ἀπέλυσεν
Englishman's Concordance
ἀπέλυσεν (apelysen) — 8 Occurrences

Matthew 18:27 V-AIA-3S
GRK: δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν καὶ
NAS: felt compassion and released him and forgave
KJV: was moved with compassion, and loosed him,
INT: servant of that released him and

Matthew 27:26 V-AIA-3S
GRK: τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν
NAS: Then he released Barabbas
KJV: Then released he Barabbas unto them:
INT: Then he released to them

Mark 8:9 V-AIA-3S
GRK: τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς
NAS: four thousand were [there]; and He sent them away.
KJV: he sent them away.
INT: four thousand and he sent away them

Mark 15:15 V-AIA-3S
GRK: ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν
NAS: Pilate released Barabbas
KJV: the people, released Barabbas
INT: satisfactory to do released to them

Luke 8:38 V-AIA-3S
GRK: σὺν αὐτῷ ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν
NAS: Him that he might accompany Him; but He sent him away, saying,
KJV: sent him away, saying,
INT: with him he sent away however him

Luke 14:4 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν
NAS: of him and healed him, and sent him away.
KJV: him, and let him go;
INT: him and let [him] go

Luke 23:25 V-AIA-3S
GRK: ἀπέλυσεν δὲ τὸν
NAS: And he released the man they were asking
KJV: And he released unto them him that for
INT: he released moreover him who

Acts 19:41 V-AIA-3S
GRK: ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν
NAS: this he dismissed the assembly.
KJV: spoken, he dismissed the assembly.
INT: these things having said he dismissed the assembly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page