John 18:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
1401 [e]δούλων
doulōn
servantsN-GMP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
749 [e]ἀρχιερέως,
archiereōs
high priest,N-GMS
4773 [e]συγγενὴς
syngenēs
kinsmanAdj-NMS
1510 [e]ὢν
ōn
being [of him]V-PPA-NMS
3739 [e]οὗ
hou
of whomRelPro-GMS
609 [e]ἀπέκοψεν
apekopsen
had cut offV-AIA-3S
4074 [e]Πέτρος
Petros
PeterN-NMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5621 [e]ὠτίον
ōtion
ear,N-ANS
3756 [e]Οὐκ
Ouk
NotAdv
1473 [e]ἐγώ
egō
IPPro-N1S
4771 [e]σε
se
youPPro-A2S
3708 [e]εἶδον
eidon
sawV-AIA-1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2779 [e]κήπῳ
kēpō
gardenN-DMS
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτοῦ;
autou
Him?PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:26 Greek NT: Nestle 1904
λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ' αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ' αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἴδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἠρνήσατο οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Οὐκ εἰμί. λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον· Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον· οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ' αὐτοῦ

John 18:26 Hebrew Bible
ויאמר איש מעבדי הכהן הגדול והוא מודע לאשר קצץ פטרוס את אזנו הלא ראיתיך עמו בתוך הגן׃

John 18:26 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܐ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܐܚܝܢܗ ܕܗܘ ܕܦܤܩ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܐܕܢܗ ܠܐ ܐܢܐ ܚܙܝܬܟ ܥܡܗ ܒܓܢܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
One of the slaves of the high priest, being a relative of the one whose ear Peter cut off, said, "Did I not see you in the garden with Him?"

King James Bible
One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?

Holman Christian Standard Bible
One of the high priest's slaves, a relative of the man whose ear Peter had cut off, said, "Didn't I see you with Him in the garden?"
Treasury of Scripture Knowledge

being.

John 18:10 Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's …

Did.

Proverbs 12:19 The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue …

Matthew 26:73 And after a while came to him they that stood by, and said to Peter, …

Mark 14:70,71 And he denied it again. And a little after, they that stood by said …

Luke 22:59,60 And about the space of one hour after another confidently affirmed, …

Links
John 18:26John 18:26 NIVJohn 18:26 NLTJohn 18:26 ESVJohn 18:26 NASBJohn 18:26 KJVJohn 18:26 Bible AppsJohn 18:26 Biblia ParalelaJohn 18:26 Chinese BibleJohn 18:26 French BibleJohn 18:26 German BibleBible Hub
John 18:25
Top of Page
Top of Page