4219. πότε (pote)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4219. πότε (pote) — 42 Occurrences

Matthew 4:6 Conj
GRK: σε μή ποτε προσκόψῃς πρὸς
INT: you lest ever you strike against

Matthew 5:25 Conj
GRK: ὁδῷ μή ποτέ σε παραδῷ
INT: way lest ever you deliver

Matthew 7:6 Conj
GRK: χοίρων μή ποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς
INT: pigs not lest they should trample upon them

Matthew 13:15 Conj
GRK: ἐκάμμυσαν μή ποτε ἴδωσιν τοῖς
INT: they have closed not lest they should see with the

Matthew 13:29 Conj
GRK: Οὔ μή ποτε συλλέγοντες τὰ
INT: No not lest gathering the

Matthew 15:32 Conj
GRK: θέλω μή ποτε ἐκλυθῶσιν ἐν
INT: I am willing not lesst they faint on

Matthew 17:17 Conj
GRK: διεστραμμένη ἕως πότε μεθ' ὑμῶν
INT: perverted how long when with you

Matthew 17:17 Conj
GRK: ἔσομαι ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν
INT: will I be how long when will I bear with you

Matthew 24:3 Conj
GRK: εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται
NAS: saying, Tell us, when will these things
KJV: Tell us, when shall these things
INT: Tell us when these things will be

Matthew 25:37 Conj
GRK: λέγοντες Κύριε πότε σε εἴδομεν
NAS: Him, 'Lord, when did we see
KJV: saying, Lord, when saw we thee
INT: saying Lord when you saw we

Matthew 25:38 Conj
GRK: πότε δέ σε
NAS: And when did we see You a stranger,
KJV: When saw we thee
INT: when moreover you

Matthew 25:39 Conj
GRK: πότε δέ σε
NAS: When did we see You sick,
KJV: [thee]? Or when saw we thee
INT: when moreover you

Matthew 25:44 Conj
GRK: λέγοντες Κύριε πότε σε εἴδομεν
NAS: Lord, when did we see
KJV: saying, Lord, when saw we thee
INT: saying Lord when you saw we

Matthew 27:64 Conj
GRK: ἡμέρας μή ποτε ἐλθόντες οἱ
INT: day lest ever having come the

Mark 4:12 Conj
GRK: συνίωσιν μή ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ
INT: understand lest ever they should turn and

Mark 9:19 Conj
GRK: ἄπιστος ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς
INT: unbelieving until when with you

Mark 9:19 Conj
GRK: ἔσομαι ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν
INT: will I be until when will I bear with you

Mark 13:4 Conj
GRK: Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται
NAS: Tell us, when will these things
KJV: Tell us, when shall these things be?
INT: Tell us when these things will be

Mark 13:33 Conj
GRK: οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός
NAS: for you do not know when the [appointed] time
KJV: ye know not when the time is.
INT: you know indeed when the time

Mark 13:35 Conj
GRK: οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος
NAS: for you do not know when the master
KJV: not when the master
INT: you know indeed when the master

Mark 14:2 Conj
GRK: ἑορτῇ μή ποτε ἔσται θόρυβος
INT: feast lest ever there will be an uproar

Luke 3:15 Conj
GRK: Ἰωάννου μή ποτε αὐτὸς εἴη
INT: John whether ever he might be

Luke 4:11 Conj
GRK: σε μή ποτε προσκόψῃς πρὸς
INT: you lest ever you strike against

Luke 9:41 Conj
GRK: διεστραμμένη ἕως πότε ἔσομαι πρὸς
KJV: generation, how long shall I be with
INT: perverted until when will I be with

Luke 12:36 Conj
GRK: κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ
NAS: for their master when he returns
KJV: lord, when he will return
INT: master of themselves whenever he shall return from

Luke 12:58 Conj
GRK: αὐτοῦ μή ποτε κατασύρῃ σε
INT: him not ever he should drag away you

Luke 14:8 Conj
GRK: πρωτοκλισίαν μή ποτε ἐντιμότερός σου
INT: first place not ever [one] more honorable than you

Luke 14:12 Conj
GRK: πλουσίους μή ποτε καὶ αὐτοὶ
INT: rich lest ever also they

Luke 14:29 Conj
GRK: ἵνα μή ποτε θέντος αὐτοῦ
INT: that not ever having laid of it

Luke 17:20 Conj
GRK: τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ
NAS: by the Pharisees as to when the kingdom
KJV: the Pharisees, when the kingdom
INT: the Pharisees when is coming the

Luke 21:7 Conj
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε πότε οὖν ταῦτα
NAS: Teacher, when therefore
KJV: Master, but when shall these things
INT: saying Teacher when then these things

Luke 21:34 Conj
GRK: ἑαυτοῖς μή ποτε βαρηθῶσιν αἱ
INT: to yourselves lest ever be burdened the

John 6:25 Conj
GRK: αὐτῷ ῥαββί πότε ὧδε γέγονας
NAS: When they found Him on the other side
KJV: Rabbi, when camest thou
INT: to him Rabbi when here have you come

John 7:26 Conj
GRK: λέγουσιν μή ποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν
INT: they say not ever Truly have recognized

John 10:24 Conj
GRK: αὐτῷ Ἕως πότε τὴν ψυχὴν
INT: to him Until when the soul

Acts 5:39 Conj
GRK: αὐτούς μή ποτε καὶ θεομάχοι
INT: it lest ever also fighting against God

Acts 28:27 Conj
GRK: ἐκάμμυσαν μή ποτε ἴδωσιν τοῖς
INT: they have closed lest ever they should see with the

2 Timothy 2:25 Conj
GRK: ἀντιδιατιθεμένους μή ποτε δῴη αὐτοῖς
INT: oppose lest ever may give them

Hebrews 2:1 Conj
GRK: ἀκουσθεῖσιν μή ποτε παραρυῶμεν
INT: we have heard lest ever we should drift away

Hebrews 3:12 Conj
GRK: ἀδελφοί μή ποτε ἔσται ἔν
INT: brothers lest ever will be in

Hebrews 4:1 Conj
GRK: οὖν μή ποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας
INT: therefore lest ever being left a promise

Revelation 6:10 Conj
GRK: λέγοντες Ἕως πότε ὁ δεσπότης
KJV: saying, How long, O Lord, holy
INT: saying Until when O Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page