601. ἀποκαλύπτω (apokaluptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 601. ἀποκαλύπτω (apokaluptó) — 26 Occurrences

Matthew 10:26 V-FIP-3S
GRK: ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν
NAS: concealed that will not be revealed, or
KJV: shall not be revealed; and hid,
INT: which not will be revealed or hidden

Matthew 11:25 V-AIA-2S
GRK: συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις
NAS: and intelligent and have revealed them to infants.
KJV: and hast revealed them
INT: learned and did reveal them to little children

Matthew 11:27 V-ANA
GRK: ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
NAS: the Son wills to reveal [Him].
KJV: the Son will reveal [him].
INT: the Son to reveal [him]

Matthew 16:17 V-AIA-3S
GRK: αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ'
NAS: and blood did not reveal [this] to you, but My Father
KJV: hath not revealed [it] unto thee, but
INT: blood not revealed [it] to you but

Luke 2:35 V-ASP-3P
GRK: ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν
NAS: from many hearts may be revealed.
KJV: many hearts may be revealed.
INT: so that anyhow might be revealed of many

Luke 10:21 V-AIA-2S
GRK: συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις
NAS: and intelligent and have revealed them to infants.
KJV: and hast revealed them
INT: intelligent and did reveal them to little children

Luke 10:22 V-ANA
GRK: ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
NAS: the Son wills to reveal [Him].
KJV: the Son will reveal [him].
INT: the Son to reveal [him]

Luke 12:2 V-FIP-3S
GRK: ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν
NAS: covered up that will not be revealed, and hidden
KJV: shall not be revealed; neither hid,
INT: which not will be revealed nor hidden

Luke 17:30 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται
NAS: that the Son of Man is revealed.
KJV: when the Son of man is revealed.
INT: of man is revealed

John 12:38 V-AIP-3S
GRK: Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη
NAS: OF THE LORD BEEN REVEALED?
KJV: of the Lord been revealed?
INT: of [the] Lord to whom was it revealed

Romans 1:17 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως
NAS: of God is revealed from faith
KJV: of God revealed from
INT: in it is revealed by faith

Romans 1:18 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ
NAS: of God is revealed from heaven
KJV: of God is revealed from
INT: there is revealed indeed wrath

Romans 8:18 V-ANP
GRK: μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς
NAS: to be compared with the glory that is to be revealed to us.
KJV: which shall be revealed in
INT: about glory to be revealed to us

1 Corinthians 2:10 V-AIA-3S
GRK: ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς
NAS: For to us God revealed [them] through
KJV: God hath revealed [them] unto us
INT: to us moreover revealed [them] God

1 Corinthians 3:13 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται καὶ ἑκάστου
NAS: it because it is [to be] revealed with fire,
KJV: it, because it shall be revealed by
INT: in fire it is revealed and of each

1 Corinthians 14:30 V-ASP-3S
GRK: δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ ὁ
NAS: But if a revelation is made to another
KJV: If [any thing] be revealed to another
INT: moreover to another should be a revelation sitting by the

Galatians 1:16 V-ANA
GRK: ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν
NAS: to reveal His Son in me so
KJV: To reveal his Son
INT: to reveal the Son

Galatians 3:23 V-ANP
GRK: μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι
NAS: which was later to be revealed.
KJV: which should afterwards be revealed.
INT: being about to faith to be revealed

Ephesians 3:5 V-AIP-3S
GRK: ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις
NAS: as it has now been revealed to His holy
KJV: it is now revealed unto his holy
INT: as now it was revealed to holy

Philippians 3:15 V-FIA-3S
GRK: θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει
NAS: God will reveal that also
KJV: minded, God shall reveal even this
INT: God to you will reveal

2 Thessalonians 2:3 V-ASP-3S
GRK: πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος
NAS: of lawlessness is revealed, the son
KJV: of sin be revealed, the son
INT: first and shall have been revealed the man

2 Thessalonians 2:6 V-ANP
GRK: εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν
NAS: that in his time he will be revealed.
KJV: that he might be revealed in his
INT: for to be revealed him in

2 Thessalonians 2:8 V-FIP-3S
GRK: καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος
NAS: that lawless one will be revealed whom
KJV: that Wicked be revealed, whom
INT: and then will be revealed the lawless [one]

1 Peter 1:5 V-ANP
GRK: σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ
NAS: ready to be revealed in the last
KJV: ready to be revealed in
INT: salvation ready to be revealed in [the] time

1 Peter 1:12 V-AIP-3S
GRK: οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ
NAS: It was revealed to them that they were not serving
KJV: Unto whom it was revealed, that not
INT: to whom it was revealed that not

1 Peter 5:1 V-PNM/P
GRK: τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός
NAS: of the glory that is to be revealed,
KJV: of the glory that shall be revealed:
INT: of the about to be revealed glory [am] partaker

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page