627. ἀπολογία (apologia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 627. ἀπολογία (apologia) — 8 Occurrences

Acts 22:1 N-GFS
GRK: ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας
NAS: hear my defense which I now
KJV: my defence [which I make] now
INT: you now defense

Acts 25:16 N-GFS
GRK: τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ
NAS: an opportunity to make his defense against
KJV: licence to answer for himself concerning
INT: opportunity and of defense he may get concerning

1 Corinthians 9:3 N-NFS
GRK: Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ
NAS: My defense to those who examine
KJV: Mine answer to them that do examine me
INT: my defense to those me

2 Corinthians 7:11 N-AFS
GRK: σπουδήν ἀλλὰ ἀπολογίαν ἀλλὰ ἀγανάκτησιν
NAS: in you: what vindication of yourselves, what
KJV: yea, [what] clearing of yourselves, yea,
INT: earnestness but [what] defense but anger

Philippians 1:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει
NAS: in my imprisonment and in the defense and confirmation
KJV: and in the defence and
INT: in the defense and confirmation

Philippians 1:16 N-AFS
GRK: ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου
NAS: that I am appointed for the defense of the gospel;
INT: that for defense of the gospel

2 Timothy 4:16 N-DFS
GRK: πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι
NAS: At my first defense no one supported
KJV: my first answer no man stood
INT: first of me defense no one me

1 Peter 3:15 N-AFS
GRK: ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ
NAS: [being] ready to make a defense to everyone
KJV: to [give] an answer to every man
INT: [be] always for a defense to everyone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page