5199. ὑγιής (hugiés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5199. ὑγιής (hugiés) — 12 Occurrences

Matthew 12:13 Adj-NFS
GRK: καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ
NAS: it out, and it was restored to normal, like
KJV: it was restored whole, like as
INT: and it was restored sound as the

Matthew 15:31 Adj-AMP
GRK: λαλοῦντας κυλλοὺς ὑγιεῖς καὶ χωλοὺς
INT: speaking crippled restored and lame

Mark 5:34 Adj-NFS
GRK: καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς
NAS: in peace and be healed of your affliction.
KJV: and be whole of thy
INT: and be sound from the

John 5:4 Adj-NMS
GRK: τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ
KJV: was made whole of
INT: of the water well became from whatever

John 5:6 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι
NAS: to him, Do you wish to get well?
KJV: Wilt thou be made whole?
INT: to him Desire you well to become

John 5:9 Adj-NMS
GRK: εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος
NAS: became well, and picked
KJV: the man was made whole, and took up
INT: immediately became well the man

John 5:11 Adj-AMS
GRK: ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι
NAS: them, He who made me well was the one
KJV: He that made me whole, the same said
INT: having made me well he to me

John 5:14 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ Ἴδε ὑγιὴς γέγονας μηκέτι
NAS: you have become well; do not sin
KJV: thou art made whole: sin
INT: to him Behold well you have become no more

John 5:15 Adj-AMS
GRK: ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ
NAS: who had made him well.
KJV: had made him whole.
INT: having made him well

John 7:23 Adj-AMS
GRK: ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν
NAS: an entire man well on [the] Sabbath?
KJV: every whit whole on
INT: entirely a man sound I made on

Acts 4:10 Adj-NMS
GRK: ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής
NAS: stands here before you in good health.
KJV: before you whole.
INT: before you sound

Titus 2:8 Adj-AMS
GRK: λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον ἵνα
NAS: sound [in] speech
KJV: Sound speech,
INT: speech sound not to be condemned that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page