3611. οἰκέω (oikeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3611. οἰκέω (oikeó) — 9 Occurrences

Romans 7:17 V-PPA-NFS
GRK: ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ
INT: but the dwelling in me

Romans 7:18 V-PIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί
NAS: good dwells in me, that is, in my flesh;
KJV: my flesh,) dwelleth no good thing:
INT: that nothing there dwells in me

Romans 7:20 V-PPA-NFS
GRK: ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ
NAS: it, but sin which dwells in me.
KJV: but sin that dwelleth in me.
INT: but the dwelling in me

Romans 8:9 V-PIA-3S
GRK: πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν
NAS: of God dwells in you. But if
KJV: that the Spirit of God dwell in you.
INT: Spirit of God dwells in you

Romans 8:11 V-PIA-3S
GRK: ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν
NAS: from the dead dwells in you, He who raised
KJV: from the dead dwell in you,
INT: from among [the] dead dwells in you

1 Corinthians 3:16 V-PIA-3S
GRK: ἐν ὑμῖν οἰκεῖ
NAS: of God dwells in you?
KJV: of God dwelleth in
INT: in you dwells

1 Corinthians 7:12 V-PNA
GRK: αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτοῦ
NAS: and she consents to live with him, he must not divorce
KJV: she be pleased to dwell with him,
INT: she consents to dwell with him

1 Corinthians 7:13 V-PNA
GRK: οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτῆς
NAS: and he consents to live with her, she must not send
KJV: if he be pleased to dwell with her,
INT: he consents to dwell with her

1 Timothy 6:16 V-PPA-NMS
GRK: ἀθανασίαν φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον ὃν
NAS: immortality and dwells in unapproachable
KJV: immortality, dwelling in the light
INT: immortality in light dwelling unapproachable whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page