4166. ποιμήν (poimén)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4166. ποιμήν (poimén) — 18 Occurrences

Matthew 9:36 N-AMS
GRK: μὴ ἔχοντα ποιμένα
NAS: sheep without a shepherd.
KJV: having no shepherd.
INT: not having a shepherd

Matthew 25:32 N-NMS
GRK: ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ
NAS: them from one another, as the shepherd separates
KJV: as a shepherd divideth
INT: as the shepherd separates the

Matthew 26:31 N-AMS
GRK: Πατάξω τὸν ποιμένα καὶ διασκορπισθήσονται
NAS: I WILL STRIKE DOWN THE SHEPHERD, AND THE SHEEP
KJV: I will smite the shepherd, and
INT: I will strike the shepherd and will be scattered

Mark 6:34 N-AMS
GRK: μὴ ἔχοντα ποιμένα καὶ ἤρξατο
NAS: without a shepherd; and He began
KJV: not having a shepherd: and he began
INT: not having a shepherd And he began

Mark 14:27 N-AMS
GRK: Πατάξω τὸν ποιμένα καὶ τὰ
NAS: I WILL STRIKE DOWN THE SHEPHERD, AND THE SHEEP
KJV: I will smite the shepherd, and
INT: I will strike the shepherd and the

Luke 2:8 N-NMP
GRK: Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν
NAS: region there were [some] shepherds staying out in the fields
KJV: country shepherds abiding in the field,
INT: And shepherds were in

Luke 2:15 N-NMP
GRK: ἄγγελοι οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς
NAS: from them into heaven, the shepherds [began] saying
INT: angels the shepherds said to

Luke 2:18 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς
NAS: at the things which were told them by the shepherds.
KJV: them by the shepherds.
INT: by the shepherds to them

Luke 2:20 N-NMP
GRK: ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ
NAS: The shepherds went back, glorifying
KJV: And the shepherds returned, glorifying
INT: returned the shepherds glorifying and

John 10:2 N-NMS
GRK: τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν
NAS: by the door is a shepherd of the sheep.
KJV: the door is the shepherd of the sheep.
INT: the door shepherd is of the

John 10:11 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός
NAS: the good shepherd; the good
KJV: the good shepherd: the good
INT: am the shepherd good

John 10:11 N-NMS
GRK: καλός ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς
NAS: the good shepherd lays down
KJV: shepherd: the good shepherd giveth his
INT: good The shepherd good

John 10:12 N-NMS
GRK: οὐκ ὢν ποιμήν οὗ οὐκ
NAS: He who is a hired hand, and not a shepherd, who
KJV: and not the shepherd, whose own
INT: not who is [the] shepherd whose not

John 10:14 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός
NAS: the good shepherd, and I know
KJV: am the good shepherd, and know
INT: am the shepherd good

John 10:16 N-NMS
GRK: ποίμνη εἷς ποιμήν
NAS: flock [with] one shepherd.
KJV: fold, [and] one shepherd.
INT: flock one shepherd

Ephesians 4:11 N-AMP
GRK: τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους
NAS: and some [as] pastors and teachers,
KJV: and some, pastors and
INT: some moreover shepherds and teachers

Hebrews 13:20 N-AMS
GRK: νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων
NAS: the great Shepherd of the sheep
KJV: that great shepherd of the sheep,
INT: [the] dead the Shepherd of the sheep

1 Peter 2:25 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον
NAS: you have returned to the Shepherd and Guardian
KJV: returned unto the Shepherd and Bishop
INT: to the shepherd and overseer

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page