μακρὰν
Englishman's Concordance
μακρὰν (makran) — 9 Occurrences

Matthew 8:30 Adv
GRK: Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν
NAS: swine feeding at a distance from them.
KJV: And there was a good way off from them
INT: there was moreover far off from them

Mark 12:34 Adv
GRK: αὐτῷ Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ
NAS: He said to him, You are not far from the kingdom
KJV: Thou art not far from the kingdom
INT: to him Not far are you from

Luke 7:6 Adv
GRK: αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ
NAS: [started] on His way with them; and when He was not far from the house,
KJV: now not far from the house,
INT: he not far being distant from

Luke 15:20 Adv
GRK: δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν
NAS: But while he was still a long way off,
KJV: when he was yet a great way off, his
INT: moreover he far being distant saw

John 21:8 Adv
GRK: γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς
NAS: in the little boat, for they were not far from the land,
KJV: they were not far from land,
INT: indeed were they far from the

Acts 17:27 Adv
GRK: γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς
NAS: Him, though He is not far from each
KJV: he be not far from every
INT: besides not far from one

Acts 22:21 Adv
GRK: εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε
NAS: For I will send you far away
KJV: thee far hence unto
INT: to Gentiles afar off will send forth you

Ephesians 2:13 Adv
GRK: ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς
NAS: formerly were far off have been brought
KJV: sometimes were far off are made nigh
INT: once were afar off are become near

Ephesians 2:17 Adv
GRK: ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην
NAS: TO YOU WHO WERE FAR AWAY, AND PEACE
KJV: which were afar off, and
INT: to you who [were] afar off and peace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page