2584. Καπερναούμ (Kapernaoum)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2584. Καπερναούμ (Kapernaoum) — 16 Occurrences

Matthew 4:13 N
GRK: κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν
KJV: in Capernaum, which
INT: he dwelt at Capernaum which [is] on the sea-side

Matthew 8:5 N
GRK: αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ
KJV: into Capernaum, there came
INT: he into Capernaum came to him

Matthew 11:23 N
GRK: Καὶ σύ Καφαρναούμ μὴ ἕως
KJV: And thou, Capernaum, which art exalted
INT: And you Capernaum who to

Matthew 17:24 N
GRK: αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ
KJV: to Capernaum, they that received
INT: they to Capernaum came those who

Mark 1:21 N
GRK: εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ Καὶ εὐθὺς
KJV: into Capernaum; and
INT: they go into Capernaum and immediately

Mark 2:1 N
GRK: πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι' ἡμερῶν
KJV: into Capernaum after
INT: again into Capernaum after [some] days

Mark 9:33 N
GRK: ἦλθον εἰς Καφαρναούμ Καὶ ἐν
KJV: he came to Capernaum: and being
INT: he came to Capernaum and in

Luke 4:23 N
GRK: εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ
KJV: done in Capernaum, do also
INT: in Capernaum do also

Luke 4:31 N
GRK: κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς
KJV: to Capernaum, a city
INT: he went down to Capernaum a city

Luke 7:1 N
GRK: εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ
KJV: he entered into Capernaum.
INT: he entered into Capernaum

Luke 10:15 N
GRK: Καὶ σύ Καφαρναούμ μὴ ἕως
KJV: And thou, Capernaum, which art exalted
INT: And you Capernaum who to

John 2:12 N
GRK: κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ
KJV: he went down to Capernaum, he, and
INT: he went down to Capernaum he and

John 4:46 N
GRK: ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ
KJV: was sick at Capernaum.
INT: was sick in Capernaum

John 6:17 N
GRK: θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ καὶ σκοτία
KJV: the sea toward Capernaum. And it was
INT: sea to Capernaum And dark

John 6:24 N
GRK: ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν
KJV: came to Capernaum, seeking for Jesus.
INT: came to Capernaum seeking

John 6:59 N
GRK: διδάσκων ἐν Καφαρναούμ
KJV: as he taught in Capernaum.
INT: teaching in Capernaum

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page