4892. συνέδριον (sunedrion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4892. συνέδριον (sunedrion) — 22 Occurrences

Matthew 5:22 N-DNS
GRK: ἔσται τῷ συνεδρίῳ ὃς δ'
NAS: shall be guilty before the supreme court; and whoever
KJV: in danger of the council: but
INT: will be to the Sanhedrin whoever moreover

Matthew 10:17 N-ANP
GRK: ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν
NAS: for they will hand you over to [the] courts and scourge
KJV: to the councils, and
INT: you into courts and in

Matthew 26:59 N-NNS
GRK: καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν
NAS: and the whole Council kept trying to obtain
KJV: all the council, sought
INT: and the Council whole sought

Mark 13:9 N-ANP
GRK: ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς
NAS: for they will deliver you to [the] courts, and you will be flogged
KJV: up to councils; and in
INT: you to courts and to

Mark 14:55 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ
NAS: and the whole Council kept trying to obtain
KJV: and all the council sought for witness
INT: all the Council sought against

Mark 15:1 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν
NAS: and the whole Council, immediately
KJV: the whole council, and bound
INT: all the Council having bound

Luke 22:66 N-ANS
GRK: εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν λέγοντες
NAS: and they led Him away to their council [chamber], saying,
KJV: into their council, saying,
INT: into the council of them saying

John 11:47 N-ANS
GRK: οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον
NAS: convened a council, and were saying,
KJV: and the Pharisees a council, and said,
INT: the Pharisees a council and said

Acts 4:15 N-GNS
GRK: ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον
NAS: them to leave the Council, they [began] to confer
KJV: out of the council, they conferred
INT: outside the Council to go they conferred

Acts 5:21 N-ANS
GRK: συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν
NAS: they called the Council together,
KJV: and called the council together,
INT: they called together the Council and all

Acts 5:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ ἐπηρώτησεν
NAS: them before the Council. The high priest
KJV: [them] before the council: and
INT: in the Council And asked

Acts 5:34 N-DNS
GRK: ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι
NAS: stood up in the Council and gave orders
KJV: one in the council, a Pharisee, named
INT: in the Council a Pharisee by name

Acts 5:41 N-GNS
GRK: προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι κατηξιώθησαν
NAS: from the presence of the Council, rejoicing
KJV: the presence of the council, rejoicing
INT: [the] presence of the Council that they were counted worthy

Acts 6:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ συνέδριον
NAS: and brought him before the Council.
KJV: brought [him] to the council,
INT: to the Council

Acts 6:15 N-DNS
GRK: ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ
NAS: who were sitting in the Council saw
KJV: in the council, looking stedfastly
INT: in the Council saw the

Acts 22:30 N-ANS
GRK: πᾶν τὸ συνέδριον καὶ καταγαγὼν
NAS: and all the Council to assemble,
KJV: all their council to appear, and
INT: all the council and having brought down

Acts 23:1 N-DNS
GRK: Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν Ἄνδρες
NAS: looking intently at the Council, said,
KJV: earnestly beholding the council, said,
INT: Paul at the Council said Men

Acts 23:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί
NAS: [began] crying out in the Council, Brethren,
KJV: in the council, Men
INT: in the Council Men brothers

Acts 23:15 N-DNS
GRK: σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ
NAS: therefore, you and the Council notify
KJV: with the council signify
INT: with the Council so that he might bring down

Acts 23:20 N-ANS
GRK: εἰς τὸ συνέδριον ὡς μέλλον
NAS: tomorrow to the Council, as though
KJV: into the council, as
INT: into the Council as being about

Acts 23:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν
NAS: him, I brought him down to their Council;
KJV: into their council:
INT: to the council of them

Acts 24:20 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ συνεδρίου
NAS: when I stood before the Council,
KJV: stood before the council,
INT: before the Council

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page