μὲν
Englishman's Concordance
μὲν (men) — 182 Occurrences

Matthew 3:11 Prtcl
GRK: ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω
KJV: I indeed baptize you
INT: I indeed you baptize

Matthew 9:37 Prtcl
GRK: αὐτοῦ Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς
KJV: The harvest truly [is] plenteous,
INT: of him The indeed harvest [is] great

Matthew 10:13 Prtcl
GRK: καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ
INT: and if indeed be the

Matthew 13:4 Prtcl
GRK: αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ
INT: he some indeed fell along

Matthew 13:8 Prtcl
GRK: καρπόν ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ
INT: fruit some indeed a hundredfold some

Matthew 13:23 Prtcl
GRK: ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ
INT: produces some indeed a hundredfold some

Matthew 13:32 Prtcl
GRK: ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων
KJV: Which indeed is the least
INT: which smallest indeed is of all

Matthew 16:3 Prtcl
GRK: οὐρανός τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ
INT: sky the indeed appearance of the

Matthew 16:14 Prtcl
GRK: εἶπαν Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν
KJV: they said, Some [say that thou art] John
INT: said some indeed John the

Matthew 17:11 Prtcl
GRK: εἶπεν Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ
KJV: Elias truly shall first
INT: he said Elijah indeed comes and

Matthew 20:23 Prtcl
GRK: αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριόν μου
KJV: Ye shall drink indeed of my
INT: to them Indeed [the] cup of me

Matthew 21:35 Prtcl
GRK: αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν ὃν
KJV: and beat one, and killed
INT: of him one indeed they beat one

Matthew 22:5 Prtcl
GRK: ἀπῆλθον ὃς μὲν εἰς τὸν
KJV: [it], and went their ways, one to
INT: they went away one indeed to

Matthew 22:8 Prtcl
GRK: αὐτοῦ Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός
KJV: to his servants, The wedding is
INT: of him indeed [the] wedding feast ready

Matthew 23:27 Prtcl
GRK: οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι
KJV: which indeed appear
INT: which outwardly indeed appear beautiful

Matthew 23:28 Prtcl
GRK: ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς
INT: you outwardly indeed appear

Matthew 25:15 Prtcl
GRK: καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε
INT: And to one indeed he gave five

Matthew 25:33 Prtcl
GRK: στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ
INT: he will set indeed [the] sheep on

Matthew 26:24 Prtcl
GRK: μὲν υἱὸς τοῦ
INT: indeed [the] Son

Matthew 26:41 Prtcl
GRK: πειρασμόν τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον
KJV: the spirit indeed [is] willing,
INT: temptation the indeed spirit [is] willing

Mark 4:4 Prtcl
GRK: σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ
INT: he sowed some indeed fell along

Mark 9:12 Prtcl
GRK: αὐτοῖς Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον
KJV: them, Elias verily cometh first,
INT: to them Elijah indeed having come first

Mark 12:5 Prtcl
GRK: ἄλλους οὓς μὲν δέροντες οὓς
KJV: many others; beating some, and
INT: others some indeed beating some

Mark 14:21 Prtcl
GRK: ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ
KJV: The Son of man indeed goeth, as
INT: For indeed [the] Son

Mark 14:38 Prtcl
GRK: πειρασμόν τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον
KJV: The spirit truly [is] ready,
INT: temptation The indeed spirit [is] willing

Mark 16:19 Prtcl
GRK: μὲν οὖν κύριος
KJV: So then after
INT: indeed therefore [the] Lord

Luke 3:16 Prtcl
GRK: Ἰωάννης Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω
KJV: unto [them] all, I indeed baptize you
INT: John I indeed with water baptize

Luke 3:18 Prtcl
GRK: Πολλὰ μὲν οὖν καὶ
INT: Many indeed therefore also

Luke 8:5 Prtcl
GRK: αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ
INT: he some indeed fell along

Luke 10:2 Prtcl
GRK: αὐτούς Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς
KJV: The harvest truly [is] great,
INT: them indeed [the] harvest [is] plentiful

Luke 11:48 Prtcl
GRK: ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς
KJV: for they indeed killed them,
INT: for they indeed killed them

Luke 13:9 Prtcl
GRK: κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν
INT: and if indeed it should bear fruit

Luke 22:22 Prtcl
GRK: ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For indeed, the Son of Man
KJV: And truly the Son of man
INT: the Son indeed of man

Luke 23:33 Prtcl
GRK: κακούργους ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν
INT: criminals one indeed on [the] right

Luke 23:41 Prtcl
GRK: καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως ἄξια
NAS: And we indeed [are suffering] justly,
KJV: And we indeed justly; for
INT: And we indeed justly worthy

Luke 23:56 Prtcl
GRK: Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν
INT: and the indeed Sabbath rested

John 7:12 Prtcl
GRK: ὄχλοις οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι
KJV: concerning him: for some said,
INT: crowds some indeed said

John 10:41 Prtcl
GRK: ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν
NAS: to Him and were saying, While John
KJV: John did no miracle: but
INT: John indeed sign did

John 11:6 Prtcl
GRK: ἀσθενεῖ τότε μὲν ἔμεινεν ἐν
INT: he is sick then indeed he remained in

John 16:9 Prtcl
GRK: περὶ ἁμαρτίας μέν ὅτι οὐ
KJV: Of sin, because they believe
INT: Concerning sin indeed because not

John 16:22 Prtcl
GRK: οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε
INT: therefore now indeed grief have

John 19:24 Prtcl
GRK: κλῆρον Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται
INT: a lot The indeed Therefore soldiers

John 19:32 Prtcl
GRK: καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν
KJV: brake the legs of the first, and
INT: and of the indeed first broke

John 20:30 Prtcl
GRK: Πολλὰ μὲν οὖν καὶ
KJV: other signs truly did Jesus
INT: Many indeed therefore also

Acts 1:1 Prtcl
GRK: ΤΟΝ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
KJV: The former treatise have I made,
INT: The indeed first account

Acts 1:5 Prtcl
GRK: ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι
KJV: For John truly baptized with water;
INT: For John indeed baptized with water

Acts 1:6 Prtcl
GRK: Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες
KJV: When they therefore
INT: They indeed therefore having come together

Acts 1:18 Prtcl
GRK: Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο
KJV: Now this man purchased
INT: This [man] indeed then got

Acts 2:41 Prtcl
GRK: Οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι
KJV: Then they that gladly received
INT: those indeed Therefore having received

Acts 3:13 Prtcl
GRK: ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ
INT: whom you actually betrayed and

Acts 3:21 Prtcl
GRK: δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι
INT: must heaven indeed receive until

Acts 3:22 Prtcl
GRK: Μωυσῆς μὲν εἶπεν ὅτι
KJV: For Moses truly said unto
INT: Moses indeed said

Acts 4:16 Prtcl
GRK: τούτοις ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν
KJV: for that indeed a notable miracle
INT: these that truly indeed a noteworthy

Acts 5:41 Prtcl
GRK: Οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο
INT: They indeed therefore departed

Acts 8:4 Prtcl
GRK: Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες
INT: They who indeed therefore had been scattered

Acts 8:25 Prtcl
GRK: Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι
KJV: And they, when they had testified and
INT: They indeed therefore having earnestly testified

Acts 9:7 Prtcl
GRK: ἐνεοί ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς
INT: speechless hearing indeed the voice

Acts 9:31 Prtcl
GRK: μὲν οὖν ἐκκλησία
KJV: Then had the churches
INT: The indeed then churches

Acts 11:16 Prtcl
GRK: ἔλεγεν Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι
KJV: John indeed baptized
INT: he said John indeed baptized with water

Acts 11:19 Prtcl
GRK: Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες
INT: Those indeed therefore having been scattered

Acts 12:5 Prtcl
GRK: μὲν οὖν Πέτρος
INT: indeed Therefore Peter

Acts 13:4 Prtcl
GRK: Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες
KJV: So they, being sent forth
INT: They indeed therefore having been sent forth

Acts 13:36 Prtcl
GRK: Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ
INT: David indeed for to his own

Acts 14:3 Prtcl
GRK: ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον
KJV: time therefore abode they
INT: A long indeed Therefore time

Acts 14:4 Prtcl
GRK: καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν
KJV: was divided: and part held with
INT: and some indeed were with

Acts 15:3 Prtcl
GRK: Οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες
KJV: And being brought on their way by
INT: They indeed therefore having been sent forward

Acts 15:30 Prtcl
GRK: Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες
KJV: So when they were dismissed, they came
INT: They indeed therefore having been sent off

Acts 16:5 Prtcl
GRK: Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι
KJV: And so were the churches
INT: The indeed Therefore churches

Acts 17:12 Prtcl
GRK: πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ
INT: Many indeed therefore from among

Acts 17:17 Prtcl
GRK: διελέγετο μὲν οὖν ἐν
INT: He reasoned indeed therefore in

Acts 17:30 Prtcl
GRK: τοὺς μὲν οὖν χρόνους
KJV: And the times of this ignorance
INT: The indeed therefore times

Acts 17:32 Prtcl
GRK: νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον οἱ
KJV: of the dead, some mocked:
INT: of [the] dead some indeed mocked some

Acts 18:14 Prtcl
GRK: Ἰουδαίους Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά
INT: Jews If indeed it was unrighteousness

Acts 19:15 Prtcl
GRK: αὐτοῖς Τὸν μὲν Ἰησοῦν γινώσκω
INT: to them even Jesus I know

Acts 19:32 Prtcl
GRK: ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο
NAS: were shouting one thing and some another,
INT: others indeed Therefore some

Acts 19:38 Prtcl
GRK: εἰ μὲν οὖν Δημήτριος
KJV: Wherefore if Demetrius,
INT: If indeed therefore Demetrius

Acts 21:39 Prtcl
GRK: Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος
INT: I a man indeed am a Jew

Acts 22:9 Prtcl
GRK: ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο
NAS: the light, to be sure, but did not understand
KJV: me saw indeed the light, and
INT: being the indeed light beheld

Acts 23:8 Prtcl
GRK: Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν
INT: Sadducees even indeed say

Acts 23:18 Prtcl
GRK: μὲν οὖν παραλαβὼν
INT: the [one] indeed therfore having taken

Acts 23:22 Prtcl
GRK: μὲν οὖν χιλίαρχος
KJV: So the chief captain [then] let
INT: indeed therefore [the] chief captain

Acts 23:31 Prtcl
GRK: Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται
INT: indeed Therefore [the] soldiers

Acts 25:4 Prtcl
GRK: μὲν οὖν Φῆστος
KJV: But Festus answered,
INT: indeed Therefore Festus

Acts 25:11 Prtcl
GRK: εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ
INT: If indeed for I do wrong

Acts 26:4 Prtcl
GRK: Τὴν μὲν οὖν βίωσίν
KJV: My manner of life from
INT: the indeed then manner of life

Acts 26:9 Prtcl
GRK: Ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα
KJV: I verily thought with myself,
INT: I indeed therefore thought

Acts 27:21 Prtcl
GRK: εἶπεν Ἔδει μέν ὦ ἄνδρες
INT: said It behoved [you] indeed O men

Acts 27:41 Prtcl
GRK: καὶ ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα
INT: and the indeed bow having stuck fast

Acts 27:44 Prtcl
GRK: λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν
INT: rest some indeed on boards

Acts 28:5 Prtcl
GRK: μὲν οὖν ἀποτινάξας
NAS: However he shook the creature
KJV: And he shook off the beast
INT: the [one] indeed then having shaken off

Acts 28:22 Prtcl
GRK: φρονεῖς περὶ μὲν γὰρ τῆς
INT: you think concerning truly indeed the

Acts 28:24 Prtcl
GRK: Καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς
KJV: And some believed
INT: And some indeed were persuaded of the things

Romans 1:8 Prtcl
GRK: Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ
INT: First indeed I thank the

Romans 2:7 Prtcl
GRK: τοῖς μὲν καθ' ὑπομονὴν
KJV: To them who by patient continuance
INT: to those that indeed with endurance

Romans 2:25 Prtcl
GRK: περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ
NAS: For indeed circumcision is of value
KJV: For circumcision verily profiteth, if
INT: Circumcision indeed profits

Romans 3:2 Prtcl
GRK: τρόπον πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι
KJV: chiefly, because that
INT: way chiefly indeed for that

Romans 5:16 Prtcl
GRK: δώρημα τὸ μὲν γὰρ κρίμα
NAS: who sinned; for on the one hand the judgment
INT: gift the truly indeed judgment [was]

Romans 6:11 Prtcl
GRK: εἶναι νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ
KJV: to be dead indeed unto sin, but
INT: to be dead indeed to sin

Romans 7:12 Prtcl
GRK: ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος
INT: So that indeed [the] law [is] holy

Romans 7:25 Prtcl
GRK: ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ δουλεύω
NAS: So then, on the one hand I myself
KJV: I myself serve the law of God;
INT: I with the indeed mind serve

Romans 8:10 Prtcl
GRK: ὑμῖν τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν
NAS: Christ is in you, though the body
INT: you the indeed body [is] dead

Romans 8:17 Prtcl
GRK: κληρονόμοι κληρονόμοι μὲν θεοῦ συνκληρονόμοι
KJV: heirs; heirs of God, and joint-heirs
INT: heirs heirs indeed of God joint-heirs

Romans 9:21 Prtcl
GRK: ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν
INT: to make one certainly unto honor

Romans 10:1 Prtcl
GRK: Ἀδελφοί ἡ μὲν εὐδοκία τῆς
KJV: Israel is, that they might be saved.
INT: Brothers the indeed good pleasure of the

Romans 11:13 Prtcl
GRK: ἐφ' ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ
INT: inasmuch as much as indeed Therefore am

Romans 11:22 Prtcl
GRK: θεοῦ ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας
INT: of God upon indeed those having fallen

Romans 11:28 Prtcl
GRK: κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον
INT: As regards indeed the gospel

Romans 14:2 Prtcl
GRK: ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν
KJV: For one believeth
INT: one indeed believes to eat

Romans 14:5 Prtcl
GRK: ὃς μὲν γὰρ κρίνει
KJV: One man esteemeth
INT: one truly indeed judges

Romans 14:20 Prtcl
GRK: θεοῦ πάντα μὲν καθαρά ἀλλὰ
NAS: All things indeed are clean,
KJV: All things indeed [are] pure;
INT: of God All things indeed [are] pure but

Romans 16:19 Prtcl
GRK: ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς
KJV: unto that which is good, and simple
INT: you wise indeed to be to

1 Corinthians 1:12 Prtcl
GRK: λέγει Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου
INT: says I indeed am of Paul

1 Corinthians 1:18 Prtcl
GRK: σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία
KJV: is to them that perish
INT: cross to those indeed perishing foolishness

1 Corinthians 1:23 Prtcl
GRK: ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν
KJV: unto the Jews a stumblingblock, and
INT: crucified to Jews indeed a stumbling block to Greeks

1 Corinthians 3:4 Prtcl
GRK: τις Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου
INT: one I indeed am of Paul

1 Corinthians 5:3 Prtcl
GRK: Ἐγὼ μὲν γάρ ἀπὼν
NAS: For I, on my part, though absent
KJV: For I verily, as absent
INT: I indeed though being absent

1 Corinthians 6:4 Prtcl
GRK: βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια
KJV: If then ye have judgments
INT: Things of this life indeed then judgment [as to]

1 Corinthians 6:7 Prtcl
GRK: ἤδη μὲν οὖν ὅλως
KJV: Now therefore there is utterly
INT: Already indeed therefore altogether

1 Corinthians 7:7 Prtcl
GRK: θεοῦ ὁ μὲν οὕτως ὁ
INT: God one indeed so one

1 Corinthians 9:24 Prtcl
GRK: τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν εἷς
INT: run all indeed run one

1 Corinthians 9:25 Prtcl
GRK: ἐγκρατεύεται ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα
KJV: is temperate in all things. Now they
INT: controls himself they indeed then that

1 Corinthians 11:7 Prtcl
GRK: ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ
KJV: For a man indeed ought not
INT: man truly indeed not

1 Corinthians 11:14 Prtcl
GRK: ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ
INT: that a man indeed if he has long hair

1 Corinthians 11:18 Prtcl
GRK: πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων
INT: First indeed for coming together

1 Corinthians 11:21 Prtcl
GRK: καὶ ὃς μὲν πεινᾷ ὃς
INT: and one indeed is hungry one

1 Corinthians 12:8 Prtcl
GRK: μὲν γὰρ διὰ
INT: to one truly indeed by

1 Corinthians 12:20 Prtcl
GRK: δὲ πολλὰ μὲν μέλη ἓν
INT: however many even [are the] members one

1 Corinthians 12:28 Prtcl
GRK: Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ
KJV: God hath set some in the church,
INT: And certain indeed did set

1 Corinthians 14:17 Prtcl
GRK: σὺ μὲν γὰρ καλῶς
KJV: For thou verily givest thanks well,
INT: you truly indeed well

1 Corinthians 15:39 Prtcl
GRK: ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων ἄλλη
INT: but one indeed of men another

1 Corinthians 15:40 Prtcl
GRK: ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν
INT: but one truly the of the

2 Corinthians 2:16 Prtcl
GRK: οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ
KJV: To the one [we are] the savour
INT: to one indeed an odor from

2 Corinthians 8:17 Prtcl
GRK: ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο
NAS: For he not only accepted our appeal,
KJV: For indeed he accepted
INT: For the indeed exhortation he received

2 Corinthians 9:1 Prtcl
GRK: Περὶ μὲν γὰρ τῆς
KJV: For as touching the ministering
INT: concerning now indeed the

2 Corinthians 10:1 Prtcl
GRK: κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν
KJV: in presence [am] base among you,
INT: as to appearance indeed [am] humble among

2 Corinthians 10:10 Prtcl
GRK: Αἱ ἐπιστολαὶ μέν φησίν βαρεῖαι
INT: the letters indeed they say [are] weighty

2 Corinthians 11:4 Prtcl
GRK: εἰ μὲν γὰρ ὁ
INT: if truly indeed he that

2 Corinthians 12:1 Prtcl
GRK: οὐ συμφέρον μέν ἐλεύσομαι δὲ
NAS: is necessary, though it is not profitable;
INT: not is profitable to me I will come moreover

2 Corinthians 12:12 Prtcl
GRK: τὰ μὲν σημεῖα τοῦ
KJV: Truly the signs of an apostle
INT: The indeed signs of the

Galatians 4:8 Prtcl
GRK: Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες
INT: But then indeed not knowing

Galatians 4:23 Prtcl
GRK: ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς
KJV: But he [who was] of the bondwoman
INT: But the [one] indeed of the

Galatians 4:24 Prtcl
GRK: διαθῆκαι μία μὲν ἀπὸ ὄρους
INT: covenants one indeed from mount

Ephesians 4:11 Prtcl
GRK: ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους τοὺς
KJV: he gave some, apostles; and
INT: gave some indeed apostles some

Philippians 1:15 Prtcl
GRK: Τινὲς μὲν καὶ διὰ
NAS: Some, to be sure, are preaching Christ
KJV: Some indeed preach Christ
INT: Some indeed even from

Philippians 1:16 Prtcl
GRK: οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης
NAS: the latter [do it] out of love,
KJV: The one preach Christ
INT: The [one] indeed out of love

Philippians 2:23 Prtcl
GRK: Τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω
KJV: Him therefore I hope
INT: Him indeed therefore I hope

Philippians 3:1 Prtcl
GRK: ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν
KJV: to me indeed [is] not
INT: to you to me indeed [is] not troublesome

Philippians 3:8 Prtcl
GRK: ἀλλὰ μὲν οὖν γε
INT: But yes rather Therefore indeed

Philippians 3:13 Prtcl
GRK: δέ τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος
KJV: [I do], forgetting those things which are behind,
INT: moreover the things indeed behind forgetting

Colossians 2:23 Prtcl
GRK: ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας
NAS: have, to be sure, the appearance
KJV: have indeed a shew
INT: are an appearance indeed having of wisdom

1 Thessalonians 2:18 Prtcl
GRK: ὑμᾶς ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ
KJV: unto you, even I Paul,
INT: you I indeed Paul both

2 Timothy 1:10 Prtcl
GRK: Ἰησοῦ καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον
KJV: Christ, who hath abolished
INT: Jesus having annulled indeed death

2 Timothy 2:20 Prtcl
GRK: καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν
INT: and some indeed to honor

2 Timothy 4:4 Prtcl
GRK: καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας
KJV: And they shall turn away [their] ears
INT: and from indeed the truth

Hebrews 1:7 Prtcl
GRK: καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους
INT: And as to indeed the angels

Hebrews 3:5 Prtcl
GRK: καὶ Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν
KJV: And Moses verily [was] faithful in
INT: And Moses indeed [was] faithful in

Hebrews 7:2 Prtcl
GRK: Ἀβραάμ πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος Βασιλεὺς
INT: Abraham first indeed translated king

Hebrews 7:5 Prtcl
GRK: καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν
NAS: And those indeed of the sons of Levi
KJV: And verily they that are of the sons
INT: And they indeed from among the

Hebrews 7:8 Prtcl
GRK: καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες
INT: And here indeed tithes dying

Hebrews 7:11 Prtcl
GRK: Εἰ μὲν οὖν τελείωσις
INT: If indeed then perfection

Hebrews 7:18 Prtcl
GRK: ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται
NAS: For, on the one hand, there is a setting aside
KJV: there is verily a disannulling
INT: A putting away truly indeed there is

Hebrews 7:20 Prtcl
GRK: ὁρκωμοσίας οἱ μὲν γὰρ χωρὶς
INT: [the] swearing of an oath they truly indeed without

Hebrews 7:23 Prtcl
GRK: Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν
NAS: The [former] priests, on the one hand, existed
KJV: And they truly were many
INT: And they indeed many are

Hebrews 8:4 Prtcl
GRK: εἰ μὲν οὖν ἦν
INT: if certainly thetefore he were

Hebrews 9:1 Prtcl
GRK: Εἶχε μὲν οὖν καὶ
KJV: Then verily the first [covenant] had
INT: Had indeed therefore also

Hebrews 9:6 Prtcl
GRK: κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην
INT: having been prepared into indeed the first

Hebrews 9:23 Prtcl
GRK: οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν
KJV: that the patterns of things in
INT: then [for] the indeed representations of the things

Hebrews 10:11 Prtcl
GRK: Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν
INT: And every indeed priest stands

Hebrews 10:33 Prtcl
GRK: τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε
INT: this indeed by revilings both

Hebrews 11:15 Prtcl
GRK: καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον
NAS: And indeed if they had been thinking
KJV: And truly, if they had been mindful
INT: And if indeed that they were remembering

Hebrews 12:9 Prtcl
GRK: εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς
INT: Moreover the indeed flesh

Hebrews 12:10 Prtcl
GRK: οἱ μὲν γὰρ πρὸς
KJV: For they verily for a few
INT: truly indeed for

Hebrews 12:11 Prtcl
GRK: παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν
INT: discipline for indeed those being present

James 3:17 Prtcl
GRK: σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν
KJV: is first pure, then peaceable,
INT: wisdom first indeed pure is

1 Peter 1:20 Prtcl
GRK: προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς
KJV: Who verily was foreordained before
INT: having been foreknown indeed before [the] foundation

1 Peter 2:4 Prtcl
GRK: ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ
KJV: stone, disallowed indeed of men,
INT: by men indeed rejected with

1 Peter 3:18 Prtcl
GRK: θεῷ θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς
INT: to God having been put to death indeed in flesh having been made alive

1 Peter 4:6 Prtcl
GRK: ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους
NAS: to those who are dead, that though they are judged
INT: that they might be judged indeed as regards men

1 Peter 4:14 Prtcl
GRK: ἀναπαύεται κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται
INT: rests on indeed their [part] he is blasphemed

Jude 1:8 Prtcl
GRK: ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν κυριότητα
KJV: defile the flesh,
INT: dreamers [the] flesh indeed defile authority

Jude 1:10 Prtcl
GRK: δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν
INT: moreover whatever things indeed not they have seen

Jude 1:22 Prtcl
GRK: Καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους
INT: And some indeed have mercy on who are doubting

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page