: μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ
KJV: they should be defiled; but that
INT: not they might be stained but they might eat the

John 18:40 Conj
GRK: Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν
KJV: Not this man, but Barabbas. Now
INT: Not this one but Barabbas

John 19:24 Conj
GRK: σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ λάχωμεν περὶ
KJV: rend it, but cast lots for
INT: let us tear up it but let us cast lots for

John 20:7 Conj
GRK: ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον
KJV: the linen clothes, but wrapped together
INT: linen cloths lying but by itself folded up

John 20:27 Conj
GRK: γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
KJV: not faithless, but believing.
INT: be unbelieving but believing

John 21:8 Conj
GRK: τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ
KJV: from land, but as it were two hundred
INT: the land but about from

Acts 1:4 Conj
GRK: μὴ χωρίζεσθαι ἀλλὰ περιμένειν τὴν
KJV: Jerusalem, but wait
INT: not to depart but to await the

Acts 1:8 Conj
GRK: ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν
KJV: But ye shall receive power,
INT: but you will receive power

Acts 2:16 Conj
GRK: ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν
KJV: But this is
INT: but this is

Acts 5:4 Conj
GRK: ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ
KJV: lied unto men, but unto God.
INT: You did lie to men but to God

Acts 7:39 Conj
GRK: πατέρες ἡμῶν ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ
KJV: obey, but thrust [him] from them,
INT: fathers of us but thrust [him] away and

Acts 9:6 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ
INT: but Rise up and

Acts 10:20 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι
KJV: Arise therefore, and get thee down,
INT: but having risen go down

Acts 10:41 Conj
GRK: τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς
KJV: the people, but unto witnesses
INT: the people but to witnesses who

Acts 15:11 Conj
GRK: ἀλλὰ διὰ τῆς
KJV: But we believe that through
INT: But by the

Acts 15:20 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς
KJV: But that we write unto them,
INT: but to write to them

Acts 16:37 Conj
GRK: οὐ γάρ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ
KJV: verily; but let them come
INT: no indeed but having come themselves

Acts 18:9 Conj
GRK: Μὴ φοβοῦ ἀλλὰ λάλει καὶ
KJV: not afraid, but speak, and
INT: not Fear but speak and

Acts 18:21 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ
KJV: But bade them
INT: but having taken leave and

Acts 19:26 Conj
GRK: μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης
KJV: at Ephesus, but almost
INT: only of Ephesus but almost of all

Acts 19:27 Conj
GRK: ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν ἀλλὰ καὶ τὸ
KJV: at nought; but also that the temple
INT: disrepute come but also the

Acts 21:13 Conj
GRK: μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν
KJV: only, but also to die at
INT: only to be bound but also to die

Acts 21:24 Conj
GRK: οὐδὲν ἔστιν ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ
KJV: nothing; but [that] thou thyself
INT: nothing is but you walk orderly also

Acts 26:16 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ
KJV: But rise, and
INT: but rise up and

Acts 26:20 Conj
GRK: ἀλλὰ τοῖς ἐν
KJV: But shewed first
INT: but to those in

Acts 26:25 Conj
GRK: κράτιστε Φῆστε ἀλλὰ ἀληθείας καὶ
KJV: Festus; but speak forth
INT: most noble Festus but truth and

Acts 26:29 Conj
GRK: μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας
KJV: only thou, but also all
INT: only you but also all

Acts 27:10 Conj
GRK: τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν
KJV: and ship, but also of our
INT: to the ship but also the

Romans 1:32 Conj
GRK: αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν
KJV: the same, but have pleasure
INT: them practice but also are approving of

Romans 3:27 Conj
GRK: ἔργων οὐχί ἀλλὰ διὰ νόμου
KJV: of works? Nay: but by the law
INT: of works No but through a law

Romans 3:31 Conj
GRK: μὴ γένοιτο ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν
NAS: May it never be! On the contrary, we establish
KJV: God forbid: yea, we establish
INT: never may it be but law we strengthen

Romans 4:4 Conj
GRK: κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα
KJV: of grace, but of debt.
INT: according to grace but according to debt

Romans 4:12 Conj
GRK: περιτομῆς μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς
KJV: only, but who also
INT: circumcision only but also to those that

Romans 4:13 Conj
GRK: εἶναι κόσμου ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης
KJV: the law, but through
INT: should be [of the] world but by righteousness

Romans 4:16 Conj
GRK: νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ
KJV: the law, but to that also
INT: law only but also to that

Romans 4:24 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ δι'
KJV: But for us
INT: but also on account of

Romans 5:3 Conj
GRK: μόνον δέ ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα
KJV: not only [so], but we glory in
INT: only moreover but also we boast

Romans 5:11 Conj
GRK: μόνον δέ ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι
KJV: not only [so], but we also joy
INT: only moreover but also we rejoice

Romans 5:14 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ
NAS: Nevertheless death reigned
KJV: Nevertheless death reigned
INT: but reigned

Romans 6:5 Conj
GRK: θανάτου αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς
NAS: of His death, certainly we shall also
KJV: we shall be also [in the likeness] of [his] resurrection:
INT: death of him but also of the

Romans 6:13 Conj
GRK: τῇ ἁμαρτίᾳ ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς
KJV: unto sin: but yield
INT: to sin but yield yourselves

Romans 6:14 Conj
GRK: ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
KJV: under the law, but under grace.
INT: under law but under grace

Romans 6:15 Conj
GRK: ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
KJV: under the law, but under grace?
INT: under law but under grace

Romans 7:7 Conj
GRK: μὴ γένοιτο ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν
NAS: May it never be! On the contrary, I would not have come to know
KJV: sin? God forbid. Nay, I had not
INT: never may it be But sin

Romans 7:13 Conj
GRK: μὴ γένοιτο ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία
NAS: for me? May it never be! Rather it was sin,
KJV: unto me? God forbid. But sin, that
INT: never may it be But sin

Romans 7:17 Conj
GRK: κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα
KJV: that do it, but sin that dwelleth
INT: am working out it but the dwelling

Romans 7:19 Conj
GRK: ποιῶ ἀγαθόν ἀλλὰ ὃ οὐ
KJV: I do not: but the evil which
INT: do I practice good but the not

Romans 7:20 Conj
GRK: κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα
KJV: that do it, but sin that dwelleth
INT: who work out it but the dwelling

Romans 8:1 Conj
GRK: σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
KJV: after the flesh, but after the Spirit.
INT: flesh who walk but according to Spirit

Romans 8:4 Conj
GRK: σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
KJV: after the flesh, but after the Spirit.
INT: flesh walk but according to Spirit

Romans 8:9 Conj
GRK: ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι
KJV: in the flesh, but in the Spirit,
INT: in flesh but in Spirit

Romans 8:15 Conj
GRK: εἰς φόβον ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα
KJV: fear; but ye have received
INT: unto fear but you received a Spirit

Romans 8:20 Conj
GRK: οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν
KJV: willingly, but by reason
INT: not willingly but because of the [one]

Romans 8:23 Conj
GRK: μόνον δέ ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ
KJV: not only [they], but ourselves also,
INT: only moreover but even ourselves

Romans 8:26 Conj
GRK: οὐκ οἴδαμεν ἀλλὰ αὐτὸ τὸ
KJV: as we ought: but the Spirit itself
INT: not we know but itself the

Romans 8:32 Conj
GRK: οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν
KJV: his own Son, but delivered him
INT: not spared but for us

Romans 9:8 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τέκνα
KJV: of God: but the children
INT: of God but the children

Romans 9:10 Conj
GRK: μόνον δέ ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα
KJV: not only [this]; but when Rebecca also
INT: only moreover but also Rebecca

Romans 9:16 Conj
GRK: τοῦ τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος
KJV: of him that runneth, but of God
INT: of him that runs but on whom shows mercy

Romans 9:24 Conj
GRK: ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ
KJV: the Jews only, but also of
INT: from among [the] Jews but also from among

Romans 10:8 Conj
GRK: ἀλλὰ τί λέγει
KJV: But what saith it?
INT: But what says it

Romans 10:18 Conj
GRK: ἀλλὰ λέγω μὴ
KJV: But I say, Have
INT: But I ask no

Romans 10:19 Conj
GRK: ἀλλὰ λέγω μὴ
KJV: But I say, Did
INT: But I ask not

Romans 11:4 Conj
GRK: ἀλλὰ τί λέγει
KJV: But what saith
INT: But what says

Romans 11:11 Conj
GRK: μὴ γένοιτο ἀλλὰ τῷ αὐτῶν
KJV: God forbid: but [rather] through their
INT: never may it be but in the of them

Romans 11:18 Conj
GRK: ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα
KJV: not the root, but the root thee.
INT: root support but the root

Romans 11:20 Conj
GRK: ὑψηλὰ φρόνει ἀλλὰ φοβοῦ
KJV: not highminded, but fear:
INT: high be minded but fear

Romans 12:2 Conj
GRK: αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ
KJV: world: but be ye transformed
INT: age this but be transformed by the

Romans 12:3 Conj
GRK: δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν εἰς
KJV: to think; but to think
INT: it behoves [you] to be minded but to be minded so as

Romans 12:16 Conj
GRK: ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς
KJV: high things, but condescend
INT: haughty minding but with the lowly

Romans 12:19 Conj
GRK: ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί ἀλλὰ δότε τόπον
KJV: yourselves, but [rather] give
INT: avenging beloved but give place

Romans 12:20 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ
INT: but If should hunger

Romans 12:21 Conj
GRK: τοῦ κακοῦ ἀλλὰ νίκα ἐν
KJV: of evil, but overcome evil
INT: evil but overcome with

Romans 13:3 Conj
GRK: ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ
KJV: works, but to the evil.
INT: to good works but to evil

Romans 13:5 Conj
GRK: τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ
KJV: for wrath, but also for conscience
INT: the wrath but also on account of

Romans 13:14 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν
KJV: But put ye on the Lord
INT: But put on the

Romans 14:13 Conj
GRK: ἀλλήλους κρίνωμεν ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε
KJV: one another any more: but judge this
INT: one another should we judge but this judge you

Romans 14:17 Conj
GRK: καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ
KJV: and drink; but righteousness, and
INT: and drinking but righteousness and

Romans 14:20 Conj
GRK: μὲν καθαρά ἀλλὰ κακὸν τῷ
KJV: [are] pure; but [it is] evil
INT: indeed [are] pure but [it is] wrong to the

Romans 15:3 Conj
GRK: ἑαυτῷ ἤρεσεν ἀλλὰ καθὼς γέγραπται
KJV: not himself; but, as it is written,
INT: himself pleased but as it has been written

Romans 15:21 Conj
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται
KJV: But as it is written,
INT: but as it has been written

Romans 16:4 Conj
GRK: μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι
KJV: I give thanks, but also all
INT: only thank but also all

Romans 16:18 Conj
GRK: οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν
KJV: Jesus Christ, but their own belly;
INT: not serve but the of themselves

1 Corinthians 1:17 Conj
GRK: Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι οὐκ
KJV: to baptize, but to preach the gospel:
INT: Christ to baptize but to preach the gospel not

1 Corinthians 1:27 Conj
GRK: ἀλλὰ τὰ μωρὰ
KJV: But God hath chosen
INT: But the foolish things

1 Corinthians 2:7 Conj
GRK: ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ
KJV: But we speak the wisdom
INT: But we speak of God

1 Corinthians 2:9 Conj
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται
KJV: But as it is written,
INT: but as it has been written

1 Corinthians 2:12 Conj
GRK: κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα
KJV: of the world, but the spirit
INT: world received but the Spirit

1 Corinthians 3:6 Conj
GRK: Ἀπολλὼς ἐπότισεν ἀλλὰ ὁ θεὸς
KJV: watered; but God
INT: Apollos watered but God

1 Corinthians 4:19 Conj
GRK: τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν
KJV: of them which are puffed up, but the power.
INT: of those who are puffed up but the power

1 Corinthians 6:6 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ
KJV: But brother goeth to law
INT: But brother with

1 Corinthians 6:8 Conj
GRK: ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε
NAS: On the contrary, you yourselves wrong
KJV: Nay, ye do wrong,
INT: But you do wrong

1 Corinthians 6:11 Conj
GRK: τινες ἦτε ἀλλὰ ἀπελούσασθε ἀλλὰ
KJV: some of you: but ye are washed,
INT: some you were but you were washed but

1 Corinthians 6:11 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀπελούσασθε ἀλλὰ ἡγιάσθητε ἀλλὰ
KJV: ye are washed, but ye are sanctified,
INT: but you were washed but you were sanctified but

1 Corinthians 6:11 Conj
GRK: ἀλλὰ ἡγιάσθητε ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν
KJV: ye are sanctified, but ye are justified
INT: but you were sanctified but you were justified in

1 Corinthians 6:13 Conj
GRK: τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ
KJV: for fornication, but for the Lord;
INT: for sexual immorality but for the Lord

1 Corinthians 7:4 Conj
GRK: οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ
KJV: of her own body, but the husband: and
INT: not has authority over but the husband

1 Corinthians 7:4 Conj
GRK: οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνή
KJV: of his own body, but the wife.
INT: not has authority over but the wife

1 Corinthians 7:7 Conj
GRK: καὶ ἐμαυτόν ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον
NAS: as I myself am. However, each man
KJV: as I myself. But every man hath
INT: even myself but each his own

1 Corinthians 7:10 Conj
GRK: οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος
KJV: [yet] not I, but the Lord, Let
INT: not I but the Lord

1 Corinthians 7:19 Conj
GRK: οὐδέν ἐστιν ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν
KJV: nothing, but the keeping
INT: nothing is but keeping [the] commandments

1 Corinthians 7:35 Conj
GRK: ὑμῖν ἐπιβάλω ἀλλὰ πρὸς τὸ
KJV: upon you, but for that which
INT: you I might cast before but for what

1 Corinthians 9:2 Conj
GRK: εἰμὶ ἀπόστολος ἀλλά γε ὑμῖν
NAS: not an apostle, at least I am
KJV: unto others, yet doubtless
INT: I am an apostle yet at least to you

1 Corinthians 9:12 Conj
GRK: ἐξουσίᾳ ταύτῃ ἀλλὰ πάντα στέγομεν
KJV: this power; but suffer all things,
INT: right this but all things we bear

1 Corinthians 9:27 Conj
GRK: ἀλλὰ ὑπωπιάζω μου
KJV: But I keep under my
INT: But I beat of me

1 Corinthians 10:13 Conj
GRK: ὃ δύνασθε ἀλλὰ ποιήσει σὺν
KJV: that ye are able; but will with
INT: what you are able but will make with

1 Corinthians 10:24 Conj
GRK: ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ
KJV: seek his own, but every man another's
INT: of himself let seek but that of the

1 Corinthians 10:29 Conj
GRK: τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ
KJV: not thine own, but of the other: for
INT: that of yourself but that of the

1 Corinthians 10:33 Conj
GRK: ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν
KJV: profit, but the [profit]
INT: of myself profit but that of the

1 Corinthians 11:8 Conj
GRK: ἐκ γυναικός ἀλλὰ γυνὴ ἐξ
KJV: of the woman; but the woman of
INT: of woman but woman of

1 Corinthians 11:9 Conj
GRK: τὴν γυναῖκα ἀλλὰ γυνὴ διὰ
KJV: for the woman; but the woman for
INT: the woman but woman on account of

1 Corinthians 11:17 Conj
GRK: τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ
KJV: for the better, but for the worse.
INT: the better but for the

1 Corinthians 12:14 Conj
GRK: ἓν μέλος ἀλλὰ πολλά
KJV: one member, but many.
INT: one member but many

1 Corinthians 12:22 Conj
GRK: ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον
NAS: On the contrary, it is much truer
KJV: Nay, much more
INT: But much rather

1 Corinthians 12:24 Conj
GRK: χρείαν ἔχει ἀλλὰ ὁ θεὸς
KJV: no need: but God hath tempered
INT: need have But God

1 Corinthians 12:25 Conj
GRK: τῷ σώματι ἀλλὰ τὸ αὐτὸ
KJV: the body; but [that] the members
INT: the body but the same

1 Corinthians 14:2 Conj
GRK: ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ οὐδεὶς
KJV: not unto men, but unto God: for
INT: to men speaks but to God no one

1 Corinthians 14:19 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ
NAS: however, in the church I desire
KJV: Yet in the church
INT: but in [the] church

1 Corinthians 14:20 Conj
GRK: ταῖς φρεσίν ἀλλὰ τῇ κακίᾳ
NAS: in your thinking; yet in evil
KJV: in understanding: howbeit in malice
INT: in the minds but in the [regard to] evil

1 Corinthians 14:22 Conj
GRK: τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις
KJV: to them that believe, but to them that believe not:
INT: to those that believe but to the unbelievers

1 Corinthians 14:22 Conj
GRK: τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν
KJV: for them that believe not, but for them which believe.
INT: to the unbelievers but to those that believe

1 Corinthians 14:33 Conj
GRK: ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης ὡς
KJV: [the author] of confusion, but of peace,
INT: the God but of peace as

1 Corinthians 14:34 Conj
GRK: αὐταῖς λαλεῖν ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν καθὼς
KJV: to speak; but [they are commanded] to be under obedience,
INT: to them to speak but to be in submission as

1 Corinthians 15:10 Conj
GRK: κενὴ ἐγενήθη ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν
KJV: in vain; but I laboured
INT: void has been but more abundantly than them

1 Corinthians 15:10 Conj
GRK: ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις
KJV: not I, but the grace of God
INT: I however but the grace

1 Corinthians 15:35 Conj
GRK: Ἀλλὰ ἐρεῖ τις
KJV: But some [man] will say,
INT: But will say someone

1 Corinthians 15:37 Conj
GRK: γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον
KJV: that shall be, but bare
INT: will be you sow but a bare grain

1 Corinthians 15:39 Conj
GRK: αὐτὴ σάρξ ἀλλὰ ἄλλη μὲν
KJV: flesh: but [there is] one
INT: same flesh but one indeed

1 Corinthians 15:40 Conj
GRK: σώματα ἐπίγεια ἀλλὰ ἑτέρα μὲν
KJV: terrestrial: but the glory
INT: bodies earthly but one truly

1 Corinthians 15:46 Conj
GRK: τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν
KJV: which is spiritual, but that which is natural;
INT: the spiritual but the natural

2 Corinthians 1:9 Conj
GRK: ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν
NAS: indeed, we had the sentence
KJV: in ourselves, but in God
INT: But ourselves in

2 Corinthians 1:19 Conj
GRK: καὶ Οὔ ἀλλὰ Ναί ἐν
KJV: and nay, but in him
INT: and no but yes in

2 Corinthians 1:24 Conj
GRK: τῆς πίστεως ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν
KJV: your faith, but are helpers
INT: faith but fellow workers are

2 Corinthians 2:4 Conj
GRK: ἵνα λυπηθῆτε ἀλλὰ τὴν ἀγάπην
KJV: ye should be grieved, but that
INT: that you might be grieved but the love

2 Corinthians 2:5 Conj
GRK: ἐμὲ λελύπηκεν ἀλλὰ ἀπὸ μέρους
KJV: grieved me, but in part:
INT: me has has grieved but from part

2 Corinthians 2:13 Conj
GRK: ἀδελφόν μου ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς
KJV: brother: but taking my leave
INT: brother of me but having taken leave of them

2 Corinthians 3:3 Conj
GRK: οὐ μέλανι ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ
KJV: with ink, but with the Spirit
INT: not in ink but with [the] Spirit of God

2 Corinthians 3:6 Conj
GRK: οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος τὸ
KJV: of the letter, but of the spirit:
INT: not of letter but of Spirit the

2 Corinthians 3:14 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ
KJV: But their minds
INT: But were hardened the

2 Corinthians 4:2 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ
KJV: But have renounced the hidden things
INT: But we renounced the

2 Corinthians 4:2 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τῇ φανερώσει
KJV: deceitfully; but by manifestation
INT: of God but by manifestation

2 Corinthians 4:5 Conj
GRK: ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν
KJV: not ourselves, but Christ Jesus
INT: ourselves do we proclaim but Christ Jesus

2 Corinthians 4:18 Conj
GRK: τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ
KJV: the things which are seen, but at the things which are
INT: the things seen but the things not

2 Corinthians 5:12 Conj
GRK: συνιστάνομεν ὑμῖν ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες
KJV: again unto you, but give you
INT: do we commend to you but occasion are giving

2 Corinthians 5:15 Conj
GRK: ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ
KJV: unto themselves, but unto him which died
INT: to themselves should live but to the [one] for

2 Corinthians 5:16 Conj
GRK: σάρκα Χριστόν ἀλλὰ νῦν οὐκέτι
NAS: to the flesh, yet now
KJV: after the flesh, yet now henceforth
INT: flesh Christ yet now no longer

2 Corinthians 7:7 Conj
GRK: παρουσίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ ἐν
KJV: coming only, but by the consolation
INT: coming of him but also by

2 Corinthians 7:11 Conj
GRK: ὑμῖν σπουδήν ἀλλὰ ἀπολογίαν ἀλλὰ
NAS: has produced in you: what vindication
KJV: in you, yea, [what] clearing of yourselves,
INT: in you earnestness but [what] defense but

2 Corinthians 7:11 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀπολογίαν ἀλλὰ ἀγανάκτησιν ἀλλὰ
NAS: vindication of yourselves, what indignation,
KJV: [what] clearing of yourselves, yea, [what] indignation,
INT: but [what] defense but anger but

2 Corinthians 7:11 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀγανάκτησιν ἀλλὰ φόβον ἀλλὰ
NAS: indignation, what fear,
KJV: [what] indignation, yea, [what] fear,
INT: but anger but fear but

2 Corinthians 7:11 Conj
GRK: ἀλλὰ φόβον ἀλλὰ ἐπιπόθησιν ἀλλὰ
NAS: what fear, what longing, what
KJV: [what] fear, yea, [what] vehement desire,
INT: but fear but longing but

2 Corinthians 7:11 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐπιπόθησιν ἀλλὰ ζῆλον ἀλλὰ
NAS: what longing, what zeal, what
KJV: [what] vehement desire, yea, [what] zeal,
INT: but longing but zeal but

2 Corinthians 7:11 Conj
GRK: ἀλλὰ ζῆλον ἀλλὰ ἐκδίκησιν ἐν
NAS: zeal, what avenging of wrong!
KJV: [what] zeal, yea, [what] revenge!
INT: but zeal but vengenace in

2 Corinthians 8:5 Conj
GRK: καθὼς ἠλπίσαμεν ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωκαν
KJV: as we hoped, but first gave
INT: as we hoped but themselves they gave

2 Corinthians 8:8 Conj
GRK: ἐπιταγὴν λέγω ἀλλὰ διὰ τῆς
KJV: commandment, but by occasion
INT: a command do I speak but through the

2 Corinthians 8:10 Conj
GRK: τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ
KJV: only to do, but also to be forward
INT: the doing but also the

2 Corinthians 8:19 Conj
GRK: μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς
KJV: not [that] only, but who was also
INT: only moreover but also having been chosen

2 Corinthians 8:21 Conj
GRK: ἐνώπιον Κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον
KJV: of the Lord, but also
INT: before [the] Lord but also before

2 Corinthians 9:12 Conj
GRK: τῶν ἁγίων ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα
KJV: of the saints, but is abundant
INT: of the saints but moreover abounding

2 Corinthians 10:4 Conj
GRK: οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ
KJV: carnal, but mighty
INT: [are] not fleshly but powerful

2 Corinthians 10:12 Conj
GRK: ἑαυτοὺς συνιστανόντων ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν
KJV: themselves: but they
INT: themselves commend but these by

2 Corinthians 10:13 Conj
GRK: ἄμετρα καυχησόμεθα ἀλλὰ κατὰ τὸ
KJV: [our] measure, but according
INT: beyond measure will boast but according to the

2 Corinthians 10:18 Conj
GRK: ἐστιν δόκιμος ἀλλὰ ὃν ὁ
KJV: is approved, but whom the Lord
INT: is approved but whom the

2 Corinthians 11:1 Conj
GRK: τι ἀφροσύνης ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ
KJV: and indeed bear
INT: any in foolishness but indeed bear with

2 Corinthians 12:14 Conj
GRK: τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς οὐ
KJV: not yours, but you: for
INT: what [is] yours but you not

2 Corinthians 12:14 Conj
GRK: γονεῦσιν θησαυρίζειν ἀλλὰ οἱ γονεῖς
KJV: for the parents, but the parents
INT: parents to treasure up but the parents

2 Corinthians 12:16 Conj
GRK: κατεβάρησα ὑμᾶς ἀλλὰ ὑπάρχων πανοῦργος
NAS: you myself; nevertheless, crafty
KJV: you: nevertheless, being
INT: did burden you but being crafty

2 Corinthians 13:3 Conj
GRK: οὐκ ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν
KJV: not weak, but is mighty in
INT: not is weak but is powerful in

2 Corinthians 13:4 Conj
GRK: ἐξ ἀσθενείας ἀλλὰ ζῇ ἐκ
NAS: of weakness, yet He lives
KJV: through weakness, yet he liveth by
INT: in weakness yet he lives by

2 Corinthians 13:4 Conj
GRK: ἐν αὐτῷ ἀλλὰ ζήσομεν σὺν
NAS: are weak in Him, yet we will live
KJV: in him, but we shall live with
INT: in him but we will live with

2 Corinthians 13:8 Conj
GRK: τῆς ἀληθείας ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς
KJV: against the truth, but for the truth.
INT: the truth but for the

Galatians 1:1 Conj
GRK: δι' ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ
KJV: by man, but by Jesus
INT: through man but through Jesus

Galatians 1:8 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ ἐὰν
KJV: But though we,
INT: but even if

Galatians 1:12 Conj
GRK: οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως
KJV: was I taught [it], but by
INT: nor was I taught [it] but by a revelation

Galatians 1:17 Conj
GRK: ἐμοῦ ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς
KJV: before me; but I went into
INT: me apostles but I went away into

Galatians 2:7 Conj
GRK: ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες
KJV: But contrariwise, when they saw
INT: but on the contrary having seen

Galatians 3:22 Conj
GRK: ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ
KJV: But the scripture hath concluded
INT: but imprisoned the

Galatians 4:2 Conj
GRK: ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους
KJV: But is under
INT: but under guardians

Galatians 4:7 Conj
GRK: εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός εἰ
KJV: no more a servant, but a son; and
INT: you are slave but son if

Galatians 4:8 Conj
GRK: Ἀλλὰ τότε μὲν
NAS: However at that time,
KJV: Howbeit then, when ye knew
INT: But then indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page