3403. μιμνήσκω (mimnéskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3403. μιμνήσκω (mimnéskó) — 23 Occurrences

Matthew 5:23 V-ASP-2S
GRK: θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ
INT: altar and there shall remember that the

Matthew 26:75 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος
INT: And remembered Peter

Matthew 27:63 V-AIP-1P
GRK: λέγοντες Κύριε ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος
INT: saying Sir we have remembered how that

Luke 1:54 V-ANP
GRK: παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους
INT: servant of him [in order] to remember mercy

Luke 1:72 V-ANP
GRK: ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας
INT: of us and to remember [the] covenant holy

Luke 16:25 V-AMP-2S
GRK: Ἀβραάμ Τέκνον μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες
INT: Abraham Child remember that you did fully receive

Luke 23:42 V-AMP-2S
GRK: ἔλεγεν Ἰησοῦ μνήσθητί μου ὅταν
INT: he said to Jesus Remember me when

Luke 24:6 V-AMP-2P
GRK: ἀλλὰ ἠγέρθη μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν
INT: but is risen remember how he spoke

Luke 24:8 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων
INT: And they remembered the words

John 2:17 V-AIP-3P
GRK: Ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ
INT: remembered the disciples

John 2:22 V-AIP-3P
GRK: ἐκ νεκρῶν ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ
INT: from among [the] dead remembered the disciples

John 12:16 V-AIP-3P
GRK: Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα
INT: Jesus then they remembered that these things

Acts 10:31 V-AIP-3P
GRK: ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ
INT: alms of you were remembered before

Acts 11:16 V-AIP-1S
GRK: ἐμνήσθην δὲ τοῦ
INT: I remembered moreover the

1 Corinthians 11:2 V-RIM/P-2P
GRK: πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς
INT: in all things me you have remembered and as

2 Timothy 1:4 V-RPM/P-NMS
GRK: σε ἰδεῖν μεμνημένος σου τῶν
INT: you to see remembering your

Hebrews 2:6 V-PIM/P-2S
GRK: ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ ἢ
NAS: IS MAN, THAT YOU REMEMBER HIM? OR
KJV: man, that thou art mindful of him? or
INT: man that you are mindful of him or

Hebrews 8:12 V-ASP-1S
GRK: οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι
INT: no not I might remember more

Hebrews 10:17 V-FIP-1S
GRK: οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι
NAS: AND THEIR LAWLESS DEEDS I WILL REMEMBER NO
INT: no not will I remember any more

Hebrews 13:3 V-PMM/P-2P
GRK: μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων
NAS: Remember the prisoners, as though
KJV: Remember them that are in bonds, as
INT: Be mindful of prisoners

2 Peter 3:2 V-ANP
GRK: μνησθῆναι τῶν προειρημένων
INT: to be mindful of the spoken before

Jude 1:17 V-AMP-2P
GRK: δέ ἀγαπητοί μνήσθητε τῶν ῥημάτων
INT: moreover beloved remember the words

Revelation 16:19 V-AIP-3S
GRK: ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ
INT: the great was remembered before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page