ἀπεκρίθησαν
Englishman's Concordance
ἀπεκρίθησαν (apekrithēsan) — 19 Occurrences

Matthew 12:38 V-AIM-3P
GRK: Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς
KJV: of the Pharisees answered, saying,
INT: Then answered to him some

Matthew 25:9 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ
NAS: But the prudent answered, 'No,
KJV: the wise answered, saying,
INT: answered moreover the

Mark 8:4 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ
NAS: And His disciples answered Him, Where
KJV: disciples answered him,
INT: And answered him the

Luke 20:7 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι
NAS: So they answered that they did not know
KJV: And they answered, that they could not
INT: And they answered not they knew

John 2:18 V-AIM-3P
GRK: Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ
KJV: Then answered the Jews and
INT: Answered therefore the

John 7:46 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται
NAS: The officers answered, Never
KJV: The officers answered, Never man
INT: Answered the officers

John 7:47 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς
NAS: then answered them, You have not also
KJV: Then answered them the Pharisees,
INT: Answered therefore them

John 7:52 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν
NAS: They answered him, You are not also
KJV: They answered and said
INT: They answered and said

John 8:33 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν
NAS: They answered Him, We are Abraham's
KJV: They answered him, We be
INT: They answered to him

John 8:39 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν
NAS: They answered and said
KJV: They answered and said
INT: They answered and said

John 8:48 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: The Jews answered and said
KJV: Then answered the Jews, and
INT: Answered the Jews

John 9:20 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ
NAS: His parents answered them and said,
KJV: His parents answered them and
INT: Answered Therefore the

John 9:34 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν
NAS: They answered him, You were born
KJV: They answered and said
INT: They answered and said

John 10:33 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ
NAS: The Jews answered Him, For a good
KJV: The Jews answered him, saying,
INT: Answered him the

John 18:5 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν
NAS: They answered Him, Jesus
KJV: They answered him, Jesus
INT: They answered him Jesus

John 18:30 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν
NAS: They answered and said to him, If
KJV: They answered and said
INT: They answered and said

John 19:7 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ
NAS: The Jews answered him, We have a law,
KJV: The Jews answered him, We
INT: Answered him the

John 19:15 V-AIM-3P
GRK: ὑμῶν σταυρώσω ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: The chief priests answered, We have
KJV: The chief priests answered, We have
INT: of you will I crucify Answered the chief priests

John 21:5 V-AIM-3P
GRK: προσφάγιον ἔχετε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὔ
NAS: fish, do you? They answered Him, No.
KJV: any meat? They answered him, No.
INT: food have you They answered him No

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page