ἀπέλυσαν
Englishman's Concordance
ἀπέλυσαν (apelysan) — 4 Occurrences

Acts 4:21 V-AIA-3P
GRK: δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς μηδὲν
NAS: When they had threatened them further, they let them go (finding
KJV: they let them go, finding nothing
INT: and having further threatened they let go them nothing

Acts 5:40 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν
NAS: of Jesus, and [then] released them.
KJV: let them go.
INT: of Jesus and released

Acts 13:3 V-AIA-3P
GRK: χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν
NAS: their hands on them, they sent them away.
KJV: on them, they sent [them] away.
INT: hands on them they let [them] go

Acts 17:9 V-AIA-3P
GRK: τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς
NAS: and the others, they released them.
KJV: they let them go.
INT: the rest they let go them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page