οἰκίᾳ
Englishman's Concordance
οἰκίᾳ (oikia) — 35 Occurrences

Matthew 5:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ
NAS: to all who are in the house.
KJV: unto all that are in the house.
INT: [are] in the house

Matthew 7:25 N-DFS
GRK: προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ
NAS: and slammed against that house; and [yet] it did not fall,
KJV: beat upon that house; and it fell
INT: fell house upon that and

Matthew 7:27 N-DFS
GRK: προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ
NAS: and slammed against that house; and it fell--
KJV: beat upon that house; and it fell:
INT: beat upon house upon that and

Matthew 8:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός δεινῶς
NAS: paralyzed at home, fearfully
KJV: at home sick of the palsy,
INT: in the house paralyzed grievously

Matthew 9:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἰδοὺ
NAS: was reclining [at the table] in the house, behold,
KJV: sat at meat in the house, behold,
INT: in the house that behold

Matthew 10:13 N-NFS
GRK: ᾖ ἡ οἰκία ἀξία ἐλθάτω
NAS: If the house is worthy, give
KJV: And if the house be worthy,
INT: be the house worthy let come

Matthew 12:25 N-NFS
GRK: πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ'
NAS: city or house divided against
KJV: city or house divided against
INT: city or house having divided against

Matthew 13:57 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
NAS: in his hometown and in his [own] household.
KJV: in his own house.
INT: in the household of him

Matthew 26:6 N-DFS
GRK: Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ
NAS: was in Bethany, at the home of Simon
KJV: in the house of Simon
INT: Bethany in [the] house of Simon the

Mark 2:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ
NAS: that He was reclining [at the table] in his house, and many
KJV: in his house, many publicans
INT: in the house of him that

Mark 3:25 N-NFS
GRK: καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ' ἑαυτὴν
NAS: If a house is divided against
KJV: And if a house be divided against
INT: and if a house against itself

Mark 3:25 N-NFS
GRK: δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι
NAS: itself, that house will not be able
KJV: itself, that house cannot stand.
INT: is able the house that to stand

Mark 6:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
NAS: his [own] relatives and in his [own] household.
KJV: in his own house.
INT: in the household of him

Mark 9:33 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα
NAS: to Capernaum; and when He was in the house, He [began] to question
KJV: being in the house he asked them,
INT: in the house having been he asked

Mark 14:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ
NAS: While He was in Bethany at the home of Simon
KJV: in the house of Simon
INT: in the house of Simon the

Luke 5:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ
NAS: reception for Him in his house; and there was a great
KJV: in his own house: and there was
INT: in the house of him and

Luke 6:48 N-DFS
GRK: ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ
NAS: burst against that house and could
KJV: upon that house, and
INT: stream the house that and

Luke 7:37 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου
NAS: [at the table] in the Pharisee's house, she brought
KJV: the Pharisee's house, brought
INT: in the house of the Pharisee

Luke 8:27 N-DFS
GRK: καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν
NAS: and was not living in a house, but in the tombs.
KJV: abode in [any] house, but in
INT: and in a house not did abide

Luke 10:7 N-DFS
GRK: δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε ἐσθίοντες
NAS: Stay in that house, eating
KJV: in the same house remain, eating
INT: moreover house abide eating

Luke 15:25 N-DFS
GRK: ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ ἤκουσεν συμφωνίας
NAS: and approached the house, he heard
KJV: and drew nigh to the house, he heard
INT: he drew near to the house he heard music

Luke 17:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ μὴ καταβάτω
NAS: goods are in the house must not go down
KJV: stuff in the house, let him not
INT: in the house not let him come down

John 4:53 N-NFS
GRK: καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη
NAS: believed and his whole household.
KJV: his whole house.
INT: and the household of him whole

John 8:35 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν
NAS: does not remain in the house forever;
KJV: not in the house for ever:
INT: in the house to the

John 11:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι
NAS: the Jews who were with her in the house, and consoling
KJV: her in the house, and comforted
INT: in the house and consoling

John 12:3 N-NFS
GRK: ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ
NAS: with her hair; and the house was filled
KJV: hair: and the house was filled with
INT: and [the] house was filled with

John 14:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός
NAS: In My Father's house are many
KJV: my Father's house are many
INT: In the house of the father

Acts 9:11 N-DFS
GRK: ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον
NAS: and inquire at the house of Judas
KJV: in the house of Judas
INT: seek in [the] house of Judas Saul

Acts 10:6 N-NFS
GRK: ᾧ ἐστὶν οἰκία παρὰ θάλασσαν
NAS: whose house is by the sea.
KJV: a tanner, whose house is by
INT: whose is house by [the] sea

Acts 10:32 N-DFS
GRK: ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως
NAS: to come to you; he is staying at the house of Simon
KJV: in the house of [one] Simon
INT: lodges in [the] house of Simon a tanner

Acts 16:32 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
NAS: with all who were in his house.
KJV: that were in his house.
INT: in the house of him

Acts 17:5 N-DFS
GRK: ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν
NAS: and attacking the house of Jason,
KJV: assaulted the house of Jason,
INT: having assaulted the house of Jason they sought

Acts 18:7 N-NFS
GRK: οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα
NAS: whose house was next
KJV: whose house joined hard
INT: of whom the house was adjoining

2 Corinthians 5:1 N-NFS
GRK: ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους
KJV: earthly house of [this] tabernacle
INT: earthly of us house of the tabernacle

2 Timothy 2:20 N-DFS
GRK: μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν
NAS: in a large house there are not only
KJV: in a great house there are not
INT: great moreover a house not there are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page