294. ἀμφιέννυμι (amphiennumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 294. ἀμφιέννυμι (amphiennumi) — 4 Occurrences

Matthew 6:30 V-PIA-3S
GRK: θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν οὐ πολλῷ
NAS: God so clothes the grass of the field,
KJV: God so clothe the grass of the field,
INT: God thus clothes [will he] not much

Matthew 11:8 V-RPM/P-AMS
GRK: ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον ἰδοὺ οἱ
NAS: A man dressed in soft
KJV: for to see? A man clothed in soft
INT: in fine [clothes] having been dressed Behold those who

Luke 7:25 V-RPM/P-AMS
GRK: μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ἰδοὺ οἱ
NAS: A man dressed in soft
KJV: for to see? A man clothed in soft
INT: fine clothing arrayed Behold they who

Luke 12:28 V-PIA-3S
GRK: θεὸς οὕτως ἀμφιέζει πόσῳ μᾶλλον
KJV: God so clothe the grass, which
INT: God thus arrays how much rather

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page