501. ἀντλέω (antleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 501. ἀντλέω (antleó) — 4 Occurrences

John 2:8 V-AMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἀντλήσατε νῦν καὶ
NAS: And He said to them, Draw [some] out now
KJV: he saith unto them, Draw out now, and
INT: he says to them Draw out now and

John 2:9 V-RPA-NMP
GRK: ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ
NAS: from (but the servants who had drawn the water
KJV: which drew the water
INT: knew who had drawn the water

John 4:7 V-ANA
GRK: τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ λέγει
NAS: of Samaria to draw water.
KJV: of Samaria to draw water: Jesus
INT: Samaria to draw water Says

John 4:15 V-PNA
GRK: διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν
NAS: come all the way here to draw.
KJV: come hither to draw.
INT: come here to draw

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page