3583. ξηραίνω (xérainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3583. ξηραίνω (xérainó) — 15 Occurrences

Matthew 13:6 V-AIP-3S
GRK: ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: no root, they withered away.
KJV: no root, they withered away.
INT: having root were dried up

Matthew 21:19 V-AIP-3S
GRK: αἰῶνα καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ
NAS: the fig tree withered.
KJV: presently the fig tree withered away.
INT: age And dried up immediately the

Matthew 21:20 V-AIP-3S
GRK: Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ
NAS: did the fig tree wither [all] at once?
KJV: soon is the fig tree withered away!
INT: How immediately is dried up the fig tree

Mark 3:1 V-RPM/P-AFS
GRK: ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν
NAS: was there whose hand was withered.
KJV: there which had a withered hand.
INT: there a man withered having the

Mark 4:6 V-AIP-3S
GRK: ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: no root, it withered away.
KJV: no root, it withered away.
INT: having root it withered away

Mark 5:29 V-AIP-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ
NAS: of her blood was dried up; and she felt
KJV: blood was dried up; and
INT: And immediately was dried up the flow

Mark 9:18 V-PIM/P-3S
GRK: ὀδόντας καὶ ξηραίνεται καὶ εἶπα
NAS: his teeth and stiffens out. I told
KJV: teeth, and pineth away: and I spake
INT: his teeth and is withering away And I spoke

Mark 11:20 V-RPM/P-AFS
GRK: τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν
NAS: the fig tree withered from the roots
KJV: the fig tree dried up from
INT: the fig tree dried up from [the] roots

Mark 11:21 V-RIM/P-3S
GRK: ἣν κατηράσω ἐξήρανται
NAS: which You cursed has withered.
KJV: which thou cursedst is withered away.
INT: which you cursed is dried up

Luke 8:6 V-AIP-3S
GRK: καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ
NAS: [soil], and as soon as it grew up, it withered away, because
KJV: as soon as it was sprung up, it withered away, because
INT: and having sprung up it withered because it

John 15:6 V-AIP-3S
GRK: κλῆμα καὶ ἐξηράνθη καὶ συνάγουσιν
NAS: as a branch and dries up; and they gather
KJV: and is withered; and
INT: branch and is dried up and they gather

James 1:11 V-AIA-3S
GRK: καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον
NAS: with a scorching wind and withers the grass;
KJV: but it withereth the grass,
INT: burning heat and dried up the grass

1 Peter 1:24 V-AIP-3S
GRK: ἄνθος χόρτου ἐξηράνθη ὁ χόρτος
NAS: THE GRASS WITHERS, AND THE FLOWER
KJV: The grass withereth, and
INT: [the] flower of grass Withers the grass

Revelation 14:15 V-AIP-3S
GRK: θερίσαι ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς
NAS: the harvest of the earth is ripe.
KJV: the harvest of the earth is ripe.
INT: to reap because is ripe the harvest

Revelation 16:12 V-AIP-3S
GRK: Εὐφράτην καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ
NAS: and its water was dried up, so
KJV: thereof was dried up, that
INT: Euphrates and was dried up the water

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page