ἀμφότεροι
Englishman's Concordance
ἀμφότεροι (amphoteroi) — 7 Occurrences

Matthew 9:17 Adj-NMP
GRK: καινούς καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται
NAS: wineskins, and both are preserved.
KJV: bottles, and both are preserved.
INT: new and both are preserved together

Matthew 15:14 Adj-NMP
GRK: ἐὰν ὁδηγῇ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον
NAS: a blind man, both will fall
KJV: lead the blind, both shall fall into
INT: if lead both into a pit

Luke 1:6 Adj-NMP
GRK: δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ
NAS: They were both righteous in the sight
KJV: And they were both righteous before
INT: moreover righteous both before

Luke 1:7 Adj-NMP
GRK: στεῖρα καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν
NAS: was barren, and they were both advanced
KJV: and they both were [now] well stricken
INT: barren and both advanced in

Luke 6:39 Adj-NMP
GRK: ὁδηγεῖν οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον
NAS: a blind man, can he? Will they not both fall
KJV: shall they not both fall into
INT: to lead not both into a pit

Acts 8:38 Adj-NMP
GRK: καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ
NAS: to stop; and they both went down
KJV: they went down both into
INT: And they went down both to the

Ephesians 2:18 Adj-NMP
GRK: προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ
NAS: for through Him we both have
KJV: him we both have access
INT: access both by one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page