καρδίᾳ
Englishman's Concordance
καρδίᾳ (kardia) — 54 Occurrences

Matthew 5:8 N-DFS
GRK: καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ
NAS: are the pure in heart, for they shall see
KJV: [are] the pure in heart: for
INT: pure in heart for they

Matthew 5:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
NAS: committed adultery with her in his heart.
KJV: in his heart.
INT: in the heart of him

Matthew 6:21 N-NFS
GRK: καὶ ἡ καρδία σου
NAS: is, there your heart will be also.
KJV: will your heart be also.
INT: also the heart of you

Matthew 11:29 N-DFS
GRK: ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε
NAS: and humble in heart, and YOU WILL FIND
KJV: and lowly in heart: and ye shall find
INT: humble [in] the heart and you will find

Matthew 12:40 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς
NAS: nights in the heart of the earth.
KJV: nights in the heart of the earth.
INT: in the heart of the earth

Matthew 13:15 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ
NAS: FOR THE HEART OF THIS PEOPLE
KJV: people's heart is waxed gross,
INT: indeed the heart people

Matthew 13:15 N-DFS
GRK: καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ
NAS: AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART AND RETURN,
KJV: should understand with [their] heart, and
INT: and with the heart they should understand and

Matthew 13:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὗτός
NAS: has been sown in his heart. This
KJV: in his heart. This is
INT: in the heart of him This

Matthew 15:8 N-NFS
GRK: ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω
NAS: ME WITH THEIR LIPS, BUT THEIR HEART IS FAR
KJV: but their heart is far
INT: with the moreover heart of them far

Matthew 22:37 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ
NAS: WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL
KJV: all thy heart, and with
INT: all the heart of you and

Matthew 24:48 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει
NAS: says in his heart, My master
KJV: in his heart, My lord
INT: in the heart of him Delays

Mark 6:52 N-NFS
GRK: αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη
NAS: from the [incident of] the loaves, but their heart was hardened.
KJV: for their heart was hardened.
INT: of them the heart hardened

Mark 7:6 N-NFS
GRK: ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω
NAS: ME WITH THEIR LIPS, BUT THEIR HEART IS FAR
KJV: but their heart is far
INT: but [the] heart of them far

Mark 11:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ
NAS: and does not doubt in his heart, but believes
KJV: in his heart, but shall believe
INT: in the heart of him but

Luke 1:66 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες
NAS: them kept them in mind, saying,
KJV: in their hearts, saying, What
INT: in the heart of them saying

Luke 2:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
NAS: things, pondering them in her heart.
KJV: [them] in her heart.
INT: in the heart of her

Luke 2:51 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
NAS: all [these] things in her heart.
KJV: in her heart.
INT: in the heart of her

Luke 8:15 N-DFS
GRK: οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ
NAS: and good heart, and hold it fast,
KJV: and good heart, having heard the word,
INT: they who in a heart right and

Luke 12:34 N-NFS
GRK: καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται
NAS: is, there your heart will be also.
KJV: will your heart be also.
INT: also the heart of you will be

Luke 12:45 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει
NAS: says in his heart, 'My master
KJV: in his heart, My lord
INT: in the heart of him Delays

Luke 24:25 N-DFS
GRK: βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν
NAS: and slow of heart to believe
KJV: and slow of heart to believe all
INT: slow of heart to believe

Luke 24:32 N-NFS
GRK: Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη
NAS: to one another, Were not our hearts burning
KJV: not our heart burn within
INT: Not the heart our burning

Luke 24:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν
NAS: do doubts arise in your hearts?
KJV: in your hearts?
INT: in the hearts of you

John 12:40 N-DFS
GRK: νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν
NAS: AND PERCEIVE WITH THEIR HEART, AND BE CONVERTED
KJV: understand with [their] heart, and
INT: understand with the heart and be converted

John 14:1 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ καρδία πιστεύετε εἰς
NAS: Do not let your heart be troubled;
KJV: not your heart be troubled: ye believe
INT: of you the heart you believe on

John 14:27 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω
NAS: do I give to you. Do not let your heart be troubled,
KJV: not your heart be troubled, neither
INT: of you the heart nor let it fear

John 16:22 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ καρδία καὶ τὴν
NAS: you again, and your heart will rejoice,
KJV: and your heart shall rejoice, and
INT: your heart and the

Acts 2:26 N-NFS
GRK: μου ἡ καρδία καὶ ἠγαλλιάσατο
NAS: THEREFORE MY HEART WAS GLAD
KJV: did my heart rejoice, and
INT: of me the heart and rejoiced

Acts 4:32 N-NFS
GRK: πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ
NAS: were of one heart and soul;
KJV: were of one heart and
INT: having believed were [in] heart and soul

Acts 5:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ
NAS: deed in your heart? You have not lied
KJV: in thine heart? thou hast not
INT: in the heart of you the

Acts 8:21 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ
NAS: matter, for your heart is not right
KJV: for thy heart is not
INT: the indeed heart of you not

Acts 28:27 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ
NAS: FOR THE HEART OF THIS PEOPLE
KJV: For the heart of this people
INT: indeed the heart of the people

Acts 28:27 N-DFS
GRK: καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ
NAS: AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART AND RETURN,
KJV: understand with [their] heart, and
INT: and with the heart they should understand and

Romans 1:21 N-NFS
GRK: ἀσύνετος αὐτῶν καρδία
NAS: and their foolish heart was darkened.
KJV: their foolish heart was darkened.
INT: foolish of them heart

Romans 9:2 N-DFS
GRK: ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου
NAS: and unceasing grief in my heart.
KJV: sorrow in my heart.
INT: sorrow in the heart of me

Romans 10:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ σου Τίς
NAS: DO NOT SAY IN YOUR HEART, 'WHO
KJV: in thine heart, Who shall ascend
INT: in the heart of you Who

Romans 10:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ σου τοῦτ'
NAS: YOU, IN YOUR MOUTH AND IN YOUR HEART-- that is, the word
KJV: in thy heart: that is, the word
INT: in the heart of you that

Romans 10:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι
NAS: and believe in your heart that God
KJV: in thine heart that God
INT: in the heart of you that

Romans 10:10 N-DFS
GRK: καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται
NAS: for with the heart a person believes,
KJV: For with the heart man believeth unto
INT: in heart indeed is belief

1 Corinthians 7:37 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος
NAS: stands firm in his heart, being under
KJV: stedfast in his heart, having no
INT: in the heart of him firm

1 Corinthians 7:37 N-DFS
GRK: τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν
NAS: this in his own heart, to keep his own
KJV: in his heart that he will keep his
INT: the own heart to keep

2 Corinthians 5:12 N-DFS
GRK: μὴ ἐν καρδίᾳ
NAS: in appearance and not in heart.
KJV: and not in heart.
INT: not in heart

2 Corinthians 6:11 N-NFS
GRK: Κορίνθιοι ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται
NAS: to you, O Corinthians, our heart is opened wide.
KJV: you, our heart is enlarged.
INT: Corinthians the heart of us has been expanded

2 Corinthians 8:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου
NAS: on your behalf in the heart of Titus.
KJV: into the heart of Titus
INT: in the heart of Titus

2 Corinthians 9:7 N-DFS
GRK: προῄρηται τῇ καρδίᾳ μὴ ἐκ
NAS: as he has purposed in his heart, not grudgingly
KJV: he purposeth in his heart, [so let him give]; not
INT: he purposes in the heart not out of

Ephesians 5:19 N-DFS
GRK: ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ
NAS: and making melody with your heart to the Lord;
KJV: in your heart to the Lord;
INT: making melody in the heart of you to the

Philippians 1:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς ἔν
NAS: I have you in my heart, since both
KJV: in my heart; inasmuch as both in
INT: in the heart you in

1 Thessalonians 2:17 N-DFS
GRK: προσώπῳ οὐ καρδίᾳ περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν
NAS: in person, not in spirit-- were all the more
KJV: not in heart, endeavoured
INT: in face not in heart more abundantly were earnest

Hebrews 3:10 N-DFS
GRK: πλανῶνται τῇ καρδίᾳ αὐτοὶ δὲ
NAS: GO ASTRAY IN THEIR HEART, AND THEY DID NOT KNOW
KJV: alway err in [their] heart; and they
INT: they err in heart they moreover

Hebrews 3:12 N-NFS
GRK: τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας
NAS: unbelieving heart that falls away
KJV: of you an evil heart of unbelief, in
INT: anyone of you a heart evil of unbelief

James 3:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν μὴ
NAS: and selfish ambition in your heart, do not be arrogant
KJV: in your hearts, glory not,
INT: in the heart of you not

1 John 3:20 N-NFS
GRK: ἡμῶν ἡ καρδία ὅτι μείζων
NAS: in whatever our heart condemns
KJV: if our heart condemn us,
INT: our heart that greater

1 John 3:21 N-NFS
GRK: ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ
NAS: if our heart does not condemn
KJV: if our heart condemn us
INT: if the heart of us not

Revelation 18:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει
NAS: for she says in her heart, I SIT
KJV: in her heart, I sit a queen,
INT: in the heart of herself she says

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page