3507. νεφέλη (nephelé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3507. νεφέλη (nephelé) — 25 Occurrences

Matthew 17:5 N-NFS
GRK: λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν
NAS: a bright cloud overshadowed
KJV: a bright cloud overshadowed
INT: was speaking behold a cloud bright overshadowed

Matthew 17:5 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός
NAS: a voice out of the cloud said,
KJV: out of the cloud, which said,
INT: out of the cloud saying This

Matthew 24:30 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
NAS: COMING ON THE CLOUDS OF THE SKY
KJV: coming in the clouds of heaven with
INT: on the clouds of heaven

Matthew 26:64 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and COMING ON THE CLOUDS OF HEAVEN.
KJV: coming in the clouds of heaven.
INT: on the clouds of heaven

Mark 9:7 N-NFS
GRK: καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς
NAS: Then a cloud formed, overshadowing
KJV: there was a cloud that overshadowed
INT: And there came a cloud overshadowing them

Mark 9:7 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς νεφέλης Οὗτός ἐστιν
NAS: came out of the cloud, This
KJV: came out of the cloud, saying, This
INT: out of the cloud This is

Mark 13:26 N-DFP
GRK: ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως
NAS: COMING IN CLOUDS with great
KJV: coming in the clouds with great
INT: coming in clouds with power

Mark 14:62 N-GFP
GRK: μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and COMING WITH THE CLOUDS OF HEAVEN.
KJV: coming in the clouds of heaven.
INT: with the clouds of the heaven

Luke 9:34 N-NFS
GRK: λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν
NAS: this, a cloud formed
KJV: there came a cloud, and
INT: as he was saying came a cloud and overshadowed

Luke 9:34 N-AFS
GRK: εἰς τὴν νεφέλην
NAS: as they entered the cloud.
KJV: entered into the cloud.
INT: into the cloud

Luke 9:35 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός
NAS: came out of the cloud, saying,
KJV: a voice out of the cloud, saying, This
INT: out of the cloud saying This

Luke 12:54 N-AFS
GRK: ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ
NAS: you see a cloud rising
KJV: When ye see a cloud rise out of
INT: you see a cloud rising up from

Luke 21:27 N-DFS
GRK: ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως
NAS: COMING IN A CLOUD with power
KJV: coming in a cloud with power
INT: coming in a cloud with power

Acts 1:9 N-NFS
GRK: ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν
NAS: up while they were looking on, and a cloud received
KJV: and a cloud received
INT: he was taken up and a cloud hid him

1 Corinthians 10:1 N-AFS
GRK: ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ
NAS: under the cloud and all
KJV: were under the cloud, and all
INT: under the cloud were and

1 Corinthians 10:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν
NAS: into Moses in the cloud and in the sea;
KJV: Moses in the cloud and in
INT: in the cloud and in

1 Thessalonians 4:17 N-DFP
GRK: ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν
NAS: up together with them in the clouds to meet
KJV: them in the clouds, to meet
INT: will be caught away in [the] clouds for [the] meeting

Jude 1:12 N-NFP
GRK: ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ
NAS: for themselves; clouds without water,
KJV: without fear: clouds [they are] without water,
INT: themselves shepherding clouds without water by

Revelation 1:7 N-GFP
GRK: μετὰ τῶν νεφελῶν καὶ ὄψεται
NAS: HE IS COMING WITH THE CLOUDS, and every
KJV: he cometh with clouds; and every
INT: with the clouds and will see

Revelation 10:1 N-AFS
GRK: οὐρανοῦ περιβεβλημένον νεφέλην καὶ ἡ
NAS: clothed with a cloud; and the rainbow
KJV: clothed with a cloud: and
INT: heaven clothed with a cloud and a

Revelation 11:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐθεώρησαν
NAS: up into heaven in the cloud, and their enemies
KJV: heaven in a cloud; and their
INT: in the cloud and beheld

Revelation 14:14 N-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή καὶ
NAS: a white cloud, and sitting
KJV: behold a white cloud, and upon
INT: and behold a cloud white and

Revelation 14:14 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον
NAS: and sitting on the cloud [was] one like
KJV: and upon the cloud [one] sat like
INT: upon the cloud [one] sitting like

Revelation 14:15 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς νεφέλης Πέμψον τὸ
NAS: to Him who sat on the cloud, Put
KJV: on the cloud, Thrust in
INT: on the cloud Send the

Revelation 14:16 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον
NAS: He who sat on the cloud swung
KJV: he that sat on the cloud thrust in his
INT: upon the cloud the sickle

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page