3115. μακροθυμία (makrothumia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3115. μακροθυμία (makrothumia) — 14 Occurrences

Romans 2:4 N-GFS
GRK: καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς ἀγνοῶν
NAS: and tolerance and patience, not knowing
KJV: and longsuffering; not knowing
INT: and the patience despise you not knowing

Romans 9:22 N-DFS
GRK: ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς
NAS: with much patience vessels
KJV: much longsuffering the vessels
INT: in much patience vessels of wrath

2 Corinthians 6:6 N-DFS
GRK: γνώσει ἐν μακροθυμίᾳ ἐν χρηστότητι
NAS: in knowledge, in patience, in kindness,
KJV: by longsuffering, by
INT: knowledge in patience in kindness

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: χαρά εἰρήνη μακροθυμία χρηστότης ἀγαθωσύνη
NAS: peace, patience, kindness,
KJV: peace, longsuffering, gentleness,
INT: joy peace patience kindness goodness

Ephesians 4:2 N-GFS
GRK: πραΰτητος μετὰ μακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων
NAS: and gentleness, with patience, showing tolerance
KJV: with longsuffering, forbearing
INT: gentleness with patience bearing with one another

Colossians 1:11 N-AFS
GRK: ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς
NAS: steadfastness and patience; joyously
KJV: and longsuffering with
INT: endurance and patience with joy

Colossians 3:12 N-AFS
GRK: ταπεινοφροσύνην πραΰτητα μακροθυμίαν
NAS: humility, gentleness and patience;
KJV: meekness, longsuffering;
INT: humility gentleness patience

1 Timothy 1:16 N-AFS
GRK: τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν
NAS: His perfect patience as an example
KJV: all longsuffering, for
INT: the perfect patience for a pattern

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: πίστει τῇ μακροθυμίᾳ τῇ ἀγάπῃ
NAS: faith, patience, love,
KJV: faith, longsuffering, charity,
INT: faith the patience the love

2 Timothy 4:2 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ
NAS: with great patience and instruction.
KJV: with all longsuffering and doctrine.
INT: with all patience and teaching

Hebrews 6:12 N-GFS
GRK: πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς
NAS: faith and patience inherit
KJV: and patience inherit
INT: faith and patience inherit the

James 5:10 N-GFS
GRK: καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας
NAS: of suffering and patience, take
KJV: and of patience.
INT: and of patience the prophets

1 Peter 3:20 N-NFS
GRK: τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις
NAS: when the patience of God
KJV: once the longsuffering of God
INT: of God patience in [the] days

2 Peter 3:15 N-AFS
GRK: κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε
NAS: and regard the patience of our Lord
KJV: account [that] the longsuffering of our
INT: Lord of us patience salvation esteem you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page