609. ἀποκόπτω (apokoptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 609. ἀποκόπτω (apokoptó) — 6 Occurrences

Mark 9:43 V-AMA-2S
GRK: χείρ σου ἀπόκοψον αὐτήν καλόν
NAS: causes you to stumble, cut it off; it is better
KJV: cut it off: it is better
INT: hand of you cut off it better

Mark 9:45 V-AMA-2S
GRK: σκανδαλίζῃ σε ἀπόκοψον αὐτόν καλόν
NAS: causes you to stumble, cut it off; it is better
KJV: cut it off: it is better
INT: should cause to stumble you cut off it better

John 18:10 V-AIA-3S
GRK: δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ
NAS: slave, and cut off his right
KJV: servant, and cut off his right
INT: servant and cut off of him the

John 18:26 V-AIA-3S
GRK: ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ
NAS: Peter cut off, said,
KJV: ear Peter cut off, saith, Did
INT: being [of him] of whom cut off Peter the

Acts 27:32 V-AIA-3P
GRK: τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται
NAS: the soldiers cut away the ropes
KJV: the soldiers cut off the ropes
INT: Then cut away the soldiers

Galatians 5:12 V-FIM-3P
GRK: Ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες
NAS: you would even mutilate themselves.
KJV: even cut off which trouble
INT: I wish even they would cut themselves off who throw into confusion

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page