3404. μισέω (miseó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3404. μισέω (miseó) — 41 Occurrences

Matthew 5:43 V-FIA-2S
GRK: σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν
NAS: YOUR NEIGHBOR and hate your enemy.'
KJV: neighbour, and hate thine enemy.
INT: of you and hate enemy

Matthew 5:44 V-PPA-AMP
GRK: ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς
KJV: good to them that hate you,
INT: do to those who hate you

Matthew 6:24 V-FIA-3S
GRK: τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν
NAS: for either he will hate the one
KJV: for either he will hate the one, and
INT: the one he will hate and the

Matthew 10:22 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων
NAS: You will be hated by all because
KJV: And ye shall be hated of all
INT: And you will be hated by all

Matthew 24:9 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων
NAS: and will kill you, and you will be hated by all
KJV: and ye shall be hated of all
INT: and you will be hated by all

Matthew 24:10 V-FIA-3P
GRK: παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους
NAS: one another and hate one another.
KJV: and shall hate one another.
INT: they will betray and will hate one another

Mark 13:13 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων
NAS: You will be hated by all because
KJV: And ye shall be hated of all
INT: And you will be hated by all

Luke 1:71 V-PPA-GMP
GRK: πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς
NAS: And FROM THE HAND OF ALL WHO HATE US;
KJV: the hand of all that hate us;
INT: of all those who hating us

Luke 6:22 V-ASA-3P
GRK: ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ
NAS: men hate you, and ostracize
KJV: when men shall hate you, and
INT: are you when shall hate you

Luke 6:27 V-PPA-DMP
GRK: ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς
NAS: good to those who hate you,
KJV: good to them which hate you,
INT: do to those who hate you

Luke 14:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα
NAS: comes to Me, and does not hate his own father
KJV: me, and hate not his
INT: and not hates the father

Luke 16:13 V-FIA-3S
GRK: τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν
NAS: for either he will hate the one
KJV: for either he will hate the one, and
INT: the one he will hate and the

Luke 19:14 V-IIA-3P
GRK: πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν καὶ
NAS: But his citizens hated him and sent
KJV: his citizens hated him, and
INT: [the] citizens of him hated him and

Luke 21:17 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων
NAS: and you will be hated by all because
KJV: And ye shall be hated of all
INT: and you will be hated by all

John 3:20 V-PIA-3S
GRK: φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς
NAS: evil hates the Light,
KJV: evil hateth the light,
INT: evil does hates the light

John 7:7 V-PNA
GRK: ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς ἐμὲ
NAS: cannot hate you, but it hates
KJV: The world cannot hate you; but
INT: the world to hate you me

John 7:7 V-PIA-3S
GRK: ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ
NAS: hate you, but it hates Me because
KJV: but me it hateth, because I
INT: me however it hates because I

John 12:25 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν
NAS: loses it, and he who hates his life
KJV: it; and he that hateth his life
INT: and he that hates the life

John 15:18 V-PIA-3S
GRK: κόσμος ὑμᾶς μισεῖ γινώσκετε ὅτι
NAS: the world hates you, you know
KJV: If the world hate you, ye know
INT: world you hates you know that

John 15:18 V-RIA-3S
GRK: πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν
NAS: you, you know that it has hated Me before
KJV: ye know that it hated me before
INT: before you it has hated

John 15:19 V-PIA-3S
GRK: διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ
NAS: of this the world hates you.
KJV: therefore the world hateth you.
INT: on account of this hates you the

John 15:23 V-PPA-NMS
GRK: ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν
NAS: He who hates Me hates My Father
KJV: He that hateth me hateth
INT: He that me hates also the

John 15:23 V-PIA-3S
GRK: πατέρα μου μισεῖ
NAS: He who hates Me hates My Father also.
KJV: He that hateth me hateth my Father
INT: Father of me hates

John 15:24 V-RIA-3P
GRK: ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ
NAS: seen and hated Me and My Father
KJV: seen and hated both me
INT: they have seen and have hated both me

John 15:25 V-AIA-3P
GRK: γεγραμμένος ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν
NAS: in their Law, THEY HATED ME WITHOUT A CAUSE.'
KJV: law, They hated me without a cause.
INT: has been written They hated me without cause

John 17:14 V-AIA-3S
GRK: ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς ὅτι
NAS: and the world has hated them, because
KJV: and the world hath hated them, because
INT: the world hated them because

Romans 7:15 V-PIA-1S
GRK: ἀλλ' ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ
NAS: the very thing I hate.
KJV: but what I hate, that do I.
INT: but what I hate this I practice

Romans 9:13 V-AIA-1S
GRK: δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα
NAS: I LOVED, BUT ESAU I HATED.
KJV: but Esau have I hated.
INT: but Esau I hated

Ephesians 5:29 V-AIA-3S
GRK: ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ ἐκτρέφει
NAS: for no one ever hated his own flesh,
KJV: no man ever yet hated his own flesh;
INT: of himself flesh hated but nourishes

Titus 3:3 V-PPA-NMP
GRK: διάγοντες στυγητοί μισοῦντες ἀλλήλους
NAS: and envy, hateful, hating one another.
KJV: hateful, [and] hating one another.
INT: living hateful hating one another

Hebrews 1:9 V-AIA-2S
GRK: δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν διὰ
NAS: RIGHTEOUSNESS AND HATED LAWLESSNESS;
KJV: and hated iniquity;
INT: righteousness and did hate lawlessness because of

1 John 2:9 V-PPA-NMS
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ
NAS: he is in the Light and [yet] hates his brother
KJV: the light, and hateth his brother,
INT: brother of him hates in the

1 John 2:11 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν
NAS: But the one who hates his brother
KJV: But he that hateth his brother
INT: he who however hates the brother

1 John 3:13 V-PIA-3S
GRK: ἀδελφοί εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ
NAS: if the world hates you.
KJV: if the world hate you.
INT: brothers if hates you the

1 John 3:15 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν
NAS: Everyone who hates his brother
KJV: Whosoever hateth his brother
INT: Everyone who hates the brother

1 John 4:20 V-PSA-3S
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ ψεύστης ἐστίν
NAS: God, and hates his brother,
KJV: God, and hateth his brother,
INT: brother of him should hate a liar he is

Jude 1:23 V-PPA-NMP
GRK: ἐν φόβῳ μισοῦντες καὶ τὸν
NAS: with fear, hating even
KJV: the fire; hating even
INT: with fear hating even the

Revelation 2:6 V-PIA-2S
GRK: ἔχεις ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα
NAS: you do have, that you hate the deeds
KJV: that thou hatest the deeds
INT: you have that you hate the works

Revelation 2:6 V-PIA-1S
GRK: ἃ κἀγὼ μισῶ
NAS: which I also hate.
KJV: which I also hate.
INT: which I also hate

Revelation 17:16 V-FIA-3P
GRK: θηρίον οὗτοι μισήσουσιν τὴν πόρνην
NAS: these will hate the harlot
KJV: these shall hate the whore,
INT: beast these will hate the prostitute

Revelation 18:2 V-RPM/P-GNS
GRK: ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου
NAS: of every unclean and hateful bird.
KJV: unclean and hateful bird.
INT: unclean and hated

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page