3563. νοῦς (nous)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3563. νοῦς (nous) — 24 Occurrences

Luke 24:45 N-AMS
GRK: αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι
NAS: He opened their minds to understand
KJV: their understanding, that they might understand
INT: their the mind to understand

Romans 1:28 N-AMS
GRK: εἰς ἀδόκιμον νοῦν ποιεῖν τὰ
NAS: to a depraved mind, to do
KJV: a reprobate mind, to do
INT: to a depraved mind to do things

Romans 7:23 N-GMS
GRK: νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ
NAS: the law of my mind and making me a prisoner
KJV: the law of my mind, and bringing
INT: law the mind of me and

Romans 7:25 N-DMS
GRK: τῷ μὲν νοῒ δουλεύω νόμῳ
NAS: I myself with my mind am serving
KJV: Lord. So then with the mind I myself
INT: with the indeed mind serve law

Romans 11:34 N-AMS
GRK: γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ἢ
NAS: HAS KNOWN THE MIND OF THE LORD,
KJV: hath known the mind of the Lord?
INT: indeed did know [the] mind of [the] Lord or

Romans 12:2 N-GMS
GRK: ἀνακαινώσει τοῦ νοός εἰς τὸ
NAS: by the renewing of your mind, so
KJV: by the renewing of your mind, that ye
INT: renewing of the mind for

Romans 14:5 N-DMS
GRK: τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω
NAS: in his own mind.
KJV: in his own mind.
INT: the own mind let be fully assured

1 Corinthians 1:10 N-DMS
GRK: τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν
NAS: in the same mind and in the same
KJV: in the same mind and in
INT: the same mind and in

1 Corinthians 2:16 N-AMS
GRK: γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ὃς
NAS: HAS KNOWN THE MIND OF THE LORD,
KJV: hath known the mind of the Lord,
INT: indeed did know [the] mind of [the] Lord who

1 Corinthians 2:16 N-AMS
GRK: ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν
NAS: HIM? But we have the mind of Christ.
KJV: we have the mind of Christ.
INT: we however [the] mind of Christ have

1 Corinthians 14:14 N-NMS
GRK: ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός
NAS: prays, but my mind is unfruitful.
KJV: but my understanding is unfruitful.
INT: but [the] mind of me unfruitful

1 Corinthians 14:15 N-DMS
GRK: καὶ τῷ νοΐ ψαλῶ τῷ
NAS: and I will pray with the mind also;
KJV: I will pray with the understanding also:
INT: also with the mind I will sing praise with the

1 Corinthians 14:15 N-DMS
GRK: καὶ τῷ νοΐ
NAS: and I will sing with the mind also.
KJV: I will sing with the understanding also.
INT: also with the mind

1 Corinthians 14:19 N-DMS
GRK: λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι
NAS: words with my mind so
KJV: my understanding, that
INT: words with mind of me to speak

Ephesians 4:17 N-GMS
GRK: ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν
NAS: walk, in the futility of their mind,
KJV: the vanity of their mind,
INT: [the] futility of the mind of them

Ephesians 4:23 N-GMS
GRK: πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν
NAS: in the spirit of your mind,
KJV: in the spirit of your mind;
INT: spirit of the mind of you

Philippians 4:7 N-AMS
GRK: ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς
NAS: all comprehension, will guard
KJV: all understanding, shall keep
INT: surpasses all understanding will guard the

Colossians 2:18 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς
NAS: without cause by his fleshly mind,
KJV: his fleshly mind,
INT: by the mind of the flesh

2 Thessalonians 2:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι
NAS: shaken from your composure or
KJV: shaken in mind, or be troubled,
INT: in mind nor to be troubled

1 Timothy 6:5 N-AMS
GRK: ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων
NAS: of depraved mind and deprived
KJV: of men of corrupt minds, and destitute
INT: of men in mind and destitute

2 Timothy 3:8 N-AMS
GRK: κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν ἀδόκιμοι περὶ
NAS: of depraved mind, rejected
KJV: of corrupt minds, reprobate
INT: utterly corrupted in mind found worthless as regards

Titus 1:15 N-NMS
GRK: καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ
NAS: but both their mind and their conscience
KJV: even their mind and conscience
INT: both the mind and the

Revelation 13:18 N-AMS
GRK: ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν
NAS: Let him who has understanding calculate
KJV: Let him that hath understanding count
INT: He who has understanding let him count the

Revelation 17:9 N-NMS
GRK: Ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων
NAS: Here is the mind which has wisdom.
KJV: And here [is] the mind which hath
INT: Here [is] the mind which has

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page