3918. πάρειμι (pareimi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3918. πάρειμι (pareimi) — 24 Occurrences

Matthew 26:50 V-PI-2S
GRK: ἐφ' ὃ πάρει τότε προσελθόντες
NAS: [do] what you have come for. Then
KJV: wherefore art thou come? Then
INT: for what [purpose] are you come Then having come to [him]

Luke 13:1 V-II-3P
GRK: Παρῆσαν δέ τινες
NAS: there were some present who reported
KJV: There were present at that season
INT: were present moreover some

John 7:6 V-PI-3S
GRK: ἐμὸς οὔπω πάρεστιν ὁ δὲ
NAS: is not yet here, but your time
KJV: is not yet come: but your
INT: my not yet is come but

John 11:28 V-PI-3S
GRK: Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ
NAS: The Teacher is here and is calling
KJV: The Master is come, and
INT: The teacher is come and calls

Acts 10:21 V-PI-2P
GRK: δι' ἣν πάρεστε
NAS: for which you have come?
KJV: [is] the cause wherefore ye are come?
INT: for which you are come

Acts 10:33 V-PI-1P
GRK: τοῦ θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα
NAS: we are all here present before
KJV: we all here present before God,
INT: God are present to hear all things

Acts 12:20 V-II-3P
GRK: ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν
NAS: and with one accord they came to him, and having won over
KJV: but they came with one accord
INT: with one accord moreover they came to him

Acts 17:6 V-PI-3P
GRK: καὶ ἐνθάδε πάρεισιν
NAS: the world have come here
KJV: upside down are come hither
INT: also here are come

Acts 24:19 V-PN
GRK: ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν
NAS: ought to have been present before
KJV: ought to have been here before
INT: before you to appear and to accuse

1 Corinthians 5:3 V-PP-NMS
GRK: τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ
NAS: in body but present in spirit,
KJV: but present in spirit,
INT: in body being present moreover

1 Corinthians 5:3 V-PP-NMS
GRK: κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως
NAS: this, as though I were present.
KJV: as though I were present, [concerning] him that hath
INT: have judged as being present the [one] so

2 Corinthians 10:2 V-PP-NMS
GRK: τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ
NAS: I ask that when I am present I [need] not be bold
KJV: be bold when I am present with that confidence,
INT: that not being present I should be bold with the

2 Corinthians 10:11 V-PP-NMP
GRK: τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ
NAS: [we are] also in deed when present.
KJV: in deed when we are present.
INT: such [we are] also being present in deed

2 Corinthians 11:9 V-PP-NMS
GRK: καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς
NAS: and when I was present with you and was in need,
KJV: And when I was present with you,
INT: And being present with you

2 Corinthians 13:2 V-PP-NMS
GRK: προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον
NAS: when present the second time,
KJV: as if I were present, the second
INT: I say beforehand as being present the second time

2 Corinthians 13:10 V-PP-NMS
GRK: γράφω ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως
NAS: so that when present I [need] not use
KJV: lest being present I should use
INT: I write that being present not with severity

Galatians 4:18 V-PN
GRK: ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς
NAS: when I am present with you.
KJV: when I am present with you.
INT: in the being present I with

Galatians 4:20 V-PN
GRK: ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς
NAS: but I could wish to be present with you now
KJV: I desire to be present with you
INT: I was wishing moreover to be present with you

Colossians 1:6 V-PP-GNS
GRK: τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς
NAS: which has come to you, just as in all
KJV: Which is come unto you,
INT: which is come to you

Hebrews 12:11 V-PP-ANS
GRK: μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ
NAS: discipline for the moment seems
KJV: for the present seemeth
INT: indeed those being present not seems

Hebrews 13:5 V-PP-DNP
GRK: ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν αὐτὸς γὰρ
NAS: being content with what you have; for He Himself
KJV: [and be] content with such things as ye have: for
INT: satisfied with present [circumstances] himself indeed

2 Peter 1:9 V-PI-3S
GRK: γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα τυφλός
INT: indeed not are present these things blind

2 Peter 1:12 V-PP-DFS
GRK: ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ
NAS: in the truth which is present with [you].
KJV: be established in the present truth.
INT: in the present truth

Revelation 17:8 V-FI-3S
GRK: ἔστιν καὶ πάρεσται
NAS: the beast, that he was and is not and will come.
INT: is and yet is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page