5218. ὑπακοή (hupakoé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5218. ὑπακοή (hupakoé) — 15 Occurrences

Romans 1:5 N-AFS
GRK: ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν
NAS: to bring about [the] obedience of faith
KJV: for obedience to the faith
INT: apostleship unto obedience of faith among

Romans 5:19 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς
NAS: through the obedience of the One
KJV: so by the obedience of one shall
INT: by the obedience of the one

Romans 6:16 N-AFS
GRK: δούλους εἰς ὑπακοήν δοῦλοί ἐστε
NAS: [as] slaves for obedience, you are slaves
KJV: servants to obey, his servants ye are
INT: servants for obedience servants you are

Romans 6:16 N-GFS
GRK: θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην
NAS: or of obedience resulting
KJV: or of obedience unto
INT: death or of obedience to righteousness

Romans 15:18 N-AFS
GRK: ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ
NAS: me, resulting in the obedience of the Gentiles
KJV: the Gentiles obedient, by word
INT: me for [the] obedience of [the] Gentiles by word

Romans 16:19 N-NFS
GRK: γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας
NAS: For the report of your obedience has reached
KJV: For your obedience is come abroad unto
INT: indeed of you obedience to all

Romans 16:26 N-AFS
GRK: θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς
NAS: the nations, [leading] to obedience of faith;
KJV: nations for the obedience of faith:
INT: God for obedience of faith to

2 Corinthians 7:15 N-AFS
GRK: πάντων ὑμῶν ὑπακοήν ὡς μετὰ
NAS: you, as he remembers the obedience of you all,
KJV: whilst he remembereth the obedience of you
INT: of all of you obedience how with

2 Corinthians 10:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ χριστοῦ
NAS: captive to the obedience of Christ,
KJV: thought to the obedience of Christ;
INT: into the obedience of Christ

2 Corinthians 10:6 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ ὑπακοή
NAS: whenever your obedience is complete.
KJV: when your obedience is fulfilled.
INT: your obedience

Philemon 1:21 N-DFS
GRK: Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά
NAS: Having confidence in your obedience, I write
KJV: in thy obedience I wrote
INT: Being persuaded of the obedience of you I wrote

Hebrews 5:8 N-AFS
GRK: ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν
NAS: He learned obedience from the things which
KJV: yet learned he obedience by
INT: he suffered obedience

1 Peter 1:2 N-AFS
GRK: πνεύματος εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν
NAS: of the Spirit, to obey Jesus
KJV: unto obedience and
INT: of [the] Spirit unto [the] obedience and sprinkling

1 Peter 1:14 N-GFS
GRK: ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συσχηματιζόμενοι
NAS: As obedient children,
KJV: As obedient children, not
INT: as children of obedience not fashioning yourselves

1 Peter 1:22 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας
NAS: Since you have in obedience to the truth
KJV: souls in obeying the truth through
INT: by obedience to the truth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page