1 Corinthians 5:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]Ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
3303 [e]μὲν
men
indeed,Prtcl
1063 [e]γάρ,
gar
thoughConj
548 [e]ἀπὼν
apōn
being absentV-PPA-NMS
3588 [e]τῷ
- Art-DNS
4983 [e]σώματι
sōmati
in body,N-DNS
3918 [e]παρὼν
parōn
being presentV-PPA-NMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τῷ
- Art-DNS
4151 [e]πνεύματι,
pneumati
in spirit,N-DNS
2235 [e]ἤδη
ēdē
alreadyAdv
2919 [e]κέκρικα
kekrika
have judgedV-RIA-1S
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3918 [e]παρὼν
parōn
being presentV-PPA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
the [one]Art-AMS
3779 [e]οὕτως
houtōs
soAdv
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
2716 [e]κατεργασάμενον
katergasamenon
having produced,V-APM-AMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 5:3 Greek NT: Nestle 1904
ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 5:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 5:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 5:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρών, τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 5:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτω τοῦτο κατεργασάμενον,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 5:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 5:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ μὲν γάρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν, τὸν οὕτω τοῦτο κατεργασάμενον,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 5:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγὼ μὲν γάρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον·

1 Corinthians 5:3 Hebrew Bible
הן אנכי הרחוק מכם בגופי וקרוב ברוחי כבר דנתי כאלו הייתי אצלכם על האיש אשר עשה כדבר הזה׃

1 Corinthians 5:3 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܪܚܝܩ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܒܦܓܪ ܘܩܪܝܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܪܘܚ ܡܢ ܟܕܘ ܕܢܬ ܐܝܟ ܩܪܝܒܐ ܠܗܘ ܡܢ ܕܗܕܐ ܤܥܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For I, on my part, though absent in body but present in spirit, have already judged him who has so committed this, as though I were present.

King James Bible
For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed,

Holman Christian Standard Bible
For though I am absent in body but present in spirit, I have already decided about the one who has done this thing as though I were present.
Treasury of Scripture Knowledge

as absent.

2 Corinthians 10:1,11 Now I Paul myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, …

2 Corinthians 13:2 I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time…

Colossians 2:5 For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, …

1 Thessalonians 2:17 But we, brothers, being taken from you for a short time in presence, …

judged. or, determined.

Links
1 Corinthians 5:31 Corinthians 5:3 NIV1 Corinthians 5:3 NLT1 Corinthians 5:3 ESV1 Corinthians 5:3 NASB1 Corinthians 5:3 KJV1 Corinthians 5:3 Bible Apps1 Corinthians 5:3 Biblia Paralela1 Corinthians 5:3 Chinese Bible1 Corinthians 5:3 French Bible1 Corinthians 5:3 German BibleBible Hub
1 Corinthians 5:2
Top of Page
Top of Page