4754. στρατεύομαι (strateuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4754. στρατεύομαι (strateuó) — 7 Occurrences

Luke 3:14 V-PPM-NMP
GRK: αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες Τί
NAS: [Some] soldiers were questioning
KJV: And the soldiers likewise demanded
INT: him also those who were soldiers saying what

1 Corinthians 9:7 V-PIM-3S
GRK: τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις
NAS: at any time serves as a soldier at his own
KJV: Who goeth a warfare any time at
INT: Who serves as a soldier at his own expense

2 Corinthians 10:3 V-PIM-1P
GRK: κατὰ σάρκα στρατευόμεθα
NAS: in the flesh, we do not war according
KJV: we do not war after the flesh:
INT: according to flesh do we war

1 Timothy 1:18 V-PSM-2S
GRK: προφητείας ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς
NAS: concerning you, that by them you fight the good
KJV: by them mightest war a good warfare;
INT: prophecies that you might war by them

2 Timothy 2:4 V-PPM-NMS
GRK: οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς
NAS: No soldier in active service entangles
KJV: No man that warreth entangleth himself
INT: No one serving as a soldier entangles himself with the

James 4:1 V-PPM-GFP
GRK: ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς
NAS: your pleasures that wage war in your members?
KJV: your lusts that war in your
INT: of you which war in the

1 Peter 2:11 V-PIM-3P
GRK: ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς
NAS: lusts which wage war against the soul.
KJV: lusts, which war against the soul;
INT: desires which war against the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page