2770. κερδαίνω (kerdainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2770. κερδαίνω (kerdainó) — 17 Occurrences

Matthew 16:26 V-ASA-3S
GRK: κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ
NAS: a man if he gains the whole world
KJV: if he shall gain the whole
INT: world whole he gain and

Matthew 18:15 V-AIA-2S
GRK: σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν
NAS: he listens to you, you have won your brother.
KJV: thee, thou hast gained thy
INT: you he will hear you have gained the brother

Matthew 25:16 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε
NAS: and traded with them, and gained five
INT: them and made more five

Matthew 25:17 V-AIA-3S
GRK: τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο
NAS: the one who [had received] the two [talents] gained two
KJV: he also gained other two.
INT: the two gained more two

Matthew 25:20 V-AIA-1S
GRK: πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
NAS: to me. See, I have gained five
KJV: behold, I have gained beside
INT: five talents have I gained

Matthew 25:22 V-AIA-1S
GRK: δύο τάλαντα ἐκέρδησα
NAS: to me. See, I have gained two
KJV: behold, I have gained two
INT: two talents have I gained

Mark 8:36 V-ANA
GRK: ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον
NAS: a man to gain the whole
KJV: if he shall gain the whole
INT: shall it profit a man if he gain the world

Luke 9:25 V-APA-NMS
GRK: ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον
NAS: profited if he gains the whole
KJV: advantaged, if he gain the whole
INT: is profited a man having gained the world

Acts 27:21 V-ANA
GRK: τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν
NAS: from Crete and incurred this
KJV: Crete, and to have gained this harm
INT: Crete to have incurred moreover the

1 Corinthians 9:19 V-ASA-1S
GRK: τοὺς πλείονας κερδήσω
NAS: to all, so that I may win more.
KJV: unto all, that I might gain the more.
INT: the more I might gain

1 Corinthians 9:20 V-ASA-1S
GRK: ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω τοῖς ὑπὸ
NAS: so that I might win Jews;
KJV: that I might gain the Jews;
INT: that Jews I might gain to those under

1 Corinthians 9:20 V-ASA-1S
GRK: ὑπὸ νόμον κερδήσω
NAS: so that I might win those who
KJV: that I might gain them that are under
INT: under law I might gain

1 Corinthians 9:21 V-ASA-1S
GRK: Χριστοῦ ἵνα κερδανῶ τοὺς ἀνόμους
NAS: so that I might win those
KJV: that I might gain them that are without law.
INT: to Christ that I might gain those without law

1 Corinthians 9:22 V-ASA-1S
GRK: τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω τοῖς πᾶσιν
NAS: weak, that I might win the weak;
KJV: that I might gain the weak:
INT: the weak I might gain these things all

Philippians 3:8 V-ASA-1S
GRK: ἵνα Χριστὸν κερδήσω
NAS: so that I may gain Christ,
KJV: [but] dung, that I may win Christ,
INT: that Christ I might gain

James 4:13 V-FIA-1P
GRK: ἐμπορευσόμεθα καὶ κερδήσομεν
NAS: and make a profit.
KJV: buy and sell, and get gain:
INT: may trade and may make gain

1 Peter 3:1 V-FIP-3P
GRK: ἄνευ λόγου κερδηθήσονται
NAS: to the word, they may be won without
KJV: the word be won by
INT: without word they may be won

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page