1 Corinthians 7:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τοῖς
tois
To theArt-DMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3062 [e]λοιποῖς
loipois
restAdj-DMP
3004 [e]λέγω
legō
I say—V-PIA-1S
1473 [e]ἐγώ,
egō
IPPro-N1S
3756 [e]οὐχ
ouch
notAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]Κύριος·
Kyrios
Lord:N-NMS
1487 [e]εἴ
ei
IfConj
5100 [e]τις
tis
anyIPro-NMS
80 [e]ἀδελφὸς
adelphos
brotherN-NMS
1135 [e]γυναῖκα
gynaika
a wifeN-AFS
2192 [e]ἔχει
echei
hasV-PIA-3S
571 [e]ἄπιστον,
apiston
unbelieving,Adj-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3778 [e]αὕτη
hautē
shePPro-NFS
4909 [e]συνευδοκεῖ
syneudokei
consentsV-PIA-3S
3611 [e]οἰκεῖν
oikein
to dwellV-PNA
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτοῦ,
autou
him,PPro-GM3S
3361 [e]μὴ
notAdv
863 [e]ἀφιέτω
aphietō
let him divorceV-PMA-3S
846 [e]αὐτήν·
autēn
her.PPro-AF3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:12 Greek NT: Nestle 1904
τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγώ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτοῦ μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

1 Corinthians 7:12 Hebrew Bible
והנה אל האחרים אמר אנכי ולא האדון כי תהיה לאח אשה אשר איננה מאמנת ורצונה לשבת עמו לא יעזבנה׃

1 Corinthians 7:12 Aramaic NT: Peshitta
ܠܫܪܟܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܐ ܡܪܝ ܐܢ ܐܝܬ ܐܚܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܗܝ ܨܒܝܐ ܕܬܥܡܪ ܥܡܗ ܠܐ ܢܫܒܩܝܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But to the rest I say, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever, and she consents to live with him, he must not divorce her.

King James Bible
But to the rest speak I, not the Lord: If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away.

Holman Christian Standard Bible
But I (not the Lord) say to the rest: If any brother has an unbelieving wife and she is willing to live with him, he must not leave her.
Treasury of Scripture Knowledge

speak.

1 Corinthians 7:6,25 But I speak this by permission, and not of commandment…

2 Corinthians 11:17 That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were …

If.

Ezra 10:2,3,11-19 And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered …

Links
1 Corinthians 7:121 Corinthians 7:12 NIV1 Corinthians 7:12 NLT1 Corinthians 7:12 ESV1 Corinthians 7:12 NASB1 Corinthians 7:12 KJV1 Corinthians 7:12 Bible Apps1 Corinthians 7:12 Biblia Paralela1 Corinthians 7:12 Chinese Bible1 Corinthians 7:12 French Bible1 Corinthians 7:12 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:11
Top of Page
Top of Page