928. βασανίζω (basanizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 928. βασανίζω (basanizó) — 12 Occurrences

Matthew 8:6 V-PPM/P-NMS
GRK: παραλυτικός δεινῶς βασανιζόμενος
NAS: at home, fearfully tormented.
KJV: grievously tormented.
INT: paralyzed grievously tormented

Matthew 8:29 V-ANA
GRK: πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς
NAS: here to torment us before
KJV: hither to torment us
INT: before [the] time to torment us

Matthew 14:24 V-PPM/P-NNS
GRK: γῆς ἀπεῖχεν βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν
NAS: from the land, battered by the waves;
KJV: of the sea, tossed with
INT: land being tossed by the

Mark 5:7 V-ASA-2S
GRK: μή με βασανίσῃς
NAS: You by God, do not torment me!
KJV: thee by God, that thou torment me not.
INT: not me torment

Mark 6:48 V-PPM/P-AMP
GRK: ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ
NAS: Seeing them straining at the oars,
KJV: he saw them toiling in rowing;
INT: he having seen them straining in the

Luke 8:28 V-ASA-2S
GRK: μή με βασανίσῃς
NAS: God? I beg You, do not torment me.
KJV: I beseech thee, torment me not.
INT: not me you might torment

2 Peter 2:8 V-IIA-3S
GRK: ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
NAS: among them, felt [his] righteous
KJV: hearing, vexed [his] righteous
INT: with [their] lawless works tormented

Revelation 9:5 V-FIP-3P
GRK: ἀλλ' ἵνα βασανισθήσονται μῆνας πέντε
NAS: anyone, but to torment for five
KJV: that they should be tormented five
INT: but that they should be tormented months five

Revelation 11:10 V-AIA-3P
GRK: δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας
NAS: two prophets tormented those who dwell
KJV: prophets tormented them that dwelt
INT: two prophets tormented them that dwell

Revelation 12:2 V-PPM/P-NFS
GRK: ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν
NAS: in labor and in pain to give birth.
KJV: and pained to be delivered.
INT: being in travail and being in pain to bring forth

Revelation 14:10 V-FIP-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ
NAS: of His anger; and he will be tormented with fire
KJV: and he shall be tormented with
INT: of him and he will be tormented in fire

Revelation 20:10 V-FIP-3P
GRK: ψευδοπροφήτης καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ
NAS: are also; and they will be tormented day
KJV: [are], and shall be tormented day
INT: false prophet and they will be tormented day and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page