4052. περισσεύω (perisseuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4052. περισσεύω (perisseuó) — 39 Occurrences

Matthew 5:20 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ
NAS: your righteousness surpasses [that] of the scribes
KJV: righteousness shall exceed [the righteousness] of the scribes
INT: if not shall abound your

Matthew 13:12 V-FIP-3S
GRK: αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται ὅστις δὲ
NAS: to him [more] shall be given, and he will have an abundance; but whoever
KJV: and he shall have more abundance: but
INT: to him and he will be in abundance whoever moreover

Matthew 14:20 V-PPA-ANS
GRK: ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων
NAS: up what was left over of the broken pieces,
KJV: of the fragments that remained twelve
INT: they took up that which was over and above of the fragments

Matthew 15:37 V-PPA-ANS
GRK: καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων
NAS: up what was left over of the broken pieces,
KJV: of the broken [meat] that was left seven
INT: and that which was over and above of the fragments

Matthew 25:29 V-FIP-3S
GRK: δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται τοῦ δὲ
NAS: [more] shall be given, and he will have an abundance; but from the one who does not have,
KJV: and he shall have abundance: but
INT: will be given and [he] will have in abundance moreover

Mark 12:44 V-PPA-GNS
GRK: ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον
NAS: put in out of their surplus, but she, out of her poverty,
KJV: of their abundance; but she
INT: out of that which was abounding to them cast [in]

Luke 9:17 V-APA-NNS
GRK: ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων
NAS: and the broken pieces which they had left over were picked
KJV: of fragments that remained to them
INT: was taken up the having been over and above to them of fragments

Luke 12:15 V-PNA
GRK: ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ
NAS: one has an abundance does his life
KJV: in the abundance of
INT: in the abundance to anyone the

Luke 15:17 V-PIM-3P
GRK: πατρός μου περισσεύονται ἄρτων ἐγὼ
NAS: hired men have more than enough bread,
KJV: have bread enough and to spare, and
INT: father of me have abundance of bread I

Luke 21:4 V-PPA-GNS
GRK: ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον
NAS: for they all out of their surplus put
KJV: have of their abundance cast in unto
INT: out of that which was abounding to them cast

John 6:12 V-APA-ANP
GRK: Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα ἵνα
NAS: Gather up the leftover fragments
KJV: the fragments that remain, that nothing
INT: Gather together the having over and above fragments that

John 6:13 V-AIA-3P
GRK: κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν
NAS: which were left over by those
KJV: which remained over and above unto them that had eaten.
INT: barley which were over and above to those who had eaten

Acts 16:5 V-IIA-3P
GRK: πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ
NAS: in the faith, and were increasing in number
KJV: and increased in number
INT: faith and abounded the in number

Romans 3:7 V-AIA-3S
GRK: ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν
NAS: of God abounded to His glory,
KJV: of God hath more abounded through
INT: my lie abounded to the

Romans 5:15 V-AIA-3S
GRK: τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν
NAS: Jesus Christ, abound to the many.
KJV: Jesus Christ, hath abounded unto many.
INT: the many did abound

Romans 15:13 V-PNA
GRK: εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν
NAS: so that you will abound in hope
KJV: that ye may abound in hope,
INT: for to abound you in

1 Corinthians 8:8 V-PIA-1P
GRK: ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν
NAS: nor the better if
KJV: we eat, are we the better; neither,
INT: if we eat have we an advantage

1 Corinthians 14:12 V-PSA-2P
GRK: ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε
NAS: [gifts], seek to abound for the edification
KJV: that ye may excel to
INT: seek that you might abound

1 Corinthians 15:58 V-PPA-NMP
GRK: γίνεσθε ἀμετακίνητοι περισσεύοντες ἐν τῷ
NAS: always abounding in the work
KJV: always abounding in
INT: be immovable abounding in the

2 Corinthians 1:5 V-PIA-3S
GRK: ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα
NAS: are ours in abundance, so
KJV: the sufferings of Christ abound in us,
INT: Because as abound the sufferings

2 Corinthians 1:5 V-PIA-3S
GRK: τοῦ χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ
NAS: our comfort is abundant through
KJV: consolation also aboundeth by Christ.
INT: Christ abounds also the

2 Corinthians 3:9 V-PIA-3S
GRK: πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία
NAS: of righteousness abound in glory.
KJV: of righteousness exceed in
INT: much rather abounds the ministry

2 Corinthians 4:15 V-ASA-3S
GRK: τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν
NAS: to more and more people may cause the giving of thanks
KJV: of many redound to
INT: thanksgiving might cause to exceed to the

2 Corinthians 8:2 V-AIA-3S
GRK: πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ
NAS: poverty overflowed in the wealth
KJV: deep poverty abounded unto the riches
INT: poverty of them abounded to the

2 Corinthians 8:7 V-PIA-2P
GRK: ἐν παντὶ περισσεύετε πίστει καὶ
NAS: But just as you abound in everything,
KJV: Therefore, as ye abound in every
INT: in every [way] you abound in faith and

2 Corinthians 8:7 V-PSA-2P
GRK: τῇ χάριτι περισσεύητε
NAS: we inspired in you, [see] that you abound in this
KJV: us, [see] that ye abound in this
INT: the grace you should abound

2 Corinthians 9:8 V-ANA
GRK: πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς
NAS: And God is able to make all grace
KJV: all grace abound toward you;
INT: all grace to make abound toward you

2 Corinthians 9:8 V-PSA-2P
GRK: αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν
NAS: grace abound to you, so
KJV: in all [things], may abound to every
INT: sufficiency having you might abound into every

2 Corinthians 9:12 V-PPA-NFS
GRK: ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν
NAS: but is also overflowing through
KJV: of the saints, but is abundant also by
INT: but moreover abounding through many

Ephesians 1:8 V-AIA-3S
GRK: ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς
NAS: which He lavished on us. In all wisdom
KJV: Wherein he hath abounded toward us
INT: which he caused to abound toward us

Philippians 1:9 V-PSA-3S
GRK: καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει
NAS: that your love may abound still
KJV: your love may abound yet moreINT: and more might abound in knowledge

Philippians 1:26 V-PSA-3S
GRK: καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ
NAS: that your proud confidence in me may abound in Christ
KJV: rejoicing may be more abundant in
INT: boasting of you might abound in Christ

Philippians 4:12 V-PNA
GRK: οἶδα καὶ περισσεύειν ἐν παντὶ
NAS: know how to live in prosperity;
KJV: I know how to abound: every where
INT: I know also [how] to abound In everything

Philippians 4:12 V-PNA
GRK: πεινᾷν καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι
NAS: to live in prosperity; in any
KJV: both to abound and
INT: to hunger and to abound and to be deficient

Philippians 4:18 V-PIA-1S
GRK: πάντα καὶ περισσεύω πεπλήρωμαι δεξάμενος
NAS: in full and have an abundance; I am amply supplied,
KJV: and abound: I am full,
INT: all things and abound I am full having received

Colossians 2:7 V-PPA-NMP
GRK: καθὼς ἐδιδάχθητε περισσεύοντες ἐν αὐτῇ
NAS: as you were instructed, [and] overflowing with gratitude.
KJV: ye have been taught, abounding therein
INT: even as you were taught abounding in it

1 Thessalonians 3:12 V-AOA-3S
GRK: πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ
KJV: to increase and abound in love one
INT: may make to exceed and to abound in love

1 Thessalonians 4:1 V-PSA-2P
GRK: περιπατεῖτε ἵνα περισσεύητε μᾶλλον
NAS: do walk), that you excel still more.
KJV: [so] ye would abound more and more.
INT: you walk [now] so you should abound more

1 Thessalonians 4:10 V-PNA
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί περισσεύειν μᾶλλον
NAS: you, brethren, to excel still more,
KJV: brethren, that ye increase more and more;
INT: you brothers to abound more and more

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page