3982. πείθω (peithó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3982. πείθω (peithó) — 53 Occurrences

Matthew 27:20 V-AIA-3P
GRK: οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους
NAS: and the elders persuaded the crowds
KJV: elders persuaded the multitude
INT: the elders persuaded the crowds

Matthew 27:43 V-RIA-3S
GRK: πέποιθεν ἐπὶ τὸν
NAS: HE TRUSTS IN GOD; LET GOD
KJV: He trusted in God;
INT: He trusted on

Matthew 28:14 V-FIA-1P
GRK: ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ
NAS: ears, we will win him over and keep
KJV: ears, we will persuade him, and
INT: governor we will persuade him and

Mark 10:24 V-RPA-AMP
GRK: εἰσελθεῖν τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς
KJV: is it for them that trust in
INT: to enter those who trust in

Luke 11:22 V-LIA-3S
GRK: ἐφ' ᾗ ἐπεποίθει καὶ τὰ
NAS: on which he had relied and distributes
KJV: wherein he trusted, and
INT: in which he had trusted and the

Luke 16:31 V-FIP-3P
GRK: νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται
NAS: and the Prophets, they will not be persuaded even
KJV: neither will they be persuaded, though
INT: [the] dead should rise will they be persuaded

Luke 18:9 V-RPA-AMP
GRK: τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ' ἑαυτοῖς
NAS: to some people who trusted in themselves
KJV: certain which trusted in themselves
INT: some who trusted in themselves

Luke 20:6 V-RPM/P-NMS
GRK: καταλιθάσει ἡμᾶς πεπεισμένος γάρ ἐστιν
NAS: will stone us to death, for they are convinced that John
KJV: for they be persuaded that John was
INT: will stone us persuaded indeed they are [that]

Acts 5:36 V-IIM/P-3P
GRK: πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν
NAS: who followed him were dispersed
KJV: as many as obeyed him,
INT: all as many as were persuaded by him were dispersed

Acts 5:37 V-IIM/P-3P
GRK: πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν
NAS: those who followed him were scattered.
KJV: [even] as many as obeyed him,
INT: all as many as were persuaded by him were scattered

Acts 5:40 V-AIP-3P
GRK: ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ
KJV: to him they agreed: and
INT: they were persuaded moreover to him

Acts 12:20 V-APA-NMP
GRK: αὐτόν καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν
NAS: they came to him, and having won over Blastus
KJV: chamberlain their friend, desired
INT: him and having gained Blastus who [was]

Acts 13:43 V-IIA-3P
GRK: προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν
NAS: speaking to them, were urging them to continue
KJV: to them, persuaded them
INT: speaking to them persuaded them to continue

Acts 14:19 V-APA-NMP
GRK: Ἰουδαῖοι καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους
NAS: and Iconium, and having won over the crowds,
KJV: who persuaded the people,
INT: Jews and having persuaded the crowds

Acts 17:4 V-AIP-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν
NAS: And some of them were persuaded and joined
KJV: of them believed, and consorted
INT: of them were obedient and joined themselves

Acts 18:4 V-IIA-3S
GRK: πᾶν σάββατον ἔπειθέν τε Ἰουδαίους
NAS: Sabbath and trying to persuade Jews
KJV: sabbath, and persuaded the Jews and
INT: every Sabbath persuaded both Jews

Acts 19:8 V-PPA-NMS
GRK: διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ
NAS: reasoning and persuading [them] about
KJV: and persuading the things concerning
INT: reasoning and persuading concerning

Acts 19:26 V-APA-NMS
GRK: Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν
NAS: Paul has persuaded and turned away
KJV: Paul hath persuaded and turned away
INT: Paul this having persuaded turned away a great many

Acts 21:14 V-PPM/P-GMS
GRK: μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ
NAS: And since he would not be persuaded, we fell silent,
KJV: not be persuaded, we ceased,
INT: not being persuaded moreover he

Acts 23:21 V-ASP-2S
GRK: οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς ἐνεδρεύουσιν
NAS: So do not listen to them, for more
KJV: not thou yield unto them: for
INT: therefore not be persuaded to them lie in wait

Acts 26:26 V-PIM/P-1S
GRK: τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν οὐ
NAS: since I am persuaded that none
KJV: freely: for I am persuaded that none
INT: of these things [are] not I am persuaded nothing none

Acts 26:28 V-PIA-2S
GRK: ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι
NAS: In a short time you will persuade me to become
KJV: Paul, Almost thou persuadest me to be
INT: little me you persuade a Christian to become

Acts 27:11 V-IIM/P-3S
GRK: ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο ἢ τοῖς
NAS: was more persuaded by the pilot
KJV: the centurion believed the master
INT: ship-owner rather was persuaded than by the things

Acts 28:23 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς
NAS: of God and trying to persuade them concerning
KJV: of God, persuading them concerning
INT: of God persuading moreover them

Acts 28:24 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις
NAS: Some were being persuaded by the things spoken,
KJV: some believed the things which were spoken,
INT: some indeed were persuaded of the things spoken

Romans 2:8 V-PPM-DMP
GRK: τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ
NAS: the truth, but obey unrighteousness,
KJV: but obey unrighteousness,
INT: the truth being persuaded about however

Romans 2:19 V-RIA-2S
GRK: πέποιθάς τε σεαυτὸν
NAS: and are confident that you yourself
KJV: And art confident that thou thyself
INT: are persuaded [that] moreover you yourself

Romans 8:38 V-RIM/P-1S
GRK: πέπεισμαι γὰρ ὅτι
NAS: For I am convinced that neither death,
KJV: For I am persuaded, that neither
INT: I am persuaded indeed that

Romans 14:14 V-RIM/P-1S
GRK: οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ
NAS: I know and am convinced in the Lord
KJV: I know, and am persuaded by the Lord
INT: I know and am persuaded in [the] Lord

Romans 15:14 V-RIM/P-1S
GRK: Πέπεισμαι δέ ἀδελφοί
NAS: also am convinced that you yourselves
KJV: myself also am persuaded of you,
INT: I am persuaded moreover brothers

2 Corinthians 1:9 V-RPA-NMP
GRK: ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ'
NAS: so that we would not trust in ourselves,
KJV: we should not trust in ourselves,
INT: that not be trusting we should be in

2 Corinthians 2:3 V-RPA-NMS
GRK: με χαίρειν πεποιθὼς ἐπὶ πάντας
NAS: me rejoice; having confidence in you all
KJV: to rejoice; having confidence in
INT: me to rejoice trusting in all

2 Corinthians 5:11 V-PIA-1P
GRK: κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν θεῷ δὲ
NAS: of the Lord, we persuade men,
KJV: of the Lord, we persuade men;
INT: Lord men we persuade to god moreover

2 Corinthians 10:7 V-RIA-3S
GRK: εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ
NAS: anyone is confident in himself
KJV: If any man trust to himself
INT: If anyone is persuaded in himself of Christ

Galatians 1:10 V-PIA-1S
GRK: γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν
NAS: For am I now seeking the favor of men,
KJV: do I now persuade men, or
INT: indeed men do I persuade or

Galatians 5:7 V-PNM/P
GRK: ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι
NAS: hindered you from obeying the truth?
KJV: that ye should not obey the truth?
INT: truth not to obey

Galatians 5:10 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς
NAS: I have confidence in you in the Lord
KJV: I have confidence in you
INT: I am persuaded as to you

Philippians 1:6 V-RPA-NMS
GRK: πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο
NAS: [For I am] confident of this
KJV: Being confident of this very thing,
INT: being persuaded of the same this

Philippians 1:14 V-RPA-AMP
GRK: ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς
NAS: of the brethren, trusting in the Lord
KJV: the Lord, waxing confident by my
INT: in [the] Lord trusting by chains

Philippians 1:25 V-RPA-NMS
GRK: καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι
NAS: Convinced of this, I know
KJV: having this confidence, I know
INT: and this being persuaded of I know that

Philippians 2:24 V-RIA-1S
GRK: πέποιθα δὲ ἐν
NAS: and I trust in the Lord that I myself
KJV: But I trust in the Lord
INT: I am persuaeded moreover in

Philippians 3:3 V-RPA-NMP
GRK: ἐν σαρκὶ πεποιθότες
NAS: in Christ Jesus and put no confidence
KJV: have no confidence in the flesh.
INT: in [the] flesh trust

Philippians 3:4 V-RNA
GRK: δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί
NAS: has a mind to put confidence in the flesh,
KJV: thinketh that he hath whereof he might trust in
INT: thinks other to trust in [the] flesh

2 Thessalonians 3:4 V-RIA-1P
GRK: πεποίθαμεν δὲ ἐν
NAS: We have confidence in the Lord
KJV: And we have confidence in the Lord
INT: we are persuaded moreover in

2 Timothy 1:5 V-RIM/P-1S
GRK: σου Εὐνίκῃ πέπεισμαι δὲ ὅτι
NAS: Eunice, and I am sure that [it is] in you as well.
KJV: Eunice; and I am persuaded that in
INT: of you Eunice I am persuaded moreover that

2 Timothy 1:12 V-RIM/P-1S
GRK: πεπίστευκα καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός
NAS: I have believed and I am convinced that He is able
KJV: and am persuaded that
INT: I have believed and am persuaded that able

Philemon 1:21 V-RPA-NMS
GRK: Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ
NAS: Having confidence in your obedience,
KJV: Having confidence in thy obedience
INT: Being persuaded of the obedience

Hebrews 2:13 V-RPA-NMS
GRK: Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ' αὐτῷ
NAS: And again, I WILL PUT MY TRUST IN HIM. And again,
KJV: I will put my trust in him.
INT: I will be trusting in him

Hebrews 6:9 V-RIM/P-1P
GRK: Πεπείσμεθα δὲ περὶ
NAS: But, beloved, we are convinced of better things
KJV: beloved, we are persuaded better things
INT: we are persuaded however concerning

Hebrews 13:17 V-PMM-2P
GRK: Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις
NAS: Obey your leaders and submit
KJV: Obey them that have the rule over you,
INT: Obey the leaders

Hebrews 13:18 V-PIM/P-1P
GRK: περὶ ἡμῶν πειθόμεθα γὰρ ὅτι
NAS: Pray for us, for we are sure that we have
KJV: us: for we trust we have a good
INT: for us we are persuaded indeed that

James 3:3 V-PNM/P
GRK: εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν
NAS: so that they will obey us, we direct
KJV: that they may obey us; and
INT: for to obey them us

1 John 3:19 V-FIA-1P
GRK: ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν
NAS: that we are of the truth, and will assure our heart
KJV: the truth, and shall assure our hearts
INT: before him will persuade the heart

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3982

ἔπεισαν — 1 Occ.
ἐπείσθησαν — 2 Occ.
ἔπειθέν — 1 Occ.
ἐπείθετο — 1 Occ.
ἔπειθον — 1 Occ.
ἐπείθοντο — 3 Occ.
ἐπεποίθει — 1 Occ.
πείσαντες — 2 Occ.
πείσας — 1 Occ.
πείσομεν — 2 Occ.
πεισθῇς — 1 Occ.
πεισθήσονται — 1 Occ.
πείθεις — 1 Occ.
πείθεσθαι — 2 Occ.
Πείθεσθε — 1 Occ.
πείθω — 1 Occ.
πείθων — 2 Occ.
πείθομαι — 1 Occ.
πείθομεν — 1 Occ.
πειθομένοις — 1 Occ.
πειθομένου — 1 Occ.
πειθόμεθα — 1 Occ.
πέπεισμαι — 5 Occ.
πεπεισμένος — 1 Occ.
Πεπείσμεθα — 1 Occ.
πέποιθα — 2 Occ.
πεποίθαμεν — 1 Occ.
πέποιθάς — 1 Occ.
πέποιθεν — 2 Occ.
πεποιθέναι — 1 Occ.
πεποιθὼς — 5 Occ.
πεποιθότας — 3 Occ.
πεποιθότες — 2 Occ.
Additional Entries
ἐπαχύνθη — 2 Occ.
πέδαις — 2 Occ.
πέδας — 1 Occ.
πεδινοῦ — 1 Occ.
πεζεύειν — 1 Occ.
πεζῇ — 2 Occ.
πειθαρχήσαντάς — 1 Occ.
Πειθαρχεῖν — 2 Occ.
πειθαρχοῦσιν — 1 Occ.
πειθοῖς — 1 Occ.
ἐπείσθησαν — 2 Occ.
ἔπειθέν — 1 Occ.
ἐπείθετο — 1 Occ.
ἔπειθον — 1 Occ.
ἐπείθοντο — 3 Occ.
ἐπεποίθει — 1 Occ.
πείσαντες — 2 Occ.
πείσας — 1 Occ.
πείσομεν — 2 Occ.
πεισθῇς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page