851. ἀφαιρέω (aphaireó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 851. ἀφαιρέω (aphaireó) — 10 Occurrences

Matthew 26:51 V-AIA-3S
GRK: τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ
NAS: of the high priest and cut off his ear.
KJV: of the high priest's, and smote off his
INT: of the high priest cut off of him the

Mark 14:47 V-AIA-3S
GRK: ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ
NAS: of the high priest and cut off his ear.
KJV: and cut off his
INT: high priest and cut off of him the

Luke 1:25 V-ANA
GRK: αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου
NAS: He looked [with favor] upon [me], to take away my disgrace
KJV: he looked on [me], to take away my
INT: in which he looked upon [me] to take away [the] disgrace of me

Luke 10:42 V-FIP-3S
GRK: ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς
NAS: which shall not be taken away from her.
KJV: shall not be taken away from her.
INT: which not will be taken from her

Luke 16:3 V-PIM-3S
GRK: κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν
NAS: my master is taking the management
KJV: my lord taketh away from me
INT: master of me is taking away the management

Luke 22:50 V-AIA-3S
GRK: δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς
NAS: of the high priest and cut off his right
KJV: and cut off his
INT: servant and cut off the ear

Romans 11:27 V-ASM-1S
GRK: διαθήκη ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας
NAS: WITH THEM, WHEN I TAKE AWAY THEIR SINS.
KJV: when I shall take away their
INT: covenant when I might have taken away the sins

Hebrews 10:4 V-PNA
GRK: καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας
NAS: of bulls and goats to take away sins.
KJV: and of goats should take away sins.
INT: and of goats to take away sins

Revelation 22:19 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν
NAS: anyone takes away
KJV: any man shall take away from
INT: if anyone should take from the

Revelation 22:19 V-FIA-3S
GRK: προφητείας ταύτης ἀφελεῖ ὁ θεὸς
NAS: takes away from the words
KJV: prophecy, God shall take away his part
INT: prophecy this will take away God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page