Acts 4:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1110 [e]γνωστὸν
gnōston
knownAdj-NNS
1510 [e]ἔστω
estō
let it beV-PMA-3S
3956 [e]πᾶσιν
pasin
to allAdj-DMP
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3956 [e]παντὶ
panti
to allAdj-DMS
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2992 [e]λαῷ
laō
peopleN-DMS
2474 [e]Ἰσραὴλ,
Israēl
of IsraelN-GMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
3686 [e]ὀνόματι
onomati
nameN-DNS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
of JesusN-GMS
5547 [e]Χριστοῦ
Christou
ChristN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
ofArt-GMS
3480 [e]Ναζωραίου,
Nazōraiou
Nazareth,N-GMS
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
4717 [e]ἐσταυρώσατε,
estaurōsate
crucified,V-AIA-2P
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
1453 [e]ἤγειρεν
ēgeiren
raisedV-AIA-3S
1537 [e]ἐκ
ek
out fromPrep
3498 [e]νεκρῶν,
nekrōn
[the] dead,Adj-GMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3778 [e]τούτῳ
toutō
HimDPro-DNS
3778 [e]οὗτος
houtos
this [man]DPro-NMS
3936 [e]παρέστηκεν
parestēken
standsV-RIA-3S
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
youPPro-G2P
5199 [e]ὑγιής.
hygiēs
sound.Adj-NMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 4:10 Greek NT: Nestle 1904
γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής

Acts 4:10 Hebrew Bible
יודע לכלכם ולכל עם ישראל כי בשם ישוע המשיח הנצרי אשר צלבתם אותו ואשר האלהים הקימו מן המתים כי בשמו עמד זה לפניכם בריא׃

Acts 4:10 Aramaic NT: Peshitta
ܗܕܐ ܬܬܝܕܥ ܠܟܘܢ ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܝܤܪܝܠ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܨܪܝܐ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܙܩܦܬܘܢܝܗܝ ܗܘ ܕܐܩܝܡ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܒܗ ܒܗܘ ܗܐ ܩܐܡ ܗܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ ܟܕ ܚܠܝܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
let it be known to all of you and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead-- by this name this man stands here before you in good health.

King James Bible
Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole.

Holman Christian Standard Bible
let it be known to all of you and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ the Nazarene--whom you crucified and whom God raised from the dead--by Him this man is standing here before you healthy.
Treasury of Scripture Knowledge

known.

Acts 13:38 Be it known to you therefore, men and brothers, that through this …

Acts 28:28 Be it known therefore to you, that the salvation of God is sent to …

Jeremiah 42:19,20 The LORD has said concerning you, O you remnant of Judah; Go you …

Daniel 3:18 But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your …

that by.

Acts 2:22-24,36 You men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved …

Acts 3:6,13-16 Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have …

Acts 5:29-32 Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to …

whom God.

Acts 2:24 Whom God has raised up, having loosed the pains of death: because …

Acts 10:40-42 Him God raised up the third day, and showed him openly…

Acts 13:29-41 And when they had fulfilled all that was written of him, they took …

Matthew 27:63-66 Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet …

Matthew 28:11-15 Now when they were going, behold, some of the watch came into the …

Romans 1:4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit …

Links
Acts 4:10Acts 4:10 NIVActs 4:10 NLTActs 4:10 ESVActs 4:10 NASBActs 4:10 KJVActs 4:10 Bible AppsActs 4:10 Biblia ParalelaActs 4:10 Chinese BibleActs 4:10 French BibleActs 4:10 German BibleBible Hub
Acts 4:9
Top of Page
Top of Page