3199. μέλω (meló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3199. μέλω (meló) — 10 Occurrences

Matthew 22:16 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐ μέλει σοι περὶ
NAS: in truth, and defer to no one;
KJV: neither carest thou for
INT: and not there is care to you about

Mark 4:38 V-PIA-3S
GRK: Διδάσκαλε οὐ μέλει σοι ὅτι
NAS: to Him, Teacher, do You not care that we are perishing?
KJV: unto him, Master, carest thou not
INT: Teacher not is it concern to you that

Mark 12:14 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐ μέλει σοι περὶ
NAS: that You are truthful and defer to no one;
INT: and not there is care to you about

Luke 10:40 V-PIA-3S
GRK: Κύριε οὐ μέλει σοι ὅτι
NAS: Lord, do You not care that my sister
KJV: thou not care that my
INT: Lord not is it concern to you that

John 10:13 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ
NAS: he is a hired hand and is not concerned about
KJV: an hireling, and careth not for
INT: and not is himself concerned to him about

John 12:6 V-IIA-3S
GRK: τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ'
NAS: not because he was concerned about
KJV: that he cared for the poor;
INT: the poor he was caring to him but

Acts 18:17 V-IIA-3S
GRK: τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν
NAS: But Gallio was not concerned about any
KJV: Gallio cared for none
INT: to Gallio it mattered

1 Corinthians 7:21 V-PMA-3S
GRK: μή σοι μελέτω ἀλλ' εἰ
NAS: while a slave? Do not worry about it; but if
KJV: care not for it: but if
INT: not to you let it be a care but if

1 Corinthians 9:9 V-PIA-3S
GRK: τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ
NAS: God is not concerned about oxen,
KJV: Doth God take care for oxen?
INT: For the oxen is there care with God

1 Peter 5:7 V-PIA-3S
GRK: ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν
NAS: on Him, because He cares for you.
KJV: for he careth for you.
INT: because with him there is care about you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page